ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 4 กันยายน 2552)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 4 กัน ยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  28 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้
 
 1. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
 
 - วุฒิ ปวส. ทางพาณิชยการ ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 - วุฒิ ปวส. ทางพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 3. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานบริการ
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
 4. ช่างฝีมือ (ช่างกลโรงงาน) กลุ่มงานเทคนิค
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 
 5. ช่างฝีมือ (ช่างโยธา) กลุ่มงานเทคนิค
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
 
 6. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
 
 - วุฒิปริญญาตรีในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 
 7. นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 - วุฒิปริญญาตรีในระดับเดียวกัน สาขาวิชาฟิสิกส์
 
 8. นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และให้เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป
 
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร (หรือปริญญาบัตร) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 5. หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบในอัตรา 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 ขณะเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 
 - มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 - มีจิตใจให้บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป
 
 2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ชุด ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันที่ 3 กันยายน 2552
 
 3. หนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา
 
 ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 
 ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อ ลงวันที่กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และหากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารไม่ครบ หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครในครั้งนี้
 
 6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ให้นำมายื่นเมื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว
 
 
 
 ที่อยู่ :  75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com