เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

 
แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

ชุดที่ 1

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการจัดเก็บภาษีในอัตรา
ก.คงที่
ข.ถอยหลัง
ค.ก้าวหน้า
ง.ลอยตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
2. คำว่า"ผู้อยู่ในประเทศไทย"ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง
ก.อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีใดเกินหกเดือน
ข.อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลาทั้งหมดในปีภาษีนั้นถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ค.อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลาทั้งหมดในปีภาษีนั้นเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ง.อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันรวมเวลาทั้งหมดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้วกำหนดเวลายื่นคำร้องขอคืนภาษีเมื่อใด
ก. ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับแต่เดือนที่ถูกหักภาษีเกินไป
ข. ยื่นคำร้องภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป
ค. ยื่นคำร้องภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่ถูกหักภาษีเกินไป
ง. ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป
4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 และ 94 ทางอินเตอร์เน็ตถ้ามีภาษีต้องชำระและเลือกวิธีการชำระผ่าน ATM สามารถใช้บัตร ATM ของผู้อื่นชำระภาษีแทนได้หรือไม่
ก. ได้ โดยมีข้อจำกัดจะต้องชำระตามตู้ ATM  ธนาคารที่ถือบัตรฯ  นั้นๆ
ข. ได้ ตามตู้ ATM  ทุกธนาคาร
ค. ไม่ได้
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
5. การใช้สิทธิ์ลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ข้อใดไม่ถูก
ก. บิดามารดาอายุเกิน 60 ปี
ข. บิดาและมารดาต่างแบ่งสิทธิ์การลดหย่อนของตนออกเป็นส่วนๆ ให้กับบุตรได้หลายคน
ค. บิดาหรือมารดามีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาท
ง. บิดาและมารดาต่างให้สิทธิ์บุตรนำไปลดหย่อนได้คนละสิทธิ์หรือทั้งคู่ได้
6. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ภาษีอากร ได้แก่ข้อใด
 ก. เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ
 ข. เพื่อควบคุมและส่งเสริมทางเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 ค. เพื่อการกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เป็นธรรม
  ง. ถูกทุกข้อ

7. วิธีการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หมายถึงข้อใด
ก. การชำระภาษีโดยการประเมินตนเอง
ข. การชำระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน
 ค. การชำระโดยการ หัก ณ ที่จ่าย
ง. ถูกทุกข้อ
8.  ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ภาษีทางตรง ได้แก่  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข. ภาษีทางอ้อม ได้แก่  ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเธุรกิจเฉพาะ, ภาษีศุลกากร, สรรพสามิต
ค. นโยบายภาษีที่ดี สามารถแก้ปัญหาดุลการค้าและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศได้
ง. ข้อ ก.และ ข. ถูก
 9. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.บุคคลธรรมดา  หรือกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
ข.บุคคลธรรมดา หรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
ค.ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ง.ถูกทุกข้อ
10. แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้มีเงินได้ คือข้อใด
ก. แบบภ.ง.ด. 90 และ แบบภ.ง.ด.91
ข. แบบภ.ง.ด. 90 และ แบบภ.ง.ด.92
ค. แบบภ.ง.ด.91และ แบบภ.ง.ด.92
ง. ถูกทุกข้อ
11. กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี( ภ.ง.ด.94)
ก. ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ข. ภายในวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
ค. ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
ง. ไม่มีข้อใดถูก
12. ปัจจุบันกรมสรรพากร  ให้บริการช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ดังนี้
ก.ยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือผ่านธนาคาร
ข. ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือผ่านไปรษณีย์
ค.ยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง.ถูกทุกข้อ

 

13. นาย รัฐภูมิ กลกาล สถานภาพโสด มีเงินได้ประเภทเงินเดือนจากบริษัท เจ เจ จำกัด  ตั้งแต่ มกราคม –ธันวาคม 2549 มีหน้าที่ยื่นรายการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2549  เมื่อใด
ก. มีเงินได้พึงประเมิน  เป็นเงิน 30,000  บาท
ข. มีเงินได้พึงประเมิน  เป็นเงิน 30,001  บาท
ค. มีเงินได้พึงประเมิน  เป็นเงิน 50,000  บาท
ง. มีเงินได้พึงประเมิน  เป็นเงิน 50,001  บาท
14. นาย สาโรส  มีบุตร1  คน  ข้อใดที่นายสาโรสไม่สามารถนำบุตรมาหักลดหย่อนตามกฎหมายในปีภาษี 2549ได้
ก.   บุตร มีอายุ 14   ปี   มีเงินได้จากการแสดงภาพยนต์ ในปี 2549 เป็นเงิน 50,000  บาท
ข. บุตรมีอายุ 14  ปี  เป็นบุตรติดจากภรรยาใหม่ ซึ่งได้สมรสกับนายสาโรสในปี 2548
ค. บุตรมีอายุ   24  ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ง. ข้อ ก และ ค
15  ด.ช.ดำ อายุ 13 ปี มีรายได้จากค่าเช่าที่ดิน ซึ่งได้รับโดยทางมรดกจากคุณปู่ ในปี 2549 เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.-บาท จะต้องเสียภาษีในปีภาษี 2549  หรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ต้องเสีย  เนื่องจากด.ช. ดำยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ข. ไม่ต้องเสีย  เนื่องจากด.ช. ดำ  มีรายได้ที่เกิดจาก ที่ดินมรดก
ค. ต้องเสีย เนื่องจากมีเงินเกิน  30,000 บาทโดยผู้แทนโดยชอบธรรมของ ด.ช.ดำ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
16. การยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะชำระ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอื่นที่มิใช้ท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เสียภาษีได้หรือไม่
ก. ได้  การยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นได้ทุกสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ข. ไม่ได้  เนื่องจากกฎหมายระบุไว้
ค. ไม่ได้   เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับแบบฯ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล การยื่นแบบฯ ได้
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
17. ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของทุกประเภทภาษีตรงกับวันหยุดราชการ ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีในวันทำการถัดไปจากวันที่หยุดทำการได้หรือไม่
ก. ไม่ได้  เนื่องจากกำหนดเวลาให้ยื่นภายในระยะเวลานั้น ๆ
ข. ไม่ได้  เนื่องจากเลยกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด
ค. ได้ เนื่องจากขยายเป็นวันแรกของวันเปิดทำการให้  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ง.  ไม่มีข้อใดถูก


18. นายสุชน สถานภาพโสด ในปี 2549  มีเงินได้ประเภท เงินเดือน จาก บจ. สุทธิสาร เดือนละ 30,000  บาท  และจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต  10,000 บาท  (หักลดหย่อนได้ตามกฎหมาย) นายสุชนต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใด
ก. ภาษีที่ต้องชำระ  16,000 บาท
ข. ภาษีที่ต้องชำระ  21,000 บาท
ค. ภาษีที่ต้องชำระ  13,000 บาท
ง. ภาษีที่ต้องชำระ 15,000 บาท
19. นาย ป บริจาคเงินเพื่อซื้อกระบองไฟฟ้าให้แก่กองบัญชาการตำรวจ เพื่อใช้ในการจราจรเป็นเงิน 200,000  บาท นาย ป หักลดหย่อนเงินบริจาค ในการคำนวณเพื่อเสียภาษี ได้เท่าใด
ก. หักลดหย่อนเงินบริจาค ได้ 200,000  บาท
ข. หักลดหย่อนเงินบริจาค ได้ 200,000  บาทแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10  ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
ค. หักลดหย่อนไม่ได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
20. นายสุดใจ บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่วัดราชมุณี  จำนวน 1 เครื่องราคา 34,000 บาท
นายสุดใจ หักลดหย่อนเงินบริจาค ในการคำนวณเพื่อเสียภาษี ได้เท่าใด
ก. หักลดหย่อนเงินบริจาค  34,000 บาท
ข. หักลดหย่อนเงินบริจาค  34,000 บาท แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10  ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
ค. หักลดหย่อนไม่ได้
ง.   ไม่มีข้อใดถูก
21. เงินได้ประเภทใดได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษี ตามกฎหมาย
ก. นาง พ ขายข้าวที่ครอบครัวรวมกันทำนา
ข. ด.ช.เดียว ได้รับรางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท จากเกมทศกัณฑ์
ค. นาย ก  ได้รับรางวัลรถยนต์  1 คันจากรางวัลสลากกาชาด
ง. ข้อ  ก และ ข  ถูก

 

 

 

22.  เงินได้ประเภทดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินในการคำนวณภาษี ตามกฎหมาย          ได้แก่ข้อใด
ก. ดอกเบี้ยสลากออมสิน
ข. ดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลประเภทฝากเผื่อเรียก
ค. ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ
23. เงินได้ประเภทใดได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษี ตามกฎหมาย
ก. นายเจ ได้รับเงินค่าเสียหายจาก นางแดง  กรณีนางแดงขับรถยนต์ชนรถยนต์นายเจ
ข. นาย ก ได้รับเงินจากการขายที่ดิน  ที่ดินมรดกจากบิดาซึ่งเสียชีวิต
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง. ไม่มีข้อใดถูก
24. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ตามกฎหมายกำหนด ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นายแดงมีเงินได้จากเงินเดือน หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ ร้อยละ 40 ของเงินได้
ข. นายแดงมีเงินได้จากให้เช่าบ้าน หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ ร้อยละ 30 ของเงินได้
ค. นายแดงมีเงินได้จากการเปิดคลีนิครักษาคนไข้  หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ ร้อยละ 60 ของเงินได้
ง. นายแดงมีเงินได้จากการขายของเบ็ดเตล็ด หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ ร้อยละ 80 ของเงินได้
25.   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี จ่ายเงินค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 38,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  2486   บาท) ให้แก่ นายดำ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเท่าใด
ก. หักภาษี ณ ที่จ่าย   355.14    บาท
ข. หักภาษี ณ ที่จ่าย   380    บาท
ค. หักภาษี ณ ที่จ่าย  248    บาท
ง. หักภาษี ณ ที่จ่าย   355    บาท
26. นาย ก นาย ข และนาย ค ร่วมกันกู้เงินจากบริษัทประกันชีวิตซื้อบ้าน 1 หลัง  ราคา 1,500,000 บาท
ปี 2549  ทั้ง 3 คน จ่ายเงินค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน  60,000 บาท  ค่าลดหย่อนภาษีหักได้เท่าไร
ก. หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อได้คนละ  20,000  บาท
ข. หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อได้คนละ  16666.66  บาท
ค. หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อได้คนละ   10,000  บาท
ง. หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่ได้ เนื่องจากกู้จากบริษัทประกันชีวิต

 

27. กรณีใดไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง อินเตอร์เน็ตได้
ก. ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระ
ข. ยื่นแบบมีภาษีต้องชำระ
ค. ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระแต่ยื่นเกินกำหนดเวลา
ง. ยื่นแบบขอคืนเงินภาษี
28  เบี้ยประกันชีวิต ที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้  ได้แก่ข้อใด
ก. ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเท่านั้น
ข. ต้องทำประกันชีวิตที่มีอายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป  แม้ว่าจะส่งเบี้ยประกันยังไม่ครบ  10 ปี   ก็ตาม
ค. การประกันชีวิตของบุตร   มีสิทธิ์นำมาหักลดหย่อนได้
ง. ทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในต่างประเทศก็ได้
29. นาย ก มีเงินได้จากกิจการรับเหมาก่อสร้าง ภรรยา ไม่มีเงินได้ ในปี 2549  นาย ก จ่ายเบี้ยประกันชีวิตตัวเอง  55,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้ภรรยา  23,000 บาท (เบี้ยประกันชีวิตมีสิทธิ์หักลดหย่อนตามกฎหมาย)  นาย ก มีสิทธิ์หักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตในการยื่นรายการเสียภาษี ปีภาษี 2549 เท่าใด
ก. ลดหย่อนของตัวเอง  55,000 บาท  และภรรยา  23,000 บาท
ข. ลดหย่อนของตัวเอง  55,000 บาท  และภรรยา  10,000 บาท
ค. ลดหย่อนของตัวเอง  50,000 บาท  และภรรยา  10,000 บาท
ง. ลดหย่อนของตัวเอง  10,000 บาท  และภรรยา  10,000 บาท
30. เงินบริจาคที่สามารถนำมาหักลดหย่อนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
ก. โรงพยาบาล และ โรงเรียน
ข. วัดวาอาราม และมัสยิด โบสถ์คริสต์
ค. สภากาชาดไทย
ง. ถูกทุกข้อ


ชุดที่ 2

1.    ข้อใด มิใช่ ความหมายของภาษีอากร
ก.  สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร  โดยมีสิ่งตอบแทนแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้เสียภาษี
ข.  การกู้ยืมเงิน  การขายสินค้า และการให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล มิใช่ภาษีอากร
ค.  เงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล
ง.รัฐบาลนำภาษีอากรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2.    การหักลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ก.  หักลดหย่อนได้สูงสุด  120,000  บาท
ข.  บิดามารดามีเงินได้พึงประเมินเกิน  30,000  บาทต่อปี
ค.  กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนบิดามารดาของคู่สมรสไม่ได้
ง.บิดามารดามีอายุ 50 ปีขึ้นไป

 3.   การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ทางอินเตอร์เน็ต กรณีมีภาษีต้องชำระเพิ่ม ช่องทางการชำระเงิน  ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.ที่ทำการไปรษณีย์
ข.SEVEN ELEVEN
ค.เคาน์เตอร์ของธนาคาร
ง.บัตรเครดิต

4.  การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2549  ทางอินเตอร์เน็ต   สามารถยื่นแบบฯตามข้อใด
ก.วันที่ 1  มกราคม 2550 ถึง  31  มีนาคม  2550
ข.วันที่ 1  มีนาคม  2550  ถึง  31  มีนาคม  2550
ค.วันที่ 1  มกราคม  2550  ถึง  2   เมษายน  2550
ง.วันที่ 1  ตุลาคม  2549  ถึง  31  มีนาคม  2550

5.  ปีภาษี หมายถึง
ก.  ปีงบประมาณ
ข.  ปีที่มีเฉพาะรายได้และรายจ่าย
ค.  ปีปฏิทิน
ง. ปีที่มีภาษีต้องชำระ

6.  เงินได้พึงประเมินตามข้อใด ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก.  ดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากประจำ
ข.  ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการคืนเงินภาษีอากร
ค.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทออมทรัพย์รวมกันเฉพาะส่วนที่เกินสองหมื่นบาท
ง. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประเภทประจำ

7.  เงินได้พึงประเมินตามข้อใด ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก.  ดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากประจำ
ข.  ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการคืนเงินภาษีอากร
ค.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทออมทรัพย์รวมกันเฉพาะส่วนที่เกินสองหมื่นบาท
ง.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประเภทประจำ

8.  เงินได้ที่บุคคลซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นผู้รับ และต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.เงินได้จากการรับจ้างทำของ
ข.เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
ค.เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์
ง.เงินได้จากค่าขนส่ง

9.  ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.3 หมายถึง ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี
      เงินได้บุคคลธรรมดา
ข.ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 หมายถึง ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี
      เงินได้บุคคลธรรมดา
ค.   ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 2   หมายถึง  ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับที่มีเงินได้ตาม
     มาตรา 40(4)(ก) แห่ง ปรก.
ง.    ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 54   หมายถึง  ผู้จ่ายเงินได้ที่จ่ายเงินได้ตามมาตรา
     40 (3), (4), (5) และ (6) แห่ง ปรก.  ให้แก่บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่าง
     ประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย  

10.  เงินได้จากวิศวกรรมหักค่าใช้จ่ายอย่างไร
ก.   หักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 40  แต่ไม่เกิน 60,000  บาท
ข.   เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 30  หรือหักตามความจำเป็นและสมควร                     
ค.หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้เพียงอย่างเดียว เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาไม่ได้
ง.เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 60  หรือหักตามความจำเป็นและสมควร                  

11.  อัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม (มีทุนชำระแล้ว
       ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5  ล้านบาท)
ก.กำไรสุทธิ 1- 1 ล้านบาท อัตรา  15 % , 1 ล้านบาท – 3 ล้านบาท อัตรา 25 %, 3 ล้านบาทขึ้นไป อัตรา  30%
ข.กำไรสุทธิ 1- 1 ล้านบาท อัตรา  25 % , 1 ล้านบาท – 3 ล้านบาท อัตรา 30 %, 3 ล้านบาทขึ้นไป
อัตรา  40%    
ค.กำไรสุทธิ 1- 1 ล้านบาท อัตรา  15 % , 1 ล้านบาท – 3 ล้านบาท อัตรา 30 %, 3 ล้านบาทขึ้นไป
       อัตรา  35%
ง. กำไรสุทธิ 1- 1 ล้านบาท อัตรา  10 % , 1 ล้านบาท – 3 ล้านบาท อัตรา 15 %, 3 ล้านบาทขึ้นไป
       อัตรา  20%

12.  ผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีสามารถหักลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้(ภาษีประจำปี)หรือไม่  เท่าใด
ก.   หักไม่ได้
ข.   หักได้ครึ่งหนึ่ง เป็นเงิน 15,000  บาท
ค.หักได้  30,000  บาท
ง.ไม่มีข้อใดถูก

 13. ข้อใดถูกต้อง
ก.   ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด  (GPD) 
ข.   อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  (GPP)
ค.   อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (BOI)
ง.   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

14.การผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี  ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  ภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000  บาทขึ้นไป  ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3  งวดเท่า ๆ กัน
ข   ภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 2,000  บาทขึ้นไป  ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3  งวดเท่า ๆ กัน
ค.  ภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000  บาทขึ้นไป  ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3  งวด งวดแรกชำระครึ่งหนึ่งของจำนวนภาษีทั้งสิ้น
ง.  ภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000  บาทขึ้นไป  ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3  งวดเท่า ๆ กัน  และต้องเสียเงินเพิ่ม

15.การหักภาษี ณ ที่จ่าย  กรณีเงินได้จาการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา
ก.หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 40  ของเงินได้
ข.หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50  ของเงินได้ 
ค.หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร
ง.  หักค่าใช้จ่ายเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

16. ข้อใดเป็นวิธีการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล
ก.  อัตราภาษีเงินได้ที่บุคคลธรรมดานั้นต้องเสีย หารด้วยผลต่างของหนึ่งร้อยลบด้วยอัตราภาษีเงินได้ 
                    คูณด้วยจำนวนเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับ
ข.  อัตราภาษีเงินได้ที่นิติบุคคลนั้นต้องเสีย หารด้วยผลต่างของหนึ่งร้อยลบด้วยอัตราภาษีเงินได้ 
                    คูณด้วยจำนวนเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับ
ค.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
17.   กรมสรรพากรได้จัดประเภทผู้ส่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. ผู้ส่งออกทั่วไป   ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน  ผู้ส่งออกที่ดี
ข.  ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน  ผู้ส่งออกที่ดี   ผู้ส่งออกที่ดีพิเศษ
ค.  ผู้ส่งออกทั่วไป   ผู้ส่งออกที่ดี  ผู้ส่งออกที่ดีพิเศษ
ง.  ผู้ส่งออกที่ดี  ผู้ส่งออกที่ดีพิเศษ 
18.  วิสัยทัศน์กรมสรรพากร
             ก. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม 
ข.  ระบบงานมาตรฐาน  เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม
ค.  ระบบงานมาตรฐานสากล  เก็บภาษีทั่วถึง และเป็นธรรม
ง.  ระบบงานมาตรฐานสากล  รวดเร็ว  และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม
19.  ผู้อยู่ในประเทศไทย หมายถึง
ก.  ผู้อยู่ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมเวลาทั้งหมดถึง 180 วันในปีภาษี
ข.  ผู้อยู่ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมเวลาทั้งหมดถึง 240 วันในปีภาษี
ค.  ผู้อยู่ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมเวลาทั้งหมดถึง 360 วันในปีภาษี
ง.  ถูกทุกข้อ

20.เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ก. 
www.rd.go.th
ข.  www.excise.go.th
ค.  www. revenue.go.th
ง.  www. dr.go.th

21.  ค่าลดหย่อนตามข้อใดนำมาหักลดหย่อนไม่ได้
ก.  เบี้ยประกันชีวิตของบุตรหักได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000  บาท
ข.  ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาของคู่สมรส(ไม่มีรายได้)ที่มีอายุเกินหกสิบปีและมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพหักได้ 30,000  บาท
ค.บุตรอายุ 24  ปี เรียนระดับปริญญาตรี  หักได้ 17,000  บาท
ง.กองมรดกหักลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้  30,000  บาท

22.  กฎหมายกำหนดให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
ก.  การหักค่าใช้จ่ายเหมาเป็นเปอร์เซ็นต์
ข.  การหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร 
ค.  การหักค่าใช้จ่ายตามความพอใจของผู้มีเงินได้
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

23.   เช็คที่ชำระภาษีอากรให้กับกรมสรรพากรไม่ได้
ก. เช็คของผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษี และ ลงวันที่ล่วงหน้า
ข.  เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน
ค.  เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย
ง.  เช็คที่ธนาคารเซ็นต์สั่งจ่าย

24. เงินได้พึงประเมิน หมายถึงข้อใด
ก.  เงิน  ทรัพย์สินและประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน  เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น
                   ออกแทนให้   เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
ข.  เงิน  ทรัพย์สินและประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน  เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น
                   ออกแทนให้  เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดตามเกณฑ์เงินสด
ค.  เงิน  ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน  เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้  
                   เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดที่ได้รับจริง
ง.   เงิน  ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน  เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ 
     เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดตามเกณฑ์เงินสด

25.  การขอคืนภาษีอากร  ข้อใดถูกต้อง
ก.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอายุความขอคืนภายใน 10  ปี
 ข.   แบบขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ  ใช้แบบ ภ.ธ.40  เพียงแบบเดียว
 ค.   ค่าปรับภาษีอากร ขอคืนไม่ได้
ง.   ภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือค่าเพิ่มอากร
26. หนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร
ก. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Non – Resident Withholding Tax Certificate)
 ข.  หนังสือรับรองการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Payment    Certificate)
 ค.  หนังสือรับรองการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (Vat Payment    Certificate)
จ. หนังสือรับรองการเสียภาษีปิโตรเลี่ยม(Petrolium  Payment    Certificate)

27   กำหนดเวลาในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก.   ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน
 ข.  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยหรือ วันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการ ในประเทศไทย
 ค.  ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน
ง.  ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยหรือ วันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการ ในประเทศไทย

28. สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค" หมายความว่า
ก. บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ
ข.  บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ
ค.   บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน จะต้องตั้งอยู่ในในต่างประเทศ
ง.    ไม่มีข้อใดถูก

29.กิจการที่เข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ได้แก่
 ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน สำหรับการประกอบกิจกรรมด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
ข.  บริษัทที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน สำหรับการประกอบกิจกรรมด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
ค.  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน สำหรับการประกอบกิจกรรมด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
ง.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน สำหรับการประกอบกิจกรรมด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 100 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน

30.  Transfer Pricing คือ
ก.   การต่อรองราคาของการทำธุรกรรม
ข.  การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ- ขายสินค้าหรือให้บริการ
ค.  การที่คู่สัญญาทำธุรกรรมระหว่างกัน โดยกำหนดราคาซื้อ-ขาย สินค้าหรือให้บริการที่แตกต่างไปจากราคาตลาด หรือ Arm's Length Price
ง.  การทำสัญญาซื้อขายหรือให้บริการของคู่สัญญา

เฉลยข้อสอบชุดที่ 2       
1 ก 11 ก 21 ก  
2 ก 12 ค 22 ง  
3 ง 13 ง 23 ก  
4 ค 14 ก 24 ข  
5 ค 15 ข 25 ง  
6 ข 16 ข 26 ก  
7 ข 17 ก 27 ก  
8 ค 18 ก 28 ก  
9 ข 19 ก 29 ก  
10 ข 20 ก 30 ค  

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 4
ขอเฉลย&#****; แบบทดสอบภาษีอากร&#****; ชุดที่&#****; *&#****; ด้วยคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ S.*.**s***.**@g**il.*** วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 15:24:00 น. [ IP : 182.232.14.199 ]

ความคิดเห็นที่ 3
g***
แจ้งลบ
โดยคุณ ****uss*@*****il.*** วันที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:10:43 น. [ IP : 119.63.78.248 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ขอเฉลยชุดที่ * ด้วยค่ำ
แจ้งลบ
โดยคุณ ธัญวลัย วันที่ 7 เม.ย. 2560 เวลา 14:40:56 น. [ IP : 101.51.132.65 ]

ความคิดเห็นที่ 1
รบกวนขอเฉลยชุดที่ * ด้วยคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ r***lu***v*@g**il.*** วันที่ 10 ม.ค. 2559 เวลา 16:41:07 น. [ IP : 171.4.109.233 ]


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่