เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (ด้านบัญชี)แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (ด้านบัญชี)

ชุดที่ 1

1.สมการบัญชี คือข้อใด
ก. สินทรัพย์ + หนี้สิน = ส่วนของเจ้าของ
ข. สินทรัพย์ = ส่วนของเจ้าของ + หนี้สิน
ค. สินทรัพย์ = หนี้สิน – ส่วนของเจ้าของ
ง. สินทรัพย์ + ส่วนของเจ้าของ = หนี้สิน
 
 
2.ส่วนได้เสียของเจ้าของในสินทรัพย์ของบริษัทหนึ่ง ๆ คือ
ก. สินทรัพย์ถาวร                                       ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ค. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                 ง. ทุนหุ้นสามัญ
 
 
3.ณ วันสิ้นงวดบัญชีปัจจุบัน ยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆเป็นดังนี้ เงินสด 150,000 บาท
ลูกหนี้ 50,000 บาท หุ้นสามัญ 10,000 บาท กำไรสะสม 60,000 บาท หนี้สิน ณ วันสิ้นงวด
เท่ากับเท่าใด
ก. 80,000 บาท                           ข. 130,000 บาท
ค. 140,000 บาท                         ง. 190,000 บาท
 
 
4.บัญชีต่าง ๆ ต่อไปนี้ บัญชีใดมียอดคงเหลือด้านเดบิต
1. สินค้าคงเหลือ                         2. ค่าเช่า
3. ทุนเรือนหุ้น                             4. ค่าเสื่อมราคาสะสม
5. ขาย              6. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า                    7. เจ้าหนี้
ก. สินค้าคงเหลือ ทุนเรือนหุ้น ขาย ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ข. สินค้าคงเหลือ ค่าเช่า ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ค. ทุนเรือนหุ้น ค่าเสื่อมราคาสะสม ขาย เจ้าหนี้
ง. ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้
 
 
5.ข้อความในข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องสำหรับระบบบัญชีเดี่ยว
ก.ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะหามาได้โดยการสอบถามเจ้าของ ตรวจดูใบเสร็จรับเงิน และ
   บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
ข.การเปรียบเทียบทุนจะทำให้ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการได้ แต่ไม่สามารถทำให้ทราบ
   ว่ากิจการมีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าใด
ค.งบดุลมักถูกเรียกว่างบแสดงฐานะการเงิน ส่วนงบกำไรขาดทุนมักถูกเรียกว่างบ
   เปรียบเทียบทุน
ง.สมุดเงินสด สมุดรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการทำงบ
   แสดงฐานะการเงิน
 
 
6.บริษัท AAA มีเงินทุนหมุนเวียนในปี 2547 สูงกว่าคู่แข่ง แสดงว่า
ก. มีสภาพคล่องสูงกว่าคู่แข่ง
ข. มีประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงกว่าคู่แข่ง
ค. มีความสามารถชำระหนี้สูงกว่าคู่แข่ง
ง. มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง
 
 
7.บริษัทเอบี ขายชุดว่ายน้ำ ซึ่งจะขายดีในช่วงฤดูร้อน แต่บริษัทจะต้องสั่งซื้อชุดว่ายน้ำมา
เตรียมไว้ขายไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท เงินทุนส่วนนี้ควรหาจากแหล่งใด จึงจะไม่มี
ความเสี่ยง
ก. แหล่งทุนระยะสั้น ข. แหล่งทุนระยะยาว
ค. ข้อ ก หรือ ข ก็ได้ ง.กู้ยืมระยะสั้น
 
 
8.ถ้าขายสินค้าได้เท่ากับจุดคุ้มทุน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี = 0 ข. ยอดขาย เท่ากับ ต้นทุนดำเนินงาน
ค. กำไรส่วนเกิน เท่ากับต้นทุนคงที่ในการดำเนินงาน
ง. ถูกทุกข้อ
 
 
9.ข้อใดไม่ใช่แผนในการดำเนินการงบประมาณแผ่นดิน
ก. การจัดเตรียมงบประมาณ                        ข. การอนุมัติงบประมาณ
ค. การบริหารงบประมาณ                             ง. การประเมินผลงบประมาณ
 
 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานของงบประมาณแผ่นดิน
ก. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
ข. เป็นเครื่องมือทางการคลังของรัฐบาล
ค. เป็นเครื่องมือทางการเมือง
ง. ถูกทุกข้อ

11. เงินได้ของรัฐบาลเกือบทั้งหมดเกิดจากเงินของราษฎร ฉะนั้นจึงสมควรที่ราษฎรควร
จะต้องรู้เห็น หมายความถึงหลักการงบประมาณแผ่นดินตามข้อใด
ก. หลักการคาดการณ์ไกล                          ข. หลักประชาธิปไตย
ค. หลักดุลยภาพ                                           ง. หลักยุติธรรม
 
 
12.การควบคุมงบประมาณทั้งรายได้และรายจ่ายให้ถูกต้อง หมายความถึงหลักงบประมาณ
แผ่นดินในข้อใด
ก. หลักสมรรถภาพ                                   ข. หลักประชาธิปไตย
ค. หลักดุลยภาพ                                        ง. หลักยุติธรรม
 
 
13.ประโยชน์ทางการบัญชี เกี่ยวกับการใช้ระบบเงินสดย่อย
ก.เพื่อสะดวกในการควบคุมและป้องกันการทุจริตในกิจการที่มีการรับ – จ่ายโดยผ่าน
ธนาคาร
ข.ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่อาจจะจ่ายให้ผู้รับเป็นเช็คได้ ต้องใช้ระบบเงินสดย่อย
ค.สมุดเงินสดย่อยมิใช่ส่วนหนึ่งของระบบบัญชีคู่
ง.ข้อ ก. และข้อ ข. ถูกต้อง
 
 
14.การเริ่มตั้งวงเงินสดย่อย เหรัญญิกจะบันทึกรายการโดย
ก. เดบิท เงินสดย่อย xx                      ข. เดบิท เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx
เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx      เครดิต เงินสดย่อย xx
ค. เดบิท ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ xx              ง. ผิดทุกข้อ
เครดิต เงินสดย่อย xx
 
 
15. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับใด
ก. ระดับ 7                      ข. ระดับ 8
ค. ระดับ 9                      ง. ระดับ 10
 
 
16. การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดำเนินการ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ
จำนวนกี่คน
ก. เก้าคน                                  ข. สิบเอ็ดคน
ค. สิบสามคน                            ง. สิบห้าคน
 
 
17.มติในการเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวน
กรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ก. หนึ่งในสาม                              ข. หนึ่งในสอง
ค. สองในสาม                               ง. สามในสี่
 
 
18. หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ้นจากตำแหน่งต้องเริ่มดำเนินการจัดทำรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาใด
ก. เจ็ดวัน                                 ข. สิบห้าวัน
ค. สามสิบวัน                           ง. หกสิบวัน
 
 
19. หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ้นจากตำแหน่ง ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอเป็นจำนวนเท่าใดต่อประธานวุฒิสภา
ก. สองเท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง                          ข. สามเท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง
ค. สี่เท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง                               ง. ห้าเท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง
 
 
20. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าเท่าใดของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ มีสิทธิร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภาให้คณะกรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสีย
ร้ายแรง
ก. หนึ่งในสอง                                       ข. หนึ่งในสาม
ค. หนึ่งในสี่                                            ง. หนึ่งในห้า


ชุดที่ 2

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน เป็น
ฉบับ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2542                              ข. พ.ศ. 2545
ค. พ.ศ. 2547                              ง. พ.ศ. 2549
 
 
2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
 
3. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน คือผู้ใด
ก. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ง. นายกรัฐมนตรี
 
 
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน
ก. ห้าคน                       ข. เจ็ดคน
ค. เก้าคน                      ง. สิบเอ็ดคน
 
 
5.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของผู้ใด
ก. ประธานศาลฎีกา                                      ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ค. วุฒิสภา                                                      ง. รัฐสภา
 
 
6. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. สามสิบห้าปีบริบูรณ์                           ข. สี่สิบปีบริบูรณ์
ค. สี่สิบห้าปีบริบูรณ์                                ง. ห้าสิบปีบริบูรณ์
 
 
7. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับใด
ก. ระดับ 7                                 ข. ระดับ 8
ค. ระดับ 9                                 ง. ระดับ 10
 
 
8. การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดำเนินการ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ
จำนวนกี่คน
ก. เก้าคน                                  ข. สิบเอ็ดคน
ค. สิบสามคน                            ง. สิบห้าคน
 
 
9.มติในการเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวน
กรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ก. หนึ่งในสาม                     ข. หนึ่งในสอง
ค. สองในสาม                      ง. สามในสี่
 
 
10. หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ้นจากตำแหน่งต้องเริ่มดำเนินการจัดทำรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาใด
ก. เจ็ดวัน                                         ข. สิบห้าวัน
ค. สามสิบวัน                                   ง. หกสิบวัน@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่