วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560
ตรงกับ วัน ชีววาร, ขึ้น 5 คํ่า , เดือน : อ้าย, ปี ระกา  
ปกติสุรทิน, นพศก, ปกติมาส, ปกติวาร
ร.ศ. : 236, จุลศักราช : 1379, คริสต์ศักราช : 2017
กาลโยค วันธงชัย : อังคาร (3), วันอธิบดี : พฤหัสบดี(5), วันอุบาทว์ : จันทร์(2), วันโลกาวินาศ : เสาร์(7)