เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศุลกากร3

 
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศุลกากร3
 
 
คำสั่ง       จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้
ข้อ 1.   1     1     7     9     17     ?
    1. 25      2. 28      3. 30       4. 33
ข้อ 2.   11      33     99     297     891     ?
    1. 2,673                      2. 2,783     3. 2,571     4. 2,626
ข้อ 3.   3     4     5     12     21     38     ?
    1. 55             2. 59      3. 68      4. 71
ข้อ 4.       1     3     5     7     10     13    13    17     21     ?
      1. 17            2. 19      3. 25      4. 27              
ข้อ 5.    1     3     8     21     55     ?
    2     5    13    34     89
    1. 124     2. 134     3. 144      4. 144   
        283         223          233          243
คำสั่ง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 6.   10     3     7     12     5     7     14     ?
    1. 6      2. 7      3. 9      4. 11
ข้อ 7.   ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. อายุเท่าไร
   1. 6 ปี     2. 8 ปี     3. 10 ปี      4. 12 ปี
ข้อ 8.   พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้  พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
    1. 30%     2. 25%     3. 20%      4. 18%
ข้อ 9.   บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
    1. 870 ใบ    2. 900 ใบ    3. 920 ใบ     4.960 ใบ
ข้อ 10.   ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
    1. 40%     2. 80%     3. 96%      4. 125%
ข้อ 11.   ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%
    1. 20%     2. 36%     3. 44%      4. 64%
ข้อ 12.    แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ  คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อ
    1. 3 ข้อ     2. 4 ข้อ     3. 5 ข้อ      4. 6 ข้อ
ข้อ 13.   แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %
    1. 32%     2. 33.5%     3. 35%      4. 38%
ข้อ 14.   นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ ? ชลบุรีในครั้งนี้
    1. 94 กม./ชม.    2. 96 กม./ชม.    3. 100 กม./ชม.    4. 108 กม./ชม.
ข้อ 15.   คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ
    1. 30 บ่อ     2. 32 บ่อ     3.35 บ่อ     4. 40 บ่อ
ข้อ 16.   เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว
    1. 21 ตัว     2. 23 ตัว     3. 24 ตัว     4. 26 ตัว
ข้อ 17.   กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?
    1. 452     2. 574     3. 629      4. 742
ข้อ 18.   กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?
    1. 20      2. 22      3. 24      4. 26
ข้อ 19.    ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)
    1. 63.5 คะแนน    2. 64 คะแนน    3. 65 คะแนน    4. 66.5 คะแนน
ข้อ 20.   ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด
    1. 26 ครั้ง    2. 29 ครั้ง    3. 30 ครั้ง     4. 31 ครั้ง

 

คำสั่ง   พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ถามมา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หน่วย : ตัน)
   ปี 2540   ปี 2541   ปี 2542
1. ภาคเหนือ   142,111   130,148   154,987
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   198,470   169,401   240,084
3. ภาคกลาง   427,356   401,928   480,757
4. ภาคใต้   126,598   141,026   176,213

ข้อ 21.    โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เกษตรกรในภาคใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่ำสุด
    1. ภาคเหนือ             2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    3. ภาคกลาง             4. ภาคใต้
ข้อ 22.   ในช่วงปี 2540 ? 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภา คใต้    คิดเป็นร้อยละเท่าใด
    1. ร้อยละ 27    2. ร้อยละ 30    3. ร้อยละ 37    4. ร้อยละ 45
ข้อ 23.   ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกภาคในปี 2542 สูงกว่าปี 2541 กี่เปอร์เซ็นต์
    1. 20%     2. 25%     3. 30%      4. 35%
ข้อ 24.   ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางเมื่อปี 2542 สูงกว่าภาคเหนือเมื่อปี 2541 ร้อยละเท่าใ ด
    1. ร้อยละ 80    2. ร้อยละ 150    3. ร้อยละ 240    4. ร้อยละ 270
ข้อ 25.   จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
    1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปุ๋ยเคมีปีละประมาณ 2 แสนตัน
    2. ปี 2540 เป็นปีที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณต่ำที่สุด
    3. ปี 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปี 2541 ประมาณ 209,500 ตัน
    4. ปี 2541 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของทุกภาคลดลงจากปี 2540  ยกเว้นภาคใต้
คำสั่ง   พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ให้มา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกเป็นรายปี ตั้งแต่มีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44
                                            หน่วย : ตัน
พืช   ปี 2541/42   ปี 2542/43   ปี 2543/44   ค่าเฉลี่ย
ข้าว   494,147   439,074   584,561   505,927
     - ข้าวนาปี   340,055   269,621   ?   ?
     - ข้าวนาปรัง   154,092   169,453   ?   170,927
อ้อย   140,101   123,730   138,851   ?
ยาสูบ   28,669   32,528   24,737   28,645
พืชไร่   20,067   18,743   26,547   21,786
ผักต่างๆ   101,413   98,565   126,229   108,735
ยางพารา   67,091   82,576   89,946   79,872
ปาล์มน้ำมัน   17,444   19,122   ?   21,698
ผลไม้และพืชยืนต้น   25,610   28,165   32,642   28,805
รวมทั้งสิ้น   ?   ?   1,052,041   929,695

ข้อ 26.    ในระหว่างปีการเพาะปลูก 2541/42 ? 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่า ใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมด
    1. 50.74     2. 54.42     3. 60.18     4. 64.78
ข้อ 27.    ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้างนาปี  กับข้าวนาปรังของปีการเพาะปลูกใด  มีอัตราส่วนเท่ากับ 8 : 5
    1. ปี 2541/42    2. ปี 2542/43    3. ปี 2543/44    4. ถูกทั้ง 3 ปี
ข้อ 28.   ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับผลไม้และพืชยืนต้นในปีการเพาะปลูก 2543/44 สูงกว่าปีการเพาะปลูก 2541/42 อยู่ร้อยละเท่าใด
    1. ร้อยละ 24    2. ร้อยละ 27    3. ร้อยละ 30    4. ร้อยละ 36
ข้อ 29   ในปีการเพาะปลูก 2542/43 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชประเภทอ้อยสูงกว่าผักต่างๆ อยู่ร้อยละเท่าใด
    1. ร้อยละ 18    2. ร้อยละ 22    3. ร้อยละ 26    4. ร้อยละ 30
ข้อ 30.   ในปีการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน
    1. 25,136 ตัน    2. 27,636 ตัน    3. 28,528 ตัน    4. 29,274 ตัน

คำสั่ง   พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้ กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้
        = หมายถึง เท่ากับ      ? หมายถึงไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
        > หมายถึง มากกว่า      < หมายถึง น้อยกว่า
        > หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับ
        < หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
    หลักในการตอบคำถาม
                          ตอบ 1.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
        ตอบ 2.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
        ตอบ 3.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
        ตอบ 4.  ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
    เงื่อนไข    ถ้า     A > B < C = 2N > M
               และ  E > C < P > S < T    (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อ 31.   ข้อสรุปที่ 1   A   >   M
    ข้อสรุปที่ 2   A   =   E
ข้อ 32.   ข้อสรุปที่ 1   B   =   N
    ข้อสรุปที่ 2   C   >   T
ข้อ 33.   ข้อสรุปที่ 1   3M > 2N
    ข้อสรุปที่ 2   E   <   S
ข้อ 34.   ข้อสรุปที่ 1   P   >   M
    ข้อสรุปที่ 2   C   <   S
ข้อ 35.   ข้อสรุปที่ 1   C   < S
    ข้อสรุปที่ 2   5N > 2T
    เงื่อนไข
-          มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวประเทศไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน
-          สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไป คือ  วัดเบญจมบพิตร   ตลาดน้ำวัดไทร   วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง  และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม   วัดโพธิ์  และวัดสุทัศน์
-          มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำ วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน
-          มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่ง ไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง
-          ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร
-          ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์
-          คนจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม
-          ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง
-          คนที่หลงไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี
-          มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อ 36.   ข้อสรุปที่ 1  ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
    ข้อสรุปที่ 2  ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ
ข้อ 37.   ข้อสรุปที่ 1  ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน์
    ข้อสรุปที่ 2  ชาวมาเลเชียไม่ได้หลงทาง
ข้อ 38.   ข้อสรุปที่ 1  นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี
    ข้อสรุปที่ 2  ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว
ข้อ 39.   ข้อสรุปที่ 1  คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร
    ข้อสรุปที่ 2  ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าไปเที่ยววัด
ข้อ 40.   ข้อสรุปที่ 1  คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์
    ข้อสรุปที่ 2  กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร
คำสั่ง   พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วหาคำคู่หลังที่มีความ สัมพันธ์เช่นเดียวกัน
ข้อ 41.   ขลุ่ย : แตร   ::    ? : ?
    1. พิณ : ไวโอลิน    2. ขิม : กลอง    3. จะเข้ : ระนาด    4. ปี่ : ฆ้อง
ข้อ 42.   ลพบุรี : เมืองละโว้    ::    ? : ?
    1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ           2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก  
    3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย       4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ
ข้อ 43.   เชียงใหม่ : ลอนดอน    ::    ? : ?
    1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค   2. เกียวโต : ปารีส   3. มะนิลา : เจนีวา    4. เจนีวา : ซิดนีย์
ข้อ 44.   ถุงพลาสติก : ใบตอง    ::    ? : ?
    1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ   2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า   3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด   4. เกวียน : รถยนต์
ข้อ 45.   รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง    ::      ? : ?
    1. ปักษ์ : เดือน   2. ศอก : วา      3. คืบ : เมตร    4. เดือน : ปี


คำสั่ง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 46.   คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ คนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี ดังนั้น
    1. คนจีนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์      2. คนซื่อสัตย์บางคนเป็นคนโอบอ้อมอารี
    3. คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี     4. คนโอบอ้อมอารีทุกคนเป็นคนขยัน
ข้อ 47.   ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น
    1. รูปนี้อาจจะเป็นจัตุรัส          2. รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส
    3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม           4. รูปนี้เป็นทรงกลม
ข้อ 48.   ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น
    1. รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน          2. รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
    3. รัฐบาลให้เลิกใช้รถยนต์      4. สรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 49.   ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประช าชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพ ียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้งสงครามเย็น แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัด สรรงบประมาณมากสักเพียงใด แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล
    ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
    1. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว ่างประชาชนกับรัฐบาล
    2. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประ ชาชนกับรัฐบาล
    3. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้ม เหลวในการพัฒนาประเทศ
    4. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเ ร็จของการพัฒนาประเทศ
ข้อ 50.   การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความส ามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพนักง านทุกๆ คน
    ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
    1. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่พัฒนาทั้งระบบ
    2. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ
    3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
    4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ
คำสั่ง   พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจค วามถูกต้องสมบูรณ์
ข้อ 51.   น้ำผึ้งเป็น????ของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ำหวานอื่นๆ
    1. เสบียง    2. ผลิตผล    3. อาหารเสริม    4. ผลพลอยได้
ข้อ 52.   ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลเบื้องต้น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารที่มี?????..
    1. หลักการ    2. คุณภาพ    3. มาตรฐาน    4. ประสิทธิภาพ
ข้อ 53.   เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี?.???.ในการพัฒนาได้สูง?????สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้
    1. คุณภาพ   เพราะ   2. ศักยภาพ    แต่    3. สมรรถภาพ    ทว่า   4. ประสิทธิภาพ    ดังนั้น
ข้อ 54.   ปากกบคือ รอยมุมของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม????....กันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็นสองมุม  เช่น รอยมุมสบง   จีวร   กรอบรูป   กรอบหน้าต่าง เป็นต้น
    1. เชื่อม    2. ประชิด    3. ประกบ    4. ต่อเนื่อง
ข้อ 55.   ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความส ำคัญและกำหนดมาตรการ        ในการ???..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ????..เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
    1. รักษา   ศึกษา    2. ดูแล   ปรับปรุง   3. อนุรักษ์    พัฒนา   4. ควบคุม   ส่งเสริม
ข้อ 56.   การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ????เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิต
    1. โดยทั่วถึง    2. โดยสม่ำเสมอ    3. โดยเกี่ยวข้อง    4. โดยกว้างขวาง
ข้อ 57.   ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย????..กับน้ำและคนไทย????..ชีวิตอยู่ได้ด้วยดีตลอดมา
    1. ผูกพัน   ดำรง    2. เกี่ยวข้อง   ของ   3. สัมพันธ์   ดำเนิน   4. เกี่ยวพัน   พัฒนา
ข้อ 58.   สมปอง?????..กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทำงานใน????..ที่สองของวันเสาร์
    1. ผัด    ผลัด    2. ผลัด    ผัด    3. ผัด    ผัด     4. ผลัด    ผลัด
ข้อ 59.   มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้รถบรรทุก?????.การจราจรและทำให้การเดินรถ????..
    1. ขัดขวาง   ติดขัด   2. กีดขวาง   ขัดข้อง   3. ขัดขวาง   ขัดข้อง   4. กีดขวาง   ติดขัด
ข้อ 60.   การทำงานโครงการนี้?????.จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี?????สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
    1. ถึง   ก็     2. หาก   จึง    3. แม้    แต่ก็    4. แม้ว่า   แต่ก็ไม่


คำสั่ง   พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ข้อ 61.   1. เป็นธรรมดาของผลไม้มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว
    2. แถวนี้มีบ้านเรือนของคนอยู่เป็นจำนวนมาก
    3. เขาชอบดูหนังนอกจากนั้นก็ชอบไปเที่ยวทะเล
    4. ปัญหาการจราจรติดขัดต้องได้รับการแก้ไข
ข้อ 62.   1. ราชนาวีไทยทำหน้าที่คุ้มครองน่านน้ำไทย
    2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ลาหรือไม่
    3. อุดมการณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม
    4. สวนสาธารณะมีความจำเป็นสำหรับประชาชน
ข้อ 63.   1. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริ ง
    2. ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เสนอข่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่เห็น ความสำคัญกับประชาชน
    3. ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม
    4. รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยต่อนักศึกษา
ข้อ 64.   1. การดูแลรักษาอย่างดีจะทำ ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพ
    2. ผู้ที่จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานบันการเงินให ้เข้มงวด
    3. เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร ็ว
    4. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่พร้อมเพรียง
ข้อ 65.   1. นากเป็นสารประกอบระหว่างทองคำและทองแดง
    2. ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ
    3. คู่มือการปฏิบัติงานได้ให้บริการแล้ว
    4. การตากแดดช่วยปกป้องโรคกระดูกอ่อน
ข้อ 66.   1. ผ้ามัดหมี่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีแนวทางแจ่มใส
    2. ผู้ที่ติดยาเสพติด เป็นพลเมืองที่ไม่มีคุณภาพ
    3. ยางพารา เป็นพืชที่ให้ผลประโยชน์มาช้านาน
    4. ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถยนต์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
ข้อ 67.   1. ระบบการค้าแบบเสรีเอื้ออำนวยกับผู้ประกอบการ
    2. สหประชาชาติจึงได้ส่งข้าวสารจำนวนมากไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่ นดินไหว
    3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร
    4. เจ้าหน้าที่ได้แจกสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก

ข้อ 68.   1. การประชุมตามกำหนดข้อบังคับปีละหนึ่งครั้งเรียกว่า การประชุมสามัญ
    2. การขุดแร่ที่ถูกวิธีทำให้ได้ปริมาณมากและสูญเสียน้อย
    3. ปัจจัยหลายประการทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
    4. ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยตกต่ำมากก็เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี
ข้อ 69.   1. ศาสตร์ต่างๆ ล้วนให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้น
    2. นโยบายการคลัง เป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
    3. อัตราการตายของทารกตกต่ำแสดงถึงความเจริญทางการแพทย์
    4. อาหารมีรสชาติกลมกลืนกันมาก
ข้อ 70.   1. หลักการทำงานที่ขาดความชำนาญทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ
    2. สตรีเป็นผู้ที่ได้รับการทดแทนในเชิงเศรษฐกิจต่ำ
    3. รัฐบาลควรสนับสนุนการวางแผนครอบครัวอย่างรัดกุม
    4. ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

คำสั่ง   พิจารณาข้อความในตัวเลือก 1, 2, 3 และ 4 ว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อที่กำหนดให้
ข้อ 76.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
2. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
3. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
4. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า
ข้อ 77.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
    1. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ   
    2. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
    3. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ   
    4. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงาน
ข้อ 78.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
    1. และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม     2. โดยใช้เวลาแรงงานน้อยที่สุด
    3. ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน    4. เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ข้อ 79.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
    1. การสอนต้องยึดจุดมุ่งหมายยึดหลักการเป็นแม่บท
    2. การสอบที่ดีจะต้องช่วยให้การสอนบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
    3. ส่วนการสอบเป็นการติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อหาทางแก้ไขข้อบกพ ร่องต่างๆ
    4. การสอบเป็นส่วนหนึ่งของการสอน
ข้อ 80.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
    1. เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
    2. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย
    3. จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อนำไปปลูกทดแทน
    4. เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ข้อ 81.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
    1. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน    2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
    3. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป    4. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง
ข้อ 82.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
    1. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
    2. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการท ูต
    4. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจน ติน่า
ข้อ 83.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
    1. โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท
    2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ
    3. เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว
    4. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
ข้อ 84.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
    1. กำหนดไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจน
    2. มีสอนกันอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนา
    3. การสอนให้ละเว้นความชั่วและให้ทำความดี
    4. แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา
ข้อ 85.   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
    1. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
    2. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
    3. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
    4. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม

 

 

 

คำสั่ง   ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้ตอบคำถามที่ตามมา
ข้อ 86.   กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี ้คงจะไม่กระทบกระเทือน    ประชาชนผู้บริโภคมากนัก เพราะปริมาณน้ำมันพืชที่มีอยู่ในสต๊อกในขณะนี้ยังมีพอเพียงกับค วามต้องการในประเทศ
    ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
    1. ปริมาณน้ำมันพืชในอนาคตจะลดลง
    2. ความต้องการน้ำมันพืชในประเทศมีไม่มากนัก
    3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืชกำลังขาดแคลน
    4. กรมการค้าภายในมีหน้าที่สำรวจตลาดน้ำมันพืช
ข้อ 87.   ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปอ อกความเห็นในสภาแต่ประเทศที่เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังน ิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาสำคัญ
    ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
    1. ประเทศที่มีพลเมืองมีการศึกษาจะไม่มีการเลือกผู้แทน
    2. ประเทศที่ประชาชนด้อยการศึกษาจะใช้วิธีการแสดงประชามติไม่ได้
    3. ในการตัดสินปัญหาบางเรื่องประชามติดีกว่าการให้ผู้แทนออกเสียง
    4. พลเมืองที่มีการศึกษาดีจะแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่าผู้แทนที่ออก ความคิดเห็นในสภา
ข้อ 88.   สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่น อนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เท่าที่พบพอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เ กิดนิ่วได้
    ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
    1. นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
    2. สาเหตุของการเกิดนิ่วเท่าที่พบนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริง
    3. สาเหตุที่ส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วนั้นยังไม่มีใครบอกได้แน่นอน
    4. สิ่งที่เป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วเสมอ
ข้อ 89.   จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
    ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
    1. แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่น้อยกว่า 3 คน
    2. แต่ละจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน
    3. จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้มีเขตเลือกตั้งเดียว
    4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง


ข้อ 90.   เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโด ยคนไทยมีน้อยมากจะมีอยู่บ้างก็เป็นประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไ ม่เหมาะสมกับวัยเด็ก
    ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
    1. ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีหนังสือการ์ตูนที่เขียนโดยคนไทย
    2. หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ไม่ใช่การ์ตูนยังไม่เคยมีคนไทยผลิต
    3. หนังสือที่ผลิตสำหรับเด็กเรียกว่าหนังสือการ์ตูน
    4. คนไทยส่วนใหญ่ผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็ก
ข้อ 91.   การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีป ระสิทธิภาพ โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
    สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
    1. ในปัจจุบันการศึกษาทั่วไปกระทำเฉพาะในโรงเรียน
    2. แต่เดิมการศึกษากระทำกันในเฉพาะครอบครัว
    3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน
    4. ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนให้เป็นคนดีมีความสามารถ
ข้อ 92.   ในภาษาไทยมีคำว่า ?บัณฑิตย์? อีกคำหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต คำนี้ไม่ค่อยใช้โดด ในภาษาไทยมักจะใช้กับคำอื่นในรูปของคำสมาส เช่น ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น
    สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
    1. บัณฑิตย์มักใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับสถานที่
    2. บัณฑิต และบัณฑิตย์มีการใช้และความหมายแตกต่างกัน
    3. คำที่อ่านว่า บัน-ดิด มักใช้คู่กับคำอื่นในรูปของคำสมาส
    4. บัณฑิตใช้โดดๆ ได้ แต่บัณฑิตย์ใช้โดดไม่ได้
ข้อ 93.   อาหารบางประเภทไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ทำให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันลำบากใจในการรับขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพ าะ
    สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
    1. อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง
    2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ
    3. การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน
    4. สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น

 
 


@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่