ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับนักวิชาการการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2552)

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับนักวิ ชาการการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  06 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ
 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
 จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศ
 รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้
 
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 1.) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่ง
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 2.) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือ
 ทางอื่น ที่ ก.ม กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้าน
 การเงินและบัญชี ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3.) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office,
 Internet
 4. ) หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 5. ) ไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก
 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน
 นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
 ระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง
 ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 3. จัดทำ และจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรร
 งบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การ
 ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรร
 งบประมาณ
 5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ –
 จ่ายเงินเพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
 ของราชการ
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้
 คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตร และฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับ
 การฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 
 3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
 มหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
 ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
 หน้าที่
 5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
 ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ ห้อง 6319 สำนักงาน
 คณบดี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ EN 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์
 0-4535-33780 และสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซด์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ap.ubu.ac.th/index_main.php?news=nl1 ตั้งแต่บัดนี้
 เป็นต้นไป – วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ในวันราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 
 5. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนา
 ถูกต้องและลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมในวัน
 สมัครสอบ
 5.1.) สำเนาใบปริญญาบัตร ใบประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน ที่แสดง
 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่รับสมัคร จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้ที่สำเร็จ
 การศึกษาแล้ว)แต่ถ้ายังไม่อนุมัติสำเร็จการศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาแทน ทั้งนี้
 หนังสือรับรองจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาแทน ทั้งนี้
 หนังสือรับรองจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 14 สิงหาคม
 2552
 5.2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 5.3.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6
 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5.4.) สำเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล
 ใบสำคัญการสมรส
 5.5.) ผู้สมัครสอบเป็นชายจะต้องมีสำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 
 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบ ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังนี้
 5.1 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 40 บาท
 5.2 ค่าทดสอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 บาท
 
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และวันเวลา
 สถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณป้ายประกาศ สำนักงานคณบดี
 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตึก EN 6 ชั้น 3 และที่เว็บไซด์ คณะศิลปประยุกต์และการ
 ออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ap.ubu.ac.th/index_main.php?news=nl1
 
 8. วิธีการสอบคัดเลือก
 8.1 สอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถ
 ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 8.2 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 8.3 ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
 
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบ
 สัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเมื่อรวม
 คะแนนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แล้วต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 ที่อยู่ :  85 ถ. สถลมาร์ค อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี  
 Tel / Fax :  0-4535-3378
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com