เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบ กพ.ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ

 
แนวข้อสอบ กพ.ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ
 

รายละเอียด
แนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ
มาดู แนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ

ข้อ 1. ขลุ่ย : แตร :: ? : ?
1. พิณ : ไวโอลิน
2. ขิม : กลอง
3. จะเข้ : ระนาด
4. ปี่ : ฆ้อง

ข้อ 2. ลพบุรี : เมืองละโว้ :: ? : ?
1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ
2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก
3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย
4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ

ข้อ 3. เชียงใหม่ : ลอนดอน :: ? : ?
1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค
2. เกียวโต : ปารีส
3. มะนิลา : เจนีวา
4. เจนีวา : ซิดนีย์

ข้อ 4. ถุงพลาสติก : ใบตอง :: ? : ?
1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ
2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า
3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด
4. เกวียน : รถยนต์

ข้อ 5. รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง :: ? : ?
1. ปักษ์ : เดือน
2. ศอก : วา
3. คืบ : เมตร
4. เดือน : ปี


คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 6. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ คนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี ดังนั้น
1. คนจีนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์
2. คนซื่อสัตย์บางคนเป็นคนโอบอ้อมอารี
3. คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี
4. คนโอบอ้อมอารีทุกคนเป็นคนขยัน

ข้อ 7. ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น
1. รูปนี้อาจจะเป็นจัตุรัส
2. รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส
3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม
4. รูปนี้เป็นทรงกลม

ข้อ 8. ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น
1. รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน
2. รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
3. รัฐบาลให้เลิกใช้รถยนต์
4. สรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ 9. ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประช าชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพ ียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้งสงครามเย็น แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัด สรรงบประมาณมากสักเพียงใด แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว ่างประชาชนกับรัฐบาล
2. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประ ชาชนกับรัฐบาล
3. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้ม เหลวในการพัฒนาประเทศ
4. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเ ร็จของการพัฒนาประเทศ

ข้อ 10. การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความส ามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพนักง านทุกๆ คน
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่พัฒนาทั้งระบบ
2. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ
3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ

เฉลย แนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ

ข้อ 1. 1
ข้อ 2. 3
ข้อ 4. 2
ข้อ 5. 2
ข้อ 6. 3
ข้อ 7. 2
ข้อ 8. 1
ข้อ 9. 3
ข้อ 10. 1

 
 


@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่