เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงการต่างประเทศแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงการต่างประเทศ

1.ข้อใดกล่าวผิด
  ก. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ CAD มากที่สุดคือวิศวกร และสถาปนิก
  ข. ความสามารถพิเศษของ CAM คือการวาดรูป
  ค. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแสดงผลจากการวาดรูปคือ Plotter
  ง. โดยปกติเราจะใช้ CAD และ CAM คู่กัน
 
 
2.การรวบรวมระเบียนข้อมูล แฟ้มข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสภาพ
ความต้องการของระบบ เรียกว่า
  ก. DATA                       ข. Information
  ค. File                          ง. Database
 
 
3.ปัญหาที่แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ เช่น แฟ้มลูกค้า กับแฟ้มการสั่งซื้อ จะมีข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏซ้ำ ๆ
กัน เป็นปัญหาที่เรียกว่าอะไร
  ก. Data Redundancy
  ข. Data Dependence
  ค. Excessive Manual
  ง. Data Inconsistency
 
 
4.ท่านคิดว่าชื่อเต็มของรายการสินค้าควรกำหนดประเภทของรายการข้อมูลนี้เป็นอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมที่สุด
  ก. Character Field                        ข. Numeric Field
  ค. Logical Field                            ง. Date Field
 
 
5.การที่โปรแกรมเมอร์เลือกใช้โปรแกรม JAVA เพื่อพัฒนาโปรแกรม เป็นขั้นตอนใดในการสร้าง
โปรแกรม
  ก. การกำหนดคุณลักษณะของโปรแกรม
  ข. การนิยามความต้องการในส่วนของการนำข้อมูลเข้าและออก
  ค. การออกแบบโปรแกรม
  ง. การถอดรหัส
 
 
6.ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยทรัพยากรใดบ้าง
  ก. ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) และส่วนของชุดคำสั่ง (Software)
  ข. Hardware, Software, People Ware และส่วนของข้อมูล
  ค. Man, Money, Material, Management, Information Process
  ง. การดำเนินงานขององค์กรโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์
 
 
7.วัฏจักรของระบบสารสนเทศเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด
  ก. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของราคาน้ำมัน
  ข. การเปลี่ยนแปลงของทุก ๆ สรรพสิ่ง
  ค. การเปลี่ยนแปลงของวิถีการทำงาน
  ง. การเติบโตทางธุรกิจ
 
 
8. ไฟล์งานที่ Save ด้วยMicrosoft Excel มีนามสกุลดังข้อใด
  ก. .docx                        ข. .Xls
  ค. .jpg                           ง. .Ppt
 
 
9. โปรแกรม Microsoft Excel เหมาะสำหรับงานประเภทใด
  ก. งานออกแบบกราฟฟิก                   ข. งานคำนวณ
  ค. งานเอกสาร                                     ง. งานประมวลผลคำ
 
 
10. ตำแหน่งที่แถวและคอลัมน์ตัดกัน เรียกว่าอะไร
  ก. ชีต                                    ข. เซลล์
  ค. สมุดงาน                           ง. แผ่นงาน

11. ผลลัพธ์ของจำนวนนี้ (4*2)- (4*1)+4 คือข้อใด
  ก. 4                      ข. 8
  ค. 16                    ง. 32
 
 
12. ฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับหาค่าต่ำสุดคือฟังก์ชั่นในข้อใด
  ก. MINIMUM                   ข. MAXIMUM
  ค. SUMMARY                  ง. AVERAGE
 
 
13. TAN( ) เป็นฟังก์ชั่นใน EXCEL ใช้ในการหาค่าตามข้อใด
  ก. หาค่าวัน เวลา                               ข. คำนวณด้านคณิตศาสตร์
  ค. จัดการตัวหนังสือ                           ง. คำนวณด้านฐานข้อมูล
 
 
14. เครื่องมือ ใน EXCEL เรียกว่าอะไร
  ก. Mouse Pointer                          ข. Dot Pointer
  ค. Cell Pointer                              ง. Pointer
 
 
15. ไฟล์งานที่ Save ด้วยMicrosoft Word มีนามสกุลดังข้อใด
  ก. docx                            ข. Xls
  ค. .jpg                             ง. Ppt
 
 
16. โปรแกรม Microsoft Word เหมาะสำหรับงานประเภทใด
  ก. งานออกแบบกราฟฟิก                              ข. งานคำนวณ
  ค. งานเอกสาร                                           ง. งานประมวลผลคำ
 
 
17. This piece of furniture to my home last month.
  1. should deliver                       2. was delivered
  3. will be delivered                    4. was delivering
 
 
18. It is known that Thailand and Laos neighbors.
  1. are                        2. were
  3. has been               4. will be
 
 
19. The floor should immediately.
  1. to clean                             2. being clean
  3. be cleaned                         4. be cleaning
 
 
20. In Siam, rivers and canals like roads.
  1. have used                         2. were used
  3. use                                   4. were using

21. It is that the weather better soon.
  1. expected; will be                        2. expecting ; be
  3. expected; would be                    4. expecting; being
 
 
22. Her dog by a stranger two days ago.
  1. was killed                      2. killed
  3. is killing                        4. is killed
 
 
23. Mr. Smith special envoy to UN.
  1. was choose                      2. be chosen
  3. was chosen                      4. was choosing
 
 
25. The price of goods over 10% now.
  1. has increased                               2. will be increased
  3. is increased                                  4. has been increased
 
 
26. While I ready to go out, my sister me.
  1. have got, called                               2. am getting; calls
  3. was getting; was calling                 4. was getting; called
 
 
27. I proofreading this material when the new material arrives.
  1. completed                                           2. was completing
  3. will have completed                           4. had been completing
 
 
28. When the doctor visited her, she .
  1. slept                                         2. had slept
  3. was sleeping                            4. has slept
 
 
29. They when suddenly one of them was attacked by a shark.
  1. are swimming                              2. had been swimming
  3. swim                                             4. have swum
 
 
30. Bill his finger cut when he cooked dinner yesterday evening.
  1. had             2. be                    3. is                     4. been@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่