ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รับสมัครงาน ดังนี้

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รับสมัครงาน ดังนี้
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นหน่วย งานอิสระในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ และสามารถแสวงหาความร่วมมือได้จากเครือข่ายร่วมกับความรู้ด้านธุรกิจและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งอาจเป็นศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ตลอดจนนักศึกษาที่มีความประสงค์จำดำเนินธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภครวมทั้งบุคลากรทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงธุรกิจจนพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง ดูแลเรื่องการบริหารจัดการของผู้ริเริ่มประกอบการ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและมีจิตใจในการให้บริการ มีความสามารถในการให้บริการ สามารถในการที่จะดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยและพัฒนา มาปรับเปลี่ยนผลออกสู่เชิงพานิชย์ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหลายตำแหน่ง (3 อัตรา) ดังต่อไปนี้
 
 
 
 Job description
 
 1. ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฝ่ายส่ง เสริมธุรกิจ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร
 
 
 หน้าที่รับผิดชอบ :
 
 
 1. รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการหาผู้ประกอบการ รายใหม่ที่ต้องการเข้ามาบ่มเพาะเป็น ผู้ประกอบการ
 2. ดำเนิน การวิเคราะห์ผู้ประกอบการรายใหม่ ว่ามีความ เหมาะสมต่อการนำมาเป็นบ่มเพาะผู้ประกอบการและน่าจะ มีความยั่งยืนใน การทำธุรกิจ โดยพิจารณาจาก แผนธุรกิจ ที่เขียน การสัมภาษณ์ ลักษณะของธุรกิจที่จะดำเนิน กิจการ เปรียบเทียบกับสภาวะหรือสถานการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต
 3. จัดทำเอกสารด้านการวางแผน (incubation plan) จัด ทำตารางการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่การ เป็น pre-incubate และ เมื่อเป็น incubate
 4. ติดตาม การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การดำเนิน ธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้ารับการ บ่มเพาะให้มีความคืบ หน้าตามแผนเวลาที่กำหนด หากรายใดมีปัญหาและ อุปสรรคก็สามารถที่จะให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ เกิด ขึ้นได้เป็นอย่างดี
 5. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ การ ประกอบธุรกิจขนาดย่อมและธุรกรรมต่างๆที่ต้องดำเนิน การในการทำธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี
 6. จัด ทำแผนงานและดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและภายนอก ได้เข้าใจถึง บทบาทและภารกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นอย่างดี และเกิดประสิทธิภาพ
 7. ติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ และผลักดันให้เกิดธุรกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะ สม และมีความยั่งยืน
 8. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ ดำเนินการของศูนย์ฯได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำ ออกเผยแพร่ได้
 9. วางแผนและจัดการประชุม จัดนิทรรศการ และจัด สัมมนาด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์บ่มเพาะได้ อย่างเหมาะสม
 10. ประสานงานด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 Qualification :
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้พื้นฐาน ทักษะหรือแนวคิดทางการดำเนินธุรกิจ ที่ดี
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี
 4. มีความรับผิดชอบต่อการทำงานสูง และมองภาพของ องค์กรได้เข้าใจ
 5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนงาน การ กำหนดยุทธศาสตร์องค์กรธุรกิจได้ดี
 6. ทำงานด้วยความทุ่มเท และสามารถพัฒนางานได้ท่าม กลางความกดดันหรือข้อจำกัดในสิ่งแวดล้อม
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ สามารถนำกิจกรรมกลุ่มได้
 8. มีเวลาให้กับการทำงาน ไม่ขัดสนเงินทองจนทำให้มอง เห็นคุณค่าของผลตอบแทนสำคัญกว่างานและความก้าว หน้าในหน้าที่รับผิดชอบ
 9. มีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดแนวคิดและสามารถ แปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. พร้อมที่จะทำงานเบ็ดเสร็จในเชิงการบริหารและปฏิบัติ การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 
 11. การปฏิบัติงาน 8.30-17.30 น. จันทร์-ศุกร์ การปฏิบัติ งานนอกเหนือจากนี้ขึ้นกับลักษณะงานเกิดขึ้น และความ รีบเร่ง
 
 
 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 จำนวนอัตราที่รับ : 1 อัตรา
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 
 วุฒิขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 
 1. ชาย หรือ หญิง อาย ุ 20 ปี ขึ้นไป
 
 2. ปริญญาตรีทางด้านการบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 3. รับ-ส่ง ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสาร
 
 4. ร่างหนังสือโต้ตอบและพิมพ์เอกสาร
 
 5. สามารถจัดทำข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
 
 6. สามารถจัดทำวาระการประชุม จัดประชุม และรายงานการประชุม
 
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้
 
 10. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและพัสดุจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
 จำนวนอัตราที่รับ : 1 อัตรา
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 
 วุฒิขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 
 1. ชายหรือหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 3. มีความกระตือรือร้น ชอบการเรียนรู้ รอบคอบ ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
 4. มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบ พัฒนาเว็บไซต์ และดูแลระบบฐานข้อมูล
 
 5. ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
 6. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 
 
 
 
 
 ผู้สนใจโปรดส่ง ประวัติย่อ (อย่างละเอียด), Transcript , เอกสารการผ่านงาน- รับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 
 มาทางอีเมลล์ cru_ubi@hotmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552
 
 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โทร.02-9426900-99 ต่อ 6014
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com