ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2552)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 2 8 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  26 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และโนบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2553 ดังนี้
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 1. พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 - มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วย งานหรือส่วนราชการ และมีใบอนุญาตในการขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
 2. ผู้ช่วยสถาปนิก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,700 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 3. ผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 5. ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์
 
 6. ครูอาสาพัฒนากีฬา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านพลศึกษา หรือวิทยา ศาสตร์การกีฬา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 7. ครูอาสาสอนตามโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนในเขตเมือง อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย หรือสังคมสงเคราะห์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 8. ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาเอกอนุบาล หรือปฐมวัย หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีประสบ การณ์การสอนระดับชั้นอนุบาลหรือปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 9. นักการ
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 10. คนงานโครงการรับถ่ายโอนสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.4 ขึ้นไป)
 
 11. ภารโรง
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้
 
 12. พนักงานเทศกิจ
 
 - ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า
 
 13. พนักงานประจำรถดับเพลิง
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ หรือได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3, ม.3 หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
 
 14. ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 15. คนงานช่าง (คนงานโยธา) (คนงานจัดสถานที่)
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 16. คนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานกวาดถนน) (คนงานประจำรถขยะ)
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี
 
 ผู้สมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมพวงพะยอม สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะนำมายื่นในการสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ชุด
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 
 - ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือกคนละ 100 บาท เงินค่าธรรมเนียมการคัดเลือกจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com