ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาโท-เอก 49 อัตรา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาโท-เอก 4 9 อัตรา
 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
 1. การสอบภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอบภาษาอังกฤษ
 - มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ
 2. อาชีวศึกษา 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางชีวศึกษา มีประสบการณ์สอนอาชีวศึกษา
 3. ปฐมวัยศึกษา 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางหลักสูตรและการสอน เน้นปฐมวัยศึกษามีประสบการณ์สอนปฐมวัยศึกษา
 4. การสอนวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางหลักสูตรและการสอน เน้นสาขาชีววิทยา มีประสบการณ์สอนชีววิทยา
 5. การสอนภาษาไทย 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนภาษาไทย มีประสบการณ์สอนภาษาไทย
 6. การสอนสังคมศึกษา 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา มีประสบการณ์สอนสังคมศึกษา
 7. การสอนคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางหลังสูตรและการสอน เน้นการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษา
 - มีประสบการณ์สอบคณิตศาสตร์
 8. แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางการศึกษานอกระบบ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์สอน หรือปฏิบัติงานทางการศึกษานอกระบบ
 9. แขวงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา มีความรู้และประสบการณ์สอนทางเทคโนโลยีและผลิตบทเรียนผ่านเครือข่าย
 10. แขวงวิชาการแนะแนว 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา สขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์การสอน หรือปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา หรือจิตวิทยา
 11. แขนงวิชาการวัดและประเมินผล 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางวัดและประเมินผลการศึกษา วิจัยการศึกษา
 - มีประสบการณ์ทำวิจัยทางวัดและประเมินผลการศึกษา หรือทำงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบทดสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 12. แขนงวิชาไทยคดีวิทยา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางไทยคดีศึกษา มานุษยวิทยา ปรัชญาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทางไทยคดีศึกษา มานุษยวิทยา ปรัชญาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย วรรณคดีไทย 1 อัตรา
 13. แขวงวิชาสารสนเทศศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 14. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
 1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ทำงานหรือวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ และมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ทางบริหารธุรกิจ
 2. วิชาเอกการจัดการทั่วไป 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ทำงานหรือมีผลงานการศึกษาวิจัยที่มีการเผยแพร่แล้ว หรือวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ และมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีผลงานการศึกษาวิจัยที่มีการเผยแพร่แล้ว
 3. วิชาเอการเงิน 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ทำงานหรือมีผลงานการศึกษาวิจัยที่มีการเผยแพร่แล้ว หรือวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจเน้นด้านการเงิน และมีประสบการณ์ทำงานหรือประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 4. วิชาเอกการเงิน
 - วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ หรือวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นด้านการเงิน และมีประสบการณ์ทำงาน หรือการสอนทางบริหารธุรกิจ
 5. วิชาเอกการตลาด
 - วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ทางบริหารธุรกิจ หรือวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ทำงาน หรือการสอนทางการตลาด
 15. แขวงวิชาการบัญชี 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางการบัญชี หรือวุฒิปริญญาโททางการบัญชี
 16. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางรัฐประศาสนศาสตรื และปริญญาโททางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงาน หรือประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงาน หรือประสบการณ์สอบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 17. แขวงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางวิศวกรรม (การจัดการงานก่อสร้าง) หรือวุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมโยธา หรือสถาปัตยกรรม หรือวุฒิปริญญาโททางผังเมือง และปริญญาตรทางสถาปัตยกรรม
 18. สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ในสาขาวิชาดังต่อไป หรือทำวิทยานิพนธ์ ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ 1. กฎหมายมหาชน 2. กฎหมายอาญา 3. ปริญญาตรีทางกฎหมาย และปริญญาโท/ เอก ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
 19. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ และปริญญาโท หรือปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ และปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์
 20. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริหารสาธารณสุข 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทางบริหารสาธารณสุข บริหารโรงพยาบาล การจัดการสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและ
 - มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย และมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล
 21. ด้านแพทย์แผนไทย 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทย และมีประสบการณ์ประกอบวิชาชีพตามที่ได้รับใบอนุญาต หรือมีประสบการณ์สอบด้านการแพทย์หลังจากได้รับใบอนุญาต
 22. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
 23. แขนงวิชาสหกรณ์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ เน้นทางการจัดการ การตลาดการเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และมีประสบการณ์สอน หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์
 24. แขวงวิชาการจัดการเกษตร 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางวนศาสตร์ หรือปริญญาเอก ทางสิ่งแวดล้อมและปริญญาตรี/โท ทีเกี่ยวข้องทางวนศาสต์ หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางวนศาสตร์ หรือปริญญาโท ทางสิ่งแวดล้อมและปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องทางวนศาสตร์
 25. แขวงวิชาส่งเสริมการเกษตร 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก ทางส่งเสริมการเกษตร หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร พัฒนชุมชน และมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตรพัฒนาชุมชน
 26. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอกด้านใดด้านหนึ่ง
 - มีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ ครอบครัว และสังคม
 27. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางการบริหารการพยาบาล หรือใกล้เคียง 1 อัตรา
 - ปริญญาเอก/โท ทางการพยาบาลชุมชน การพยาบาล สาธารณสุข หรือใกล้เคียง 1 อัตรา
 28. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - วุฒิปริญญาเอก/ โท ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา
 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 - คุณสมบัติตรงตามรายละเอียด และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือเทียบเท่า หรือ
 - มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
 สำหรับผู้ที่เคยสมัครในตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากที่เคยสมัครครั้งก่อน
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์และลงทะเบียน ถึงกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยสมารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
 - รูปถ่าย ขนาด 3 * 4 ซม. จำนวน 2 รูป
 - สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา
 - หนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมใบแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 - ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว (ถ้ามี)
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com