เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 จ.สกลนคร

 
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 จ.สกลนคร

ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ 3  สกลนคร
1.    ใครดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปัจจุบัน
        1)   นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 2)   นายวิษณุ  เครืองาม
        3)   นายโภคิน  พลกุล 4)   นายทศพร  ศิริสัมพันธ์
        5)   นายจรัส   สุวรรณมาลา

2.    ตำแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง
    1)   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                            2)   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
    3)   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายปกครอง        4)   โฆษกรัฐบาล
   5)   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
3.    ข้อใดต่อไปนี้เป็นคดีปกครองที่ฟ้องศาลปกครองได้ 
     1)    การยื่นฟ้องขอเพิกถอนพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
     2)    คดีที่ญาติจำเลยฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่าศาลยุติธรรมตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม
    3)    คดีที่ญาติคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่นายแพทย์โรงพยาบาลของรัฐผ่าตัดคนไข้ผิดพลาดทำให้คนไข้พิการ
    4)    คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งเนื่องจากจ้างเอกชนถทถนนเป็นทางเดินเท้าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
    5)    คดีที่ทหารชั้นประทวนฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม
4.    ข้อใดจัดเป็น “ละเมิด” ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
    1)    นายโชคเป็นข้าราชการปลุกปล้ำอนาจารลูกสาวชาวบ้าน
    2)    นายเอกพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลขับรถยนต์ส่วนตัวไปรับลูก แล้วรถยนต์ชนเด็กเสียชีวิต
    3)    ส.ต.อ.ฉัตร  เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้าน แล้วหลุดไปกัดชาวบ้านบาดเจ็บ
    4)    ปลัด อบต. ไม่มาอยู่เวรยามตามคำสั่งเป็นเหตุให้ขโมยมาลักทรัพย์สินของทางราชการ
    5)    ข้าราชการครูไม่ยอมชำระหนี้ที่กู้ยืมมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
5.    หน่วยงานต่อไปนี้ ไม่ได้ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
   1)   กรมที่ดิน 2)   กรมราชทัณฑ์
   3)   กรมการปกครอง      4)   กรมการพัฒนาชุมชน
   5)   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.    ส่วนราชการต่อไปนี้ ไม่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล
   1)   กรม 2)   จังหวัด  
   3)   อำเภอ  4)   เทศบาล  
   5)   องค์การบริหารส่วนตำบล


7.    สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสังกัดหน่วยงานใด
   1)   กรมการปกครอง           2)   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
   3)   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  4)   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
   5)   สำนักนายกรัฐมนตรี

8.    ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   1)    กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
   2)    ศึกษา  วิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   3)    ประสานงาน  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   4)    ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   5)    จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
9.    ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล
   1)    มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
   2)    มีกรรมการมาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 คน
   3)    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกมาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   4)    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
   5)    มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ
10.           คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในอัตราส่วนเรียงตามลำดับ ดังนี้
   1)   2 : 2 : 2          2)   3 : 3: 3         3)   2 : 3 : 4
   4)   3 : 3 : 2          5)   4 : 4 : 4
11.           พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาลในเรื่องใดมากที่สุด
   1)   หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล      2)   หลักความรับผิดชอบ 
   3)   หลักนิติธรรม                                4)   หลักศีลธรรม           
   5)   หลักโปร่งใสตรวจสอบได้


12.           พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดหลักการสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐไว้อย่างไร
   1)   ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น  2)   เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
   3)   เปิดเผยทั้งหมด  ไม่มีข้อยกเว้น         4)   เปิดเผยบ้าง  ปกปิดบ้างตามความเหมาะสม
   5)   ปกปิดทุกกรณี  ไม่มีข้อยกเว้น

13.           ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
   1)    สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
   2)    ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ
   3)    เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
   4)    พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านและคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
   5)    จัดทำรายการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอคณะรัฐมนตรี
 
14.           บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
   1)  นายประชา   มาลีนนท์           2)   นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช
   3)  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา      4)   นายจาตุรนต์   ฉายแสง
   5)  นายประมวล  รุจนเสรี
15.           หน่วยงานใดต่อไปเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการถูกยุบหน่วยงานเดิม แล้วรวมเป็นกรมใหม่
   1)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    2)   กรมโยธาธิการและผังเมือง
   3)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        4)   กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   5)  กรมทางหลวงชนบท
16.           คำว่า  “กฎ”  ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง  พ.ศ.2539 มิได้ หมายความรวมถึงข้อใด
1)   พระราชบัญญัติ                                   2)   พระราชกฤษฎีกา
3)   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               4)   เทศบัญญัติ
5)   ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
17.           องค์กรใดเป็นผู้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล
1)   คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 2)   คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล
3)   คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  4)   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5)   คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
18.           ข้อใด มิใช่ คำสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
1)   การอนุมัติใบปริญญาบัตร        2)   การอนุมัติให้ไปราชการ
3)   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           4)   การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
5)   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
19.     นายเฉลิม  รับราชการเป็นพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถยนต์ไปติดต่อราชการที่จังหวัด ระหว่างทางที่ขับรถยนต์นายเฉลิมได้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี บังเอิญมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์อย่างกระชั้นชิด เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าเสียหาย กรณีเช่นนี้นายเฉลิม จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของทางราชการหรือไม่
1)    รับผิดชอบ เพราะกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
2)    รับผิดชอบ เพราะของหลวงตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เมื่อเสียหายก็ต้องรับผิดชอบทุกกรณี
3)    รับผิดชอบ เพราะกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
4)    ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหาย
5)    ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เกิดความเสียหาย
20.           ข้อใดจัดเป็น “กฎ”  ที่ผู้ประสงค์จะขอเพิกถอนต้องฟ้องเพิกถอนต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อน
   1)   ข้อบัญญัติ               2)   พระราชบัญญัติ 
   3)   พระราชกฤษฎีกา       4)   กฎกระทรวง 
   5)   ข้อ  1  และ  ข้อ  4  ถูกต้อง
21.           ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป โดยลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ ข้อมูลข่าวสารประเภทใด
1)    สัญญาสัมปทาน   
2)    กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบที่มีสภาพอย่างกฎ
3)    ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
4)    แผนงาน  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
5)    คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน


22.           ใครเป็นผู้มีอำนาจบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล
1)   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2)   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3)   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
4)   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
5)   ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

23.           ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับ “ญัตติ”  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1)    ถ้าสมาชิกสภา อบต.เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้สมาชิกสภา อบต.รับรองอย่างน้อย 2 คน
2)    ถ้าคณะผู้บริหาร อบต.เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ไม่ต้องมีผู้รับรองก็ได้
3)    ญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ว่าด้วยงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระก็ได้
4)    ญัตติของ อบต. มี 3 อย่าง
5)    ญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ
24.           กรณีที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครใช้อำนาจตามกฎหมายยกสิ่งของของแม่ค้าหาบเร่ซึ่งกีดขวางทางเท้าถือว่าเป็นการกระทำทางปกครองประเภทใด
   1)   คำสั่งทางปกครอง       2)   ปฏิบัติการทางปกครอง
   3)   นิติกรรมทางปกครอง    4)   สัญญาทางปกครอง 
   5)   กฎ
25.           เจตนารมณ์หลักประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือเปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองของพลเมือง ซึ่งพิจารณาได้จากมาตราต่าง ๆ ที่บัญญัติถึงเรื่องต่อไปนี้
1)    เพิ่มบทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง
2)    มีการเพิ่มองค์กรอิสระขึ้นมาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
3)    กำหนดให้การจัดการเลือกตั้งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทย
4)    เพิ่มสิทธิเสรีภาพให้พลเมืองมากขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
5)    กำหนดให้การไปเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองเช่นเดียวกับหน้าที่ในการไปเสียภาษี
26.           กรณีที่บุคคลถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ สามารถใช้ความในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ พ.ส.2540 ยกเป็นข้ออ้างเพื่อต่อสู้ในศาลได้
    1)   มาตรา  4             2)   มาตรา  26   
    3)   มาตรา  28           4)   มาตรา  29 
    5)   มาตรา  30
27.           พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  ฉบับใดที่เคยมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้กระบวนการตามมาตรา 170 ที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้
   1)   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ  2)   พ.ร.บ. วิทยุชุมชน
   3)   พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค  4)   พ.ร.บ. ป่าชุมชน
   5)   พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28.           อบต. สีทอง ทำโครงการถลุงแร่โปแตสโดยปล่อยน้ำกากแร่ลงสู่แม่น้ำสันติภาพ ซึ่งไหลผ่านเขต อบต. สีดำ และ อบต. สีแดง อยากทราบว่า อบต. สีดำและ อบต. สีแดง มีอำนาจที่จะเข้าไปร่วมพิจารณาโครงการกับ อบต. สีทองได้หรือไม่
1)    ไม่ได้ เพราะแต่ละ อบต.มีอำนาจในเขตปกครองเฉพาะของตนเท่านั้น
2)    ไม่ได้ เพราะมีกฎหมายห้ามมิให้ อบต.ที่มีเขตติดต่อกันก้าวก่ายกัน
3)    ได้เฉพาะในกรณีที่ อบต. สีทองเชิญให้เข้าร่วมโครงการด้วย
4)    ได้ เพราะอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันและใช้แม่น้ำร่วมกัน
5)    ได้ในกรณีที่เห็นว่าโครงการนั้นอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ อบต. สีดำ และ อบต. สีแดง
29.           ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิของพลเมืองตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
1)    อ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาต่อสู้คดีในศาลกรณีถูกละเมิด
2)    การไปลงคะแนนเลือกตั้ง
3)    การได้รับความคุ้มครองเกียรติยศ  ชื่อเสียง
4)    การเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
5)    ต่อต้านการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
30.           ตามมาตรา 290 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีข้อบัญญัติเน้นในเรื่องใด
1)    ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3)    การบำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4)    การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชน
5)    การกำหนดอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
31.           “สมมติว่า นายทานตะวันและนายดาวเรืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544  ทั้งสองคนสังกัดพรรคตะวันรอนซึ่งมีที่นั่งในสภาเพียง 2 คน นี้เท่านั้น  ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคตะวันรอนเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2547 นายทานตะวันได้เข้าเป็นสมาชิกพรรครักภูพาน เมื่อวันที่  10  กันยายน 2547 ส่วนนายดาวเรืองได้เข้าเป็นสมาชิกพรรครักหนองหารเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547”  จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1)    ทั้ง 2 คน สิ้นสุดสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส. ต้องเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 29 สิงหาคม 2547
2)    นายทานตะวันยังเป็น ส.ส.ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองพ้นจากการเป็น ส.ส. ต้องเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2547
3)    ทั้ง 2 คน สิ้นสุดสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส. ต้องเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2547
4)    นายทานตะวันยังเป็น ส.ส. ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองพ้นจากการเป็น ส.ส. ต้องเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2547
5)    นายทานตะวันยังเป็น ส.ส. ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองต้นจากการเป็น ส.ส. ปล่อยตำแหน่งให้ว่างโดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่
32.           ภารกิจที่เป็นขององค์การมหาชน สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นได้หรือไม่
1)    ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง  
2)    ไม่ได้ เพราะองค์การมหาชนตั้งขึ้นด้วยพระราชบัญญัติ
3)    อาจทำได้ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีศักยภาพทางการคลัง
4)    ได้ หากเป็นนโยบายของรัฐบาล
5)    ได้ ถ้าองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นถือหุ้นเกิน 50%
33.           กิจกรรมที่มีเป้าหมายดำเนินการครอบคลุมหลายจังหวัดหรือมีผลกระทบเกิดขึ้นนอกพื้นที่ กิจกรรมลักษณะนี้จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ เพราะอะไร
1)   ไม่ได้ เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นมีเขตรับผิดชอบได้เฉพาะในจังหวัดนั้น ๆ
2)   ไม่ได้ เพราะการทำงานคลุมพื้นที่หลายจังหวัด เป็นอำนาจของรัฐบาลกลาง
3)   ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับอำนาจ
4)   ได้ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดสามารถทำความตกลงร่วมกันได้
5)   ได้ โดยการจัดตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
34.           ข้อใดคือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
1)    เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดองค์กรจากระบบรัฐสภามาเป็นระบบประธานาธิบดี
2)    ให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครผนวกเอา อบต.ในเขตใกล้เคียงมาไว้ในเขตเทศบาล
3)    ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอบัญญัติ อบต. ได้
4)    ยุบรวมเขต อบต. ให้เหลือน้อยที่สุด
5)    ขยายฐานรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
35.           กรณีที่สภาองคืการบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะต้องดำเนินการอย่างไร
1)   นายก อบต. ลาออกเลือกตั้งใหม่  2)   นายก อบต.เสนอนายอำเภอให้ยุบสภา
3)   นายก อบต. นำร่างข้อบัญญัติเสนอนายอำเภอให้ความเห็นชอบ 4)   นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ
5)   นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด
คำชี้แจง  
จากเหตุการณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ใช้สำหรับคำถามข้อ 36 ถึง 50 โดยให้เลือกคำตอบในตัวเลือกของแต่ละข้อ ที่สามารถเติมลงในช่องว่างของเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วได้ใจความถูกต้อง สมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
 
 ตำบลดอนสวรรค์ มีประชากร 4,000 คนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,000 คน  ในการเลือกตั้งนายก อบต. เมื่อวันที่  1  มกราคม 2548  มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,800  คน
 นายสมพร  ได้รับเลือกเป็นนายก อบต. พร้อมกับสมาชิกสภาคนอื่น ๆ อีก 30 คน  ประกาศผลอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2548 มีการกำหนดให้เปิดประชุมสภา เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภา อบต. ในวันที่ ……..(ข้อ 36)……..2548 ซึงเหลืออีกเพียง  3  วันก็จะครบกำหนดการเปิดประชุมครั้งแรก  ในการประชุมครั้งนี้ เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง  ไม่สามารถเลือกประธานสภา อบต.ได้ จึงต้องแก้ไขตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดโดย …….(ข้อ 37)……..สรุปว่าได้ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548  ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548  ซึ่งกำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาเป็นการเร่งด่วน   โดยเปิดประชุมก่อนวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดถึง  10  วัน   ซึ่งวันที่เปิดประชุมก็คือวันที่
……..(ข้อ 38)…….2548
 ในช่วงตั้งแต่วันที่  3  มกราคม  2548  จนกระทั่งถึงวันเปิดประชุมสภาใหม่นี้ อบต. ดอนสวรรค์ไม่มีสภา อบต. และไม่มีประธานสภา อบต. แต่มีข้อราชการที่สำคัญและเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งถ้าหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราษฎร  จึงแก้ไขปัญหาโดย ……..(ข้อ 39)………
 ในการประชุมครั้งนี้  มีระเบียบวาระการประชุม  3  เรื่องด้วยกัน คือ
 ระเบียบวาระที่  1   การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ซึ่งที่ประชุมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
 ระเบียบวาระที่  2   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า สภาควรทำงานกันอย่างเต็มที่ จึงมีมติให้มีการประชุม……..(ข้อ 40)………
 ระเบียบวาระที่  3   การเลือกหาบุคคลมาทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ดอนสวรรค์ ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดคือ………(ข้อ 41)…………
 การประชุมครั้งต่อไป เปิดประชุมเพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผู้ที่จะกำหนดวันประชุมและเรียกประชุมในครั้งนี้ คือ ……….(ข้อ 42)……….  การประชุมครั้งนี้กำหนดเป้นวันสุดท้ายครบกำหนดตามที่กฎหมายระบุให้เปิดประชุมแถลงนโยบายคือ ……….(ข้อ 43)………. แต่ปรากฎว่าพอถึงวันนั้น นายสมพรป่วยหนักไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาได้ ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง 20 วัน จึงแก้ไขปัญหาโดย……..(ข้อ 44)………
 การบริหารงานของนายสมพรไม่ตอบสนองท้องถิ่น  จำเป็นจะต้องออกกฎหมายก็ไม่ทำ เช่น เรื่องการรักษาความสะอาด ประชาชนจึงจัดทำร่างราชบัญญัติ อบต. เสียเอง ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดคือ ผู้มีสิทธิลงคะแนนในตำบลดอนสวรรค์ …….(ข้อ 45)……. เมื่อประธานสภา อบต. ได้รับเรื่องแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548  จากนั้นอีก 4 วันต่อมาได้ทำการ……(ข้อ 46)…….. ไปจนกระทั่งถึงวันที่………(ข้อ 47)………2548  พบว่าไม่มีปัญหาใด ๆ จึง …….(ข้อ 48)……… ต่อไป
 ต่อมาอีกไม่นานประชาชนทนต่อการใช้อิทธิพลในการแสวงหาผลประโยชน์ของนายสมพรไม่ไหว โดยที่สภา อบต. ก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ จึงขอใช้สิทธิประชาชนถอดถอนผู้บริหาร โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ……..(ข้อ 49)…… ได้ดำเนินการเรื่อยมาตามขั้นตอนตามลำดับ จนกระทั่งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,600 คน นายสมพรจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่ต่ำกว่า ……..(ข้อ 50)……… คะแนน
 
36.            
1)   10  มกราคม
2)   15  มกราคม
3)   18  มกราคม
4)   30  มกราคม
5)   1  กุมภาพันธ์
37.            
1)    ตั้งกรรมการเจรจาหาข้อยุติ กำหนดวันยุบสภา
2)    เลือกสมาชิกที่อายุมากที่สุดเป็นประธานสภาชั่วคราว  แล้วให้ประธานสภาประกาศยุบสภา
3)    ให้นายก อบต. ทำหน้าที่ประธานสภา แล้วประกาศยุบสภา
4)    นายก อบต. เสนอนายอำเภอสั่งให้ยุบสภา
5)    นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภา
38. 
     1)   17  กุมภาพันธ์            2)   22  กุมภาพันธ์                  3)   27  กุมภาพันธ์
     4)   3  มีนาคม                  5)   13  มีนาคม
39.
     1)ให้นายอำเภอดำเนินการไปพลางก่อน   2) นายอำเภอแต่งตั้งให้ปลัด อบต. รักษาการแทน    
     3)ให้นายก อบต. ดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น 
     4)นายอำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรักษาการแทน
     5)นายอำเภอแต่งตั้งปลัดอำเภอฝ่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการไปพลาง
40. 
     1)   2  สมัย ๆ  ละ  7  วัน               2)   3  สมัย  ๆ  ละ  10  วัน
     3)   4  สมัย ๆ  ละ  10  วัน             4)   4  สมัย  ๆ  ละ  15  วัน 
     5)    5  สมัย ๆ  ละ  10  วัน
 
41. 
1)    ประธานสภา อบต.เลือกปลัด อบต.เท่านั้น  
2)    ประธานสภา อบต.เลือกสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่ง
3)    ประธานสภา อบต. เลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งก็ได้
4)    สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่งก็ได้
5)    สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการก็ได้
42.
     1)   ประธานสภา อบต.       2)   นายอำเภอ
     3)   นายก อบต.                4)   เลขานุการสภา อบต.
     5)   ปลัด อบต
43.
     1)   วันที่  22  กุมภาพันธ์       2)   วันที่  27  กุมภาพันธ์
     3)   วันที่  4  มีนาคม            4)   วันที่  14  มีนาคม 
     5)   วันที่  19  มีนาคม
 
44.
1)    ให้รองนายก อบต. มาแถลงนโยบายแทน
2)    ขอเลื่อนการไปประชุมก่อน และจัดให้มีการแถลงนโยบายภายในวันที่ 19 มีนาคม
3)    นายก อบต. ทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือถึงนายอำเภอในวันที่  11  มีนาคม
4)    นายอำเภอแจ้งให้นายก อบต.ทำนโยบายเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกทุกคนภายในวันที่  19  มีนาคม
5)    นายอำเภอแจ้งให้นายก อบต. ทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิก อบต. ทุกคนภายในวันที่ 11 มีนาคม
45.
1)    ไม่น้อยกว่า  900  คน  เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.
2)    ไม่น้อยกว่า 1,350  คน  เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต.
3)    ไม่น้อยกว่า 1,500  คน  เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต.
4)    ไม่น้อยกว่า
46.
     1)   ตรวจสอบเอกสาร                       2)  ปิดประกาศรายชื่อให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคัดค้าน
     3)   เสนอให้นายอำเภอพิจารณา          4)   นำเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณา 
     5)    ประกาศหาบุคคลลงชื่อเพิ่มเติม
47.
     1)   10  ตุลาคม            2)   15  ตุลาคม
     3)   20  ตุลาคม            4)   30  ตุลาคม
     5)    14  พฤศจิกายน
 
 
48.
     1)   ดำเนินการออกข้อบัญญัติ อบต.                   2)   ให้ประธานสภาประกาศใช้
     3)   ให้ประธานสภาเสนอให้นายอำเภอเห็นชอบ   4)   ประธานสภาเสนอให้ อบต.เห็นชอบและนายอำเภออนุมัติ
     5)   ให้เลขานุการสภา อบต. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
49.
1)    ไม่น้อยกว่า 600 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
2)    ไม่น้อยกว่า 900 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
3)    ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
4)    ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.
5)    ไม่น้อยกว่า 2,250 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.
50.
     1)   800 2)   900
     3)   1,065   4)   1,200
     5)   1,280
51.           หากท่านดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่านจะเสนอให้จัดทำในข้อใดเป็นลำดับแรก
1)   Vision      2)   Mission  3)   Objective
4)   SWOT      5)   Target
52.           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543 ข้อใด ไม่ใช่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น
1)   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
2)   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3)   คณะเทศมนตรี             
4)   นายกเทศมนตรี
5)   คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
53.           ตามวิธีการจัดทำงบประมาณ เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด
1)   30  กรกฏาคม       2)   15  สิงหาคม         3)  30 สิงหาคม
4)   15  กันยายน         5)   30  กันยายน
54.           ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของใคร
1)   สภาท้องถิ่น        2)   คณะผู้บริหารท้องถิ่น        3)   ผู้ว่าราชการจังหวัด
4)   ปลัดอำเภอ         5)   หัวหน้าส่วนการคลัง
55.           ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
1)   ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
2)   ควบคุมบัญชีรายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
3)   ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  
4)   ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง
5)   การขอเบิกเงิน และก่อหนี้ผูกพัน
56.           ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1)    ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา
2)    พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ
3)    พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
4)    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร
5)    กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
57.           คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือก
1)   ผู้แทนสถาบันการศึกษา        2)   ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ
3)   ผู้แทนประชาคมอำเภอ         4)   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
5)   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
58.           การที่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลักในการพัฒนา
มาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 ข้อใดไม่ใช่ผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้น
1)    ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ต่อปี
2)    ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนา
3)    เกิดการเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้
4)    เกิดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5)    ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง
59.           ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของชาติในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
1)    ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
2)    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3)    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
4)    ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
5)    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ
60.           ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะสำคัญของกลไกการบริหารจัดการที่ดีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
1)   หลักความรับผิดชอบ 2)   หลักคุณธรรม
3)   หลักประสิทธิผล 4)   หลักความโปร่งใส
5)   หลักนิติธรรม
 
 


@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่