เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดที่ 1

1.ตำแหน่งประเภทบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น  แบ่งเป็นระดับใดบ้าง
 ก. ระดับต้น, ระดับสูง
 ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ
 ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชำนาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ
 ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับเชี่ยวชาญ
 
 
2.ตำแหน่งประเภทอำนวยการของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น  แบ่งเป็นระดับใดบ้าง
 ก. ระดับต้น, ระดับสูง
 ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ
 ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชำนาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ
 ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับเชี่ยวชาญ
 
 
3.ตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น  แบ่งเป็นระดับใดบ้าง
 ก. ระดับต้น, ระดับสูง
 ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ
 ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชำนาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ
 ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับเชี่ยวชาญ
 
 
4.ข้อใดเป็นการรักษาจรรยาข้าราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ก. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 ข. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
 ค. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 ง. ถูกทุกข้อ
 
 
5.ในการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวนั้น มีเวลาติดต่อกันเกินกว่ากี่ขั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 ก. 7 วัน                                                      ข. 10 วัน
 ค. 15 วัน                                                    ง. 30 วัน
 
 
6.เมื่อสภาตำบลจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณให้เสนอแก่ใครเพื่ออนุมัติ
 ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                             ข. ประธานสภาตำบล
 ค. นายอำเภอ                                                                                 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 
7.ในการออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา ในการออกระเบียบนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด
 ก. ลักษณะของพื้นที่
 ข. จำนวนประชากร รายได้ ความคล่องตัว
 ค. ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตำบล
 ง. ถูกทุกข้อ
 
 
8.ผู้มีอำนาจกำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
 ก. นายอำเภอ                                             ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. ปลัดอำเภอ                                            ง. ประธานสภาตำบล
 
 
9.เมื่อเห็นว่าการดำเนินงานของสภาตำบล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการผู้ใดมีอำนาจสั่งการให้สภาตำบลระงับการดำเนินการ
 ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. นายกรัฐมนตรี
 
 
10.เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอำเภอ แต่ถ้านายอำเภอไม่รายงานผู้ว่าภายในเวลาที่กำหนดหรือผู้ว่าไม่วินิจฉัยภายในเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการอย่างไร
 ก. ขยายเวลาไม่เกิน 7 วัน
 ข. ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี
 ค. ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ง. ให้ถือว่าการยับยั้งของนายอำเภอและการสั่งการของผู้ว่าราชการเป็นอันสิ้นสุด

11. ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ผู้เสียหายสามารถฟ้องหน่วยงานใดได้
 ก. กระทรวงการคลัง ข.กระทรวงกลาโหม
 ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงมหาดไทย
 
 
12.ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป หมายถึงข้อใด
 ก. เทศบาลตำบล ข. เทศบาลนคร
 ค. เทศบาลเมือง ง. เทศบาลท้องถิ่น
 
 
13.ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลใด
 ก. เทศบาลสภาตำบล ข. เทศบาลนคร
 ค. เทศบาลเมือง ง. เทศบาลท้องถิ่น
 
 
15.การจัดตั้งสหการทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด
 ก. พระราชกฤษฎีกา ข. พระราชกำหนด
 ค. พระราชบัญญัติ ง. กฎกระทรวง
 
 
16.เมื่อสภาตำบลจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณให้เสนอแก่ใครเพื่ออนุมัติ
 ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข. ประธานสภาตำบล
 ค. นายอำเภอ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 
17.ในการออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา ในการออกระเบียบนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด
 ก. ลักษณะของพื้นที่
 ข. จำนวนประชากร รายได้ ความคล่องตัว
 ค. ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตำบล
 ง. ถูกทุกข้อ
 
 
18.ผู้มีอำนาจกำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
 ก. นายอำเภอ ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. ปลัดอำเภอ ง. ประธานสภาตำบล
 
 
19.เมื่อเห็นว่าการดำเนินงานของสภาตำบล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการผู้ใดมีอำนาจสั่งการให้สภาตำบลระงับการดำเนินการ
 ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. นายกรัฐมนตรี
 
 
20.เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอำเภอ แต่ถ้านายอำเภอไม่รายงานผู้ว่าภายในเวลาที่กำหนดหรือผู้ว่าไม่วินิจฉัยภายในเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการอย่างไร
 ก. ขยายเวลาไม่เกิน 7 วัน
 ข. ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี
 ค. ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ง. ให้ถือว่าการยับยั้งของนายอำเภอและการสั่งการของผู้ว่าราชการเป็นอันสิ้นสุด

ชุดที่ 2
1.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตราชื่อส่วนราชการ
 ก. วงกลม 2 วงซ้อนกัน
 ข. วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร
 ค. วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร
 ง. อักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรมอยู่ขอบบนของตรา
 
 
2.ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บนั้น ต้องประกอบด้วยรายละเอียดใดบ้าง
 ก. เก็บถึง พ.ศ.                                            ข. ห้ามทำลาย
 ค. ขนาดไม่เล็กกว่า 24 พ้อยท์                         ง. ถูกทุกข้อ
 
 
3.มาตรฐานกระดาษปอนด์ขาวมีน้ำหนัก 60 กรัม มีกี่ขนาดอย่างไร
 ก. 2 ขนาด, เอสี่ เอห้า                              ข. 2 ขนาด , เอสี่ เอแปด
 ค. 3 ขนาด, เอสี่ เอห้า เอแปด                    ง.3 ขนาด, เอสี่ เอห้า เอหก
 
 
4.กระดาษปอนด์ขาว เอสี่มีขนาดเท่าใด
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm                   ข. ขนาด 148 mm x 210 mm
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm                   ง. ขนาด 52 mm x 74 mm
 
 
5.กระดาษปอนด์ขาว เอห้า มีขนาดเท่าใด
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm                    ข. ขนาด 148 mm x 210 mm
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm                    ง. ขนาด 52 mm x 74 mm
 
 
6.กระดาษปอนด์ขาว เอแปด มีขนาดเท่าใด
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm                    ข. ขนาด 148 mm x 210 mm
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm                    ง. ขนาด 52 mm x 74 mm
 
 
7.มาตรฐานซองโดยปกติมีน้ำหนัก 80 กรัม ยกเว้นขนาดใดที่มีน้ำหนัก 120 กรัม
 ก. C4                        ข. C5
 ค. C6                        ง. DL
 
 
8.ซองขนาด C4 มีขนาดเท่าใด
 ก. 229 mm x 324 mm                     ข. 162 mm x 229 mm
 ค. 114 mm x 162 mm                     ง. 110 mm x 220 mm
 
 
9.ซองขนาด C5 มีขนาดเท่าใด
 ก. 229 mm x 324 mm                     ข. 162 mm x 229 mm
 ค. 114 mm x 162 mm                     ง. 110 mm x 220 mm
 
 
10.ซองขนาด C6 มีขนาดเท่าใด
 ก. 229 mm x 324 mm                           ข. 162 mm x 229 mm
 ค. 114 mm x 162 mm                           ง. 110 mm x 220 mm

11.ซองขนาด DL มีขนาดเท่าใด
 ก. 229 mm x 324 mm                                ข. 162 mm x 229 mm
 ค. 114 mm x 162 mm                                 ง. 110 mm x 220 mm
 
 
12. กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดใด
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm                         ข. ขนาด 148 mm x 210 mm
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm                          ง. ขนาด 52 mm x 74 mm
 
 
 
13.ข้อใดไม่ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ 2 หน้า
 ก. บัตรตรวจค้น                                                 ข. ทะเบียนหนังสือเก็บ
 ค. บัญชีหนังสือส่งเก็บ                                      ง. บัญชีส่งมอบหนังสือ
 
 
14.ข้อใดใช้ขนาดกระดาษแตกต่างจากข้ออื่น
 ก. บัญชีหนังสือครบ 25 ปี                                ข. บัญชีฝากหนังสือ
 ค. บัญชียืมหนังสือ                                           ง. บัญชีหนังสือขอทำลาย
 
 
15.ผู้ลงนามประกาศในระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 คือใคร
 ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์                                ข. พตท. ทักษิณ ชินวัตร
 ค. นายสมัคร สุนทรเวช                                         ง. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
 
16.ข้อใดไม่ใช่เรื่องของประโยชน์แห่งรัฐ
 ก. การเมืองระหว่างประเทศ                                   ข. เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 ค. การพลังงานและสิ่งแวดล้อม                              ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
 
17.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นอะไร
 ก. นิติบุคคล                                              ข. นิติรัฐ
 ค. หน่วยงานอิสระ                                    ง. รัฐวิสาหกิจ
 
 
18.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สำหรับราชการส่วนภูมิภาคคือผู้ใด
 ก. นายกรัฐมนตรี                                                          ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                  ง. รองนายกรัฐมนตรี
 
 
19.จากข้อข้างต้น สำหรับส่วนราชการอื่นนั้นมีผู้ใดไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                       ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                         ง. นายกเมืองพัทยา
 
 
20.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจคือผู้ใด
 ก. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ                                        ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                            ง. นายกเมืองพัทยา@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่