ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  17 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 อาจารย์ 1 อัตรา
 
 สังกัดที่บรรจุและแต่งตั้ง
 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
 
 1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
 2. วุฒิที่ใช้สมัคร วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารเภสัชกิจ หรือสาขาเภสัชศาสตร์สังคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรณีมีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (เลขประจำตำแหน่ง 963)
 
 3. มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือกรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 เกรดของกลุ่มวิชาเอกต้องอยู่ในเกณฑ์ดี
 ระดับปริญญาโทเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
 4. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากผลการเรียนหรือผลการสอบของสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือข้อสอบมาตรฐาน
 ของมหาวิทยาลัย (ถ้ามีหลักฐานให้นำมาประกอบการสมัครด้วย)
 5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากผลการศึกษาที่มีหลักฐานแสดงได้ หรือผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย
 (ถ้ามีหลักฐานให้นำมาประกอบการสมัครด้วย)
 
 6. มีหนังสือรับรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน
 7. ต้องมีวิทยานิพนธ์ สำหรับวุฒิตั้งแต่ ระดับปริญญาโท และเอก (ให้ยื่นหลักฐานประกอบ การสมัครสอบ)
 8. ไม่รับสมัครผู้เป็นข้าราชการที่ลาออกตามโครงการ หรือมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี (Early Retire)
 
 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 
 1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย (download ใบสมัคร)
 2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และ Transcript ในระดับปริญญาทุกระดับ (พร้อมฉบับจริง)
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 
 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
 
 ตำแหน่งละ 100 บาท
 
 กำหนดการรับสมัคร
 
 1. สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ
 ณ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 2. สมัครทางไปรณีย์ โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตราทางไปรณีย์เป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารและค่าสมัครมาพร้อม
 ค่าสมัครส่งเป็น ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเฉพาะ ปท.โนนศรีสวัสดิ์ (เท่านั้น) สั่งจ่ายในนาม
 นางสาวธิติมา พันธุลาภ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 โทรศัพท์ 0-4375-4360
 สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะต้องแจ้งให้ คณะเภสัชศาสตร์ (นางสาวธิติมา พันธุลาภ) ทราบภายใวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 หากเอกสารส่งถึงหน่วยงาน หลังปิดรับสมัครและทางหน่วยงานไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัครจะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร
 (download ใบสมัคร)
 3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ (สมัครที่นี่) และให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และค่าสมัคร ทางไปรษณีย์
 โดยค่าสมัครให้ส่งเป็น
 3.1 ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเฉพาะ ปท.โนนศรีสวัสดิ์ (เท่านั้น) สั่งจ่ายในนาม
 นางสาวธิติมา พันธุลาภ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 โทรศัพท์ 0-4375-4360
 3.2 โอนเงินเข้าธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทฝากออมทรัพย์
 เลขที่ 517-2-00009-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ทั้งนี้ ต้องส่งเงินค่าสมัครให้มหาวิทยาลัยก่อนปิดรับสมัคร กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ และกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร
 จะถือวันโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
 สำหรับผู้ที่สมัครทางอินเตอร์เน็ต จะต้องแจ้งให้ คณะเภสัชศาสตร์ (นางสาวธิติมา พันธุลาภ) ทราบภายใวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 หากเอกสารส่งถึงหน่วยงาน หลังปิดรับสมัครและทางหน่วยงานไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัครจะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร
 
 4. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง
 
 6. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ณ คณะเภสัชศาสตร์, กองการเจ้าหน้าที่,
 งานประชาสัมพันธ์ หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 และเว็บไซต์ (www.pd.msu.ac.th)
 
 ที่อยู่ :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  
 Tel / Fax :  0-4375-4360
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com