เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรุงเทพมหานคร

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรุงเทพมหานคร 

ชุดที่ 1

1. คำบอกจำนวนในข้อใดที่ถ้าแยกออกจะได้จำนวนมากกว่า 2 ขึ้นไป
  ก. มาก             ข. หลาย                    ค. กลุ่ม                          ง. มากมาย
 
 
2. ถ้าผู้ทำหลายคนทำกริยา “ ไป ” อย่างเดียวกันแต่แยกกันไปจะใช้อย่างไร
  ก. ต่างก็เข้าไป                    ข. ต่างแย่งกันไป                       ค. ต่างคนต่างไป                       ง. ต่างก็ไปกัน
 
 
3. คำสรรพนาม “ ที่ ” ซึ่งใช้เชื่อมประโยค เมื่อใช้กับคำบางคำทำหน้าที่เป็นคำนามได้ ข้อใดใช่เป็น
คำนาม
  ก. เป็นที่น่าสลดใจ                                               ข. เป็นที่ถูกอกถูกใจ                                
  ค. เป็นที่โปรดปราน                                              ง. เป็นที่รัก
 
 
4. ข้อใดหมายความว่า ทำกริยา 2 อย่างพร้อมกัน
  ก. ร้องไปพูดไป                                               ข. กินพลางพูดพลาง                            
  ค. ร้องบ้างพูดบ้าง                                           ง. กินด้วยพูดด้วย
 
 
5. ประโยคใดทำให้ผู้ฟังอยากทำตามมากที่สุด
  ก. เปิดประตูที                                                        ข. เปิดประตูหน่อยเถอะ
  ค. กรุณาเปิดประตูหน่อยค่ะ                                 ง. เปิดประตูหน่อยได้ไหม
 
 
6. การตอบข้อสอบแบบอัตนัยควรใช้กลวิธีการเขียนอย่างใดมากที่สุด
  ก. ให้มีใจความเพียงเรื่องเดียว                                                      ข. ให้มีความสละสลวย
  ค. ให้มีการเน้นใจความสำคัญ                                                        ง. ให้แต่ละประโยคสัมพันธ์กัน
 
 
7. การเขียนประเภทใดที่มีย่อหน้าจำกัดที่สุด
  ก. ตำราเรียน                            ข. บทความ                               ค. สารคดี                               ง. บันเทิงคดี
 
 
8. ถ้าผู้ถามและผู้ตอบมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะใช้วิธีการใดจึงจะได้คำตอบที่ต้องการ
  ก. การโต้เถียง                     ข. การโต้แย้ง                          ค. การโต้คารม                           ง. การโต้ตอบ
 
 
9. ข้อความนี้มีคำประสมกี่คำ ( ไม่นับคำซ้ำ )
  ก. 5 คำ                     ข. 6 คำ                        ค. 7 คำ                        ง. 8 คำ
 
 
10. ข้อความนี้แสดงคุณค่าด้านสังคมด้านใด
  ก. จริยธรรม                                                   ข. ขนบธรรมเนียม                        
  ค. ชีวิตความเป็นอยู่                                      ง. ค่านิยมด้านวัฒนธรรม

11.หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคลใด
  ก. บุคคล                                                                ข. นิติบุคคล
  ค. หน่วยงาน                                                          ง. ถูกทุกข้อ
 
 
12.หนังสือรับรองนั้น ใช้กระดาษชนิดใด
  ก. กระดาษเอสี่                                                     ข. กระดาษทำการ
  ค. กระดาษบันทึก                                                 ง. กระดาษตราครุฑ
 
 
13. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะเปิดเผยมิได้ คือข้อใด
  ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  ข. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ
  ค. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะทำให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
  ง. ถูกทุกข้อ
 
 
14. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   ประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธาน
  ก. รัฐมนตรี                                                             ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ค. ปลัดกระทรวงการคลัง                                     ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 
15. ผู้ใดไม่ใช่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม                                                ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร                                                  ง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 
 
16. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจำนวนกี่คน
  ก. ห้าคน ข. เจ็ดคน
  ค. เก้าคน ง. สิบเอ็ดคน
 
 
17. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งประกอบด้วยใครบ้าง
  ก. บุคคลไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
  ข. บุคคลไม่น้อยกว่าสองคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
  ค. บุคคลไม่น้อยกว่าสามคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
  ง. บุคคลไม่น้อยกว่าสี่คน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
18.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาต้องระวางโทษอย่างไร
  ก. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ข.  จำคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ค. จำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ง. จำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
19.การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การจ้างออกแบบและก่อสร้าง และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฏหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึงข้อใด
  ก. การจ้าง                                                       ข. การจ้างที่ปรึกษา
  ค. การจ้างทำของ                                          ง. การจัดทำเอง
 
 
20. “การจ้างที่ปรึกษา” ไม่รวมความถึงการจ้างในข้อใด
  ก. การจ้างออกแบบ                               ข. การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
  ค. ถูกทั้งสองข้อ                                      ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง


ชุดที่ 2

1.ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือประทับตรา
  ก. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร                                      ข. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับรายการสำคัญ
  ค. การเตือนเรื่องที่ค้าง                                                                   ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
 
 
2.ข้อใดไม่ได้ใช้กระดาษตราครุฑ
  ก. หนังสือประทับตรา                                                       ข. หนังสือภายใน
  ค. หนังสือภายนอก                                                           ง. หนังสือสั่งการ
 
 
3."หนังสือสั่งการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง
  ก. 2 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ                                                                    ข. 2 ชนิด, คำสั่ง ข้อบังคับ
  ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ                                              ง. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ และกฎ
 
 
4.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงหนังสือสั่งการประเภทใด
  ก. คำสั่ง                                                             ข. ระเบียบ
  ค. ข้อบังคับ                                                       ง. กฎ
 
 
5.หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
  ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ 
  ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
  ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว 
  ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว
 
 
6.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่าหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
  ก. ประกาศ                                                    ข. แถลงการณ์
  ค. ข่าว                                                            ง. ประชาสัมพันธ์
 
 
7.ในการประกาศนั้น ถ้ากฎหมายกำหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปลี่ยนคำว่า "ประกาศ" เป็นคำใด
  ก. คำสั่ง                                                                 ข. แจ้งความ
  ค. ประกาศแจ้งความ                                            ง. แถลงการณ์
 
 
8.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ  ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
  ก. คำสั่ง                                                                                 ข. แจ้งความ
  ค. ประกาศแจ้งความ                                                            ง. แถลงการณ์
 
 
9.บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบนั้นเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
  ก. คำสั่ง                                                                   ข. แจ้งความ
  ค. ประกาศแจ้งความ                                              ง. แถลงการณ์
 
 
10.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด
  ก. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม , บันทึก , ข่าว
  ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออื่น
  ค. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, แถลงการณ์
  ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, ประกาศ

11. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการบรรยายและการพรรณนา
  ก. อ่านมาก ฟังมาก                                          ข. จดบันทึก                            
  ค. ช่างสังเกต                                                    ง. ฝึกท่องจำจากตัวอย่าง
 
 
12. คำในข้อใดที่ใช้หลักการอ่านเช่นเดียวกับ “ สมาทาน ”
  ก. สมร สถิต                                                            ข. สยมภู สถานภาพ                          
  ค. สมรรถนะ สมิทธิ                                                ง. สมาน สมุทร
 
 
14. ข้อใดอ่านออกเสียงตามแบบอักษรนำ
  ก. ปรัมปรา                       ข. ปราชัย                              ค. ปริญญา                           ง. ปริตร
 
 
15. ข้อใดเป็นคำซ้ำ
  ก. นั่งเป็นที่ที่ไปนะ จะได้ไม่สับสน                                    ข. สถานที่ที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่ง คือ ภูกระดึง
  ค. ที่ที่ฉันพักไกลจากถนนมาก                                         ง. ฉันไปที่ที่ฉันซื้อไว้
 
 
16. ข้อความที่ยกมานี้ใช้โวหารใด
  ก. บรรยายโวหาร                                             ข. พรรณนาโวหาร                          
  ค. เทศนาโวหาร                                                ง. อธิบายโวหาร
 
 
17. “ เราอย่าไม่ดีจะดีกว่า เราอย่าไม่ดีจะดีกว่า เราอย่าไม่ดีจะดีกว่า ” ผู้เขียนใช้การซ้ำประโยคเพื่อ
ประโยชน์ในข้อใด
  ก. ย้ำให้เกิดความเข้าใจ                                        ข. บอกให้ทำ
  ค. เกิดความงามของภาษา                                     ง. เล่นสำนวน
 
 
18. ข้อใดคือสาระสำคัญของข้อความนี้
  ก. เป็นผู้ฆ่าย่อมดีกว่าเป็นผู้ถูกฆ่า
  ข. เป็นผู้ถูกขโมยย่อมดีกว่าเป็นผู้ขโมย เพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อน
  ค. อย่าเป็นคนไม่ดีเหมือนคนอื่น จงเป็นคนดี
  ง. การทำกรรมต่อผู้อื่นเป็นความผิดอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรม
 
 
19. ข้อใดคือเจตนาของผู้เขียน
  ก. เตือนให้รู้จักระงับอารมณ์                                        ข. ปรามมิให้กระทำความชั่ว
  ค. โน้มน้าวให้ทำความดี                                                ง. สอนไม่ให้ผูกพยาบาท
 
 
20. คำขวัญในข้อใดมีการแสดงเหตุผล
  ก. น้ำประปาได้ใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค
  ข. ขับรถระวังคน ข้ามถนนระวังรถ
  ค. ล้อมรั้วด้วยรัก ให้ประจักษ์ไออุ่น จึงจะเป็นทุนเกื้อหนุนเด็กไทย
  ง. ถ้าทิ้งขยะไม่ลงถัง ก็อย่าหวังเรื่องความสะอาด
@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 1
อ่านข้อสอบธุรการกทม.<*r>
แจ้งลบ
โดยคุณ l*ks***k***@g**il.*** วันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 16:28:20 น. [ IP : 125.25.147.154 ]


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่