ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.ลำพูน รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2552)

อบจ.ลำพูน รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2 552)
 ประกาศรับสมัคร :  26 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 6 ตำแหน่ง 36 อัตรา ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
 
 1. ครูอัตราจ้าง
 
 - วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกพาณิชยการ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาที่ประกาศรับสมัคร หรือทางอื่นที่ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
 
 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 6 อัตรา
 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาต ขับรถตามที่กฎหมายกำหนด
 
 - เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่อง จักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด
 
 5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 11 อัตรา
 
 - มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
 
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 6. คนงาน จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 
 1. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)
 
 5. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.จ.ประกาศกำหนดสำหรับขัาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม ดังนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 
 6. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ต้อง มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2)
 
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. 0-5359-7260 ต่อ 155, 116 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
 
 
 
 ที่อยู่ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน  
 Tel / Fax :  0-5359-7260 ต่อ 155, 116
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com