ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก รับเจ้าหน้าที่กา รเงินและบัญชี
 ประกาศรับสมัคร :  07 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 
 ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และดูระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 งานดูแลอุปกรณ์สำนักงานต่างๆและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
 อัตราค่าจ้างรายเดือนๆ 7,940 บาท
 
 ระยะเวลาการจ้าง ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
 (1)มีสัญชาติไทย
 (2)มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 การรับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กันยายน 2552 เวลา 08.30 - 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 2 รูป
 - สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานที่ศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามการอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 18 กันยายน 2552 ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นหลักฐานการศึกษาดังกล่าวพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ<BR
 - สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (ใบ สด.9  ) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.43) (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย 1 ฉบับ
 
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 กันยายน 2552 ที่ www.mots.go.th/phitsanulok/ ติดต่อสอบถาม 0-5532-1280 หรือ 0-5532-1273  
 ที่อยู่ :  380 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
 Tel / Fax :  0-5532-1280 หรือ 0-5532-1273
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com