เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

โปรดเกล้าฯสมณศักดิ์ปี57แล้วจำนวน85รูป
พระเครื่อง
IP : 202.29.52.220


20 ธ.ค. 2557
เวลา 17:22:39 น.

โปรดเกล้าฯสมณศักดิ์ปี57แล้วจำนวน85รูป

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยภายหลังประชุม มส.ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ ประจำปี2557 จำนวน 85 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ดังนี้ 1.พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ 2.พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม เป็น พระมหาโพธิวงศาจารย์ 3.พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร เป็น พระพรหมกวี 4.พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม เป็น พระพรหมเวที 5.พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคา เป็น พระพรหมเสนาบดี

6.พระเทพรัตนมุนี วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี 7.พระเทพวรสิทธาจารย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ เป็น พระธรรมเสนาบดี 8.พระเทพปริยัตยจารย์ วัดสร้อยทอง เป็น พระธรรมปริยัติโสภณ 9.พระเทพมงคลรังษี วัดอรุณราชวราราม เป็น พระธรรมมงคลเจดีย์ 10.พระราชพิพัฒนโกศล วัดศรีสุดาราม เป็น พระเทพประสิทธิมนต์ 11.พระราชวชิราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น พระเทพวีราภรณ์ 12.พระราชภาวนาวราจารย์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ เป็น พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)13.พระราชปริยัตโยดม วัดจองคำ ลำปาง เป็น พระเทพปริยัติมงคล 14.พระราชวรธรรมโกศล วัดชัยมงคล สงขลา เป็น พระเทพสุธรรมญาณ15.พระราชธรรมาภรณ์ วัดกลาง สมุทรปราการ เป็น พระเทพสมุทรมุนี16.พระราชปัญญาโสภณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระเทพรัตนมุนี

17.พระสิริชัยโสภณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระราชสุรวาที 18.พระศรีสิทธิเมธี วัดสวนดอก เชียงใหม่ เป็น พระราชรัชมุนี19.พระวิสุทธิพงษ์เมธี วัดเศวตฉัตร เป็น พระราชพิพัฒนโกศล 20.พระเกศีวิกรม วัดโพธาราม นครสวรรค์ เป็น พระราชพุฒิเมธี 21.พระประสิทธิสุตคุณ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น พระราชธรรมาภรณ์ 22.พระสิรินันทเมธี วัดบพิตรพิมุข เป็น พระราชปัญญาโสภณ 23.พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา ธ.(ธรรมยุต) เป็น พระราชวัชราภรณ์ 24.พระสุธีวราภรณ์ วัดพุทธฉาย สระบุรี เป็น พระราชธีราภรณ์ 25.พระอมรเมธี วัดตากฟ้า นครสวรรค์ เป็น พระราชปริยัติวิธาน 26.พระปริยัติวรากร วัดคฤหบดี พระราชสิทธิมงคล 27.พระสุธีธรรมาภรณ์ วัดมหาพฤฒาราม เป็น พระราชวชิราภรณ์ 28.พระพิศาลศาสนกิจ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร สุรินทร์ เป็น พระราชวิสุทธิมุนี (วิ.) 29.พระบวรปริยัติกิจ วัดสว่างสุวรรณาราม นครพนมเป็น พระราชสิริวัฒน์ 30.พระภัทรธรรมสุธี วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ.) เป็น พระราชวินยาภรณ์ 31.พระโสภณสุตาลังการ วัดบัวขวัญ นนทบุรี เป็นพระราชนันทมุนี 32.พระโสภณธรรมวาที วัดบางนานอก เป็นพระราชรัตนโสภณ 33.พระสุธีปริยัติธาดา วัดธรรมามูล ชัยนาท เป็นพระราชปริยัติสุธี 34.พระชินวงศเวที วัดตรีทศเทพ (ธ.) เป็น พระราชสารสุธี 35.พระวิสุทธิธรรมคณี วัดท่าเรือ ภูเก็ต เป็นพระราชสิริมุนี 36.พระสุวรรณวรมุนี วัดทองธรรมชาติ เป็นพระราชธรรมมุนี 37.พระสุธีพรหมคุณ วัดพราหมณี นครนายก เป็น พระราชพรหมคุณ

38.พระครูศีลพัฒนชัย วัดสระไม้แดง ชัยนาท เป็นพระชัยนาทมุนี 39.พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี (ป.ธ.9) วัดตะพานหิน พิจิตร เป็น พระศรีวิกรมมุนี40.พระมหาเชิดชัย กตปุญโญ (ป.ธ.9) วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเมธีวราภรณ์ 41.พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี (ป.ธ.9) วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย เป็น พระศรีญาณวงศ์42.พระมหาวิมาน กนฺตสีโล (ป.ธ.8) วัดปากน้ำ อุบลราชธานี เป็น พระศรีวิสุทธิมุนี 43.พระครูปริยัติกิจ วัดกลาง มหาสารคาม เป็น พระมงคลปริยัติคุณ 44.พระครูวิมลกิตติสุนทร วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่ เป็น พระโกศัยเจติยารักษ์ 45.พระครูโอภาสบุญวัฒน์ วัดเขาสำเภาทอง ระยอง เป็น พระญาณรังสี 46.พระครูสิริธรรมภาณี วัดมิ่งเมือง น่าน เป็นพระสุนทรมุนี 47.พระครูสุทธิวรญาณ วัดสุทธจินดา นครราชสีมา (ธ.) เป็น พระวินัยโมลี (วิ.)48.พระครูโสภิตจันทสาร วัดไตรภูมิ บึงกาฬ เป็น พระบวรปริยัติกิจ 49.พระครูศรีปริยัตยากร วัดพระธาตุคีรีเขต พังงา เป็นพระสิริธรรมาจารย์ 50.พระครูศรีกิตติสุนทร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี เป็น พระวิสุทธิพงษ์เมธี

51.พระครูกิตติสารสุมณฑ์ วัดศรีสุทธาวาส นครราชสีมา (ธ.) เป็น พระภัทรธรรมสุธี 52.พระครูสังฆกิจโสภณ วัดหนองจรเข้ ปราจีนบุรี (ธ.) เป็น พระปราจีนมุนี (วิ.)53.พระครูบวรสิกขการ วัดดาวดึงษาราม เป็น พระสิริชัยโสภณ 54.พระมหาสนธ์ ฐิตธมฺโม (ป.ธ.9) วัดบรมนิวาส เป็น พระอมราภิรักขิต 55.พระมหาประจักษ์ เขมกาโม (ป.ธ.9) วัดเทพศิรินทราวาส(ธ.) เป็น พระกิตติสารมุนี 56.พระมหาวีระชัย ตนฺติปาโล (ป.ธ.9) วัดสามพระยา เป็นพระศรีปริยัติดิลก 57.พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ วัดพิชยญาติราม เป็น พระภาวนาพิศาลเมธี (วิ.)58.พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดปทุมวนาราม (ธ.)เป็น พระกิตติสารสุธี 59.พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ วัดปากน้ำ เป็น พระศรีสมโพธิ 60.พระครูสุนทรสิทธิการ วัดราชสิทธาราม เป็น พระพุทธพยากรณ์
61.พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดยานนาวา เป็น พระโสภณธรรมวาที 62.พระครูพิบูลสมณวัตร วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ.) เป็น พระอุดมสารโสภณ 63.พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ วัดประยุรวงศาวาส เป็น พระพิศิษฏ์วิหารการ 64.พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ วัดสะแก นครราชสีมา เป็น พระภาวนาประชานาถ (วิ.) 65.พระมหาจำนง วรวฑฺฒโน (ป.ธ.9) วัดพังม่วง สุพรรณบุรี เป็น พระศรีธรรมคุณาธาร 66.พระมหาอุ้น ปณฺฑิโต (ป.ธ.9) วัดใหญ่ศรีสุพรรณ เป็น พระศรีสุธรรมเมธี 67.พระมหาสนั่น ยสชาโต (ป.ธ.9) วัดสังฆานุภาพ กำแพงเพชร เป็น พระศรีศากยวงศ์ 68.พระมหาเชาว์ สารตฺถิโก (ป.ธ.7) วัดศาลา นครราชสีมา เป็น พระพิศาลปริยัติการ 69.พระครูพิเศษเขมาจารย์ วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี เป็น พระสุวรรณสุมงคล 70.พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา เป็น พระภาวนาเขมคุณ (วิ.)71.พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี เป็น พระสิทธิวีรานุวัฒน์ 72.พระครูวิสุทธิปัญญาโสภณ วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา เป็น พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน 73.พระมหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ (ป.ธ.9) วัดพุทธบูชา(ธ.) เป็น พระสุธีวินยานุวัตร

74.พระราชธรรมวิเทศ วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็น พระเทพมงคลวิเทศ75.พระวิเทศธรรมรังษี วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชมงคลรังษี 76.พระวิเทศธรรมกวี วัดพุทธานุสรณ์ สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชธรรมวิเทศ77.พระวิเทศโพธิคุณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระราชรัชวิเทศ 78.พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา เป็น พระภาวนาวชิรวิเทศ( วิ.) 79.พระครูวิเทศพรหมคุณ วัดพรหมคุณาราม สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิเทศพรหมคุณ 80.พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศภาวนาจารย์ (วิ.)81.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดไทยมคธ อินเดีย เป็นพระวิเทศโพธิคุณ82.พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดพระธรรมกายเบลเยี่ยม ประเทศเบลเยี่ยม เป็นพระภาวนาธรรมวิเทศ (วิ.)83.พระครูโสภิตจริยาภรณ์ วัดไทยเชตวัน มาเลเซีย เป็น พระโสภณจริยาภรณ์ 84.พระครูวิเทศธรรมภาวนา วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนีเป็น พระวิเทศภาวนาธรรม (วิ.) 85.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน เป็นพระวิเทศธรรมาภรณ์
อย่างไรก็ตาม รายนามพระสงฆ์ทั้ง 85 รูปจะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธ.ค.2557 นี้

 


เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่