ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับครูผู้สอน (บัดนี้ - 1 กันยายน 2552)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับครูผู้สอน (บัด นี้ - 1 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  27 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
 เป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.3.3/1045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/13227 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1.1 ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
 1.2 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอน
 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 (3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 (4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 (5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1.4 อัตราว่าง จำนวน 17 อัตรา
 ดังรายละเอียดบัญชีที่แนบ
 1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,350 บาท
 1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 1.7 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ระหว่างอายุสัญญาจ้าง
 หากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี(ปีงบประมาณ)ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
 ระดับดีสัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
 ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
 ศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
 หน่วยงานของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรเลือก ในวันทำสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
 ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.เดิม
 รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเอกที่ปรากฏในบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง
 (2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนตามบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
 3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน
 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)ที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
 (3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 (6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น
 ใบสำคัญ การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 (7) เอกสารตามข้อ (2) (3) (4) (5) (6) ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครและสำเนา
 หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ
 จำนวน 40 บาท
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผล ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร ดังกล่าว ให้ถือว่าการ รับสมัครและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
 
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.chachoengsao1.go.th
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com