เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทย
พระเครื่อง
IP : 182.53.215.192


3 ม.ค. 2558
เวลา 20:13:08 น.

มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน

แห่งเดียวในประเทศไทย

พุทธมณฑล ในเนื้อที่ ๒,๕๐๐ ไร่ สร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์ของความเจริญรุ่งเรื่องในพระพุทธศาสนา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นปีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ล่วงเลยมาครบ ๒,๕๐๐ ปี รัฐบาลจึงได้มีดำริคิดจัดสร้างปูชนียสถานขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ในฐานที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีองค์พระประธานพุทธมณฑลเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” มีสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล มีสวนต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) สวนลัฏธิวัน สวนอัมพวัน และมีอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อีกมากมาย โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ณ ที่แห่งนี้มีสิ่งสำคัญที่ควรจะกล่าวถึงเป็นอย่างยิ่ง คือ “มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฏกหินอ่อน”แห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเนื้อที่ ๙ ไร่ สาเหตุที่มี่เนื้อที่ ๙ ไร่ เพราะจัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๙ มหาวิหารนี้ ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำอยู่ด้านหลังองค์พระประธานพุทธมณฑล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สถาปัตยกรรมไทย ลักษณะเป็นรูปทรงจัตุรมุขทั้ง ๔ ทิศ มีเจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยพระเจดีย์ ๙ ยอด แต่ละองค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานะเถระ พระธาตุพระสิวลีเถระ และพระผงวัดปากน้ำ ภายในอาคารเป็นสถานที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน จำนวน ๑,๔๑๘ แผ่น หรือ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๓ ปิฎก คือ

๑. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม และการดำเนินสังฆกิจต่าง ๆ ของพระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์

๒. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยสูตรหรือพระธรรมเทศนาที่ตรัสแก่บุคคลต่าง ๆ เป็นคำสนทนาโต้ตอบบ้าง การบรรยายธรรมบ้าง หรือร้อยกรองบ้าง ร้อยแก้วบ้าง ร้อยแก้วผสมร้อยกรองบ้าง ตลอดถึงเทศนาของพระสาวกองค์สำคัญ ๆ บางรูป

๓. พระอภิธรรมปิฎก ว่าถึงหลักธรรมต่าง ๆ ที่อธิบายด้านวิชาการล้วน ๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคล หรือเหตุการณ์ส่วนมาก เป็นคำสอนด้านจิตวิทยา และอภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา

การจารึกพระไตรปิฎกลงบนหินอ่อน เกิดจากดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งที่ พระธรรมปัญญาบดี และคณะศิษยานุศิษย์ โดยการนำของท่านอาจารย์ตรีธา เนียมขำ ได้พิจารณาเห็นว่า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ คณะสงฆ์และรัฐบาลได้ทำการสังคายนาพระธรรมวินับ ตรวจชำระพระไตรปิฎกทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมควรจะได้จารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อนให้เป็นสิ่งที่คงทนถาวรยืนนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อบูชาพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในมงคลสมัยรัชมังคลาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ดำเนินการจารึกพระไตรปิฎก จำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นภาษาบาลีลงบนแผ่นหินอ่อน ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๔๑๘ แผ่น ใช้งบประมาณในการจัดสร้าง ๒๐๐ ล้านบาทเศษ สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ให้งบประมาณในการจัดสร้าง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีเปิดและสมโภชพระไตรปิฎกหินอ่อน ณ พุทธมณฑล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๒ นอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนแล้ว ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎก และประวัติเกี่ยวกับความเป็นมาพร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานในงานจารึกพระไตรปิฎกหินอ่อน เพื่อจะได้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎกเป็นมรดำอันล้ำคาที่ตกทอดมาสู่ยุคปัจจุบัน ด้วยระยะเวลาอันยาวนาน ถึง ๒๕๕๒ ปี หากสถานศึกษาใดสนใจจะนำนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ สนใจจะเข้าไปศึกษาหาความรู้หรือหาโอกาสเข้าชมมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน ก็ขอเรียนเชิญเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๐๙, ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๑๒ ต่อ ๑๒๑๐ หรือ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๑๕

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่