ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ..........................................
 
 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 42 ตำแหน่ง 86 อัตรา อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ 55 ข้อ 57 และข้อ 61 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม) และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2552 วันที่ 27 เมษายน 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 1.1 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
 (1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 8 อัตรา
 (2) เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 8 อัตรา
 (3) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
 (4) เจ้าหน้าที่การคลัง ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
 (5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
 (6) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
 (7) ช่างโยธา ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
 (8) ช่างเขียนแบบ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
 (9) ช่างสำรวจ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
 (10) ช่างเครื่องกล ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
 (11) เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา
 (12) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา  
 1.2 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
 (1) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 (2) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 5 อัตรา
 (3) นายช่างผังเมือง ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 (4) นายช่างเขียนแบบ ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
 (5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
 (6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 (7) นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 (8) เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 (9) เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
 (10) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
 1.3 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 (1) นิติกร ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
 (2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
 (3) สันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (4) สถาปนิก ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
 (5) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา
 (6) นักผังเมือง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (7) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (8) นักวิชาการคลัง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (9) วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (10) สารวัตรนักเรียน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (11) บรรณารักษ์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (12) นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (13) นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
 (14) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
 (15) วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
 (16) นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (17) วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
 (18) นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
 (19) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 (20) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้ที่สอบผ่าน
 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ ดังนี้
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 และข้อ 9 แห่ง
 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
 1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 2. วัณโรคในระยะอันตราย
 3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎ*ยว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎ*ยอื่น
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน
 ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎ*ยว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎ*ยอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎ*ย
 ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎ*ยอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งขาดคุณสมบัติ
 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณี ดังนี้
 (1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) และ (14)
 (2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน
 สองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
 (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และ
 มิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของ ก.จ.จ. ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับและมติของ ก.จ.จ. ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก.จ.จ.ประชุมพิจารณา ลงมติโดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่
 คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศกำหนดไว้ แนบท้ายประกาศรับสมัคร (ผนวก ก)
 สำหรับพระภิษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบ หรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
 2.3 ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ
 
 3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนของผู้ที่ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ.
 ได้รับรองไว้แล้ว โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราเงินเดือน 5,760 บาท
 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 7,100 บาท
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 6,740 บาท
 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 3. ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 อนึ่ง ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ และถึงลำดับที่ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ ตามประกาศ ฯ นี้ จะนำมาใช้เรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ เว้นแต่ ใช้สิทธิในการเลื่อนระดับตามหลักเกณฑ์เท่านั้น
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 4.1 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 กันยายน 2552 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเ*ยดได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด และรายละเ*ยดสอบถามได้ที่สำนักงาน ก.จ.จ.นนทบุรี หรือ www.non-pro.go.th โทรศัพท์ 0-2589-0481-5 ต่อ 131
 4.2 วิธีการยื่นใบสมัคร
 สมัครสอบด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ
 ด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
 ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป พร้อมเอกสารตามข้อ 5
 ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ สำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
 สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ และรับรับรองตนเองว่าเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครและเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ
 หากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครสอบใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการตรวจสอบ
 คุณสมบัติภายหลังที่ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
 5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัครสอบ ดังนี้
 5.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัว
 ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ
 5.3 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)หรือตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนนทบุรีกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน
 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 5.4 สำเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 21 กันยายน 2552) จำนวน 1 ฉบับ
 5.5 หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น
 5.6 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 จำนวน 1 ฉบับ
 5.7 สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
 กำกับไว้ด้วย
 
 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตามอัตรา ดังนี้
 - ตำแหน่งระดับ 1 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
 - ตำแหน่งระดับ 2 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
 - ตำแหน่งระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
 เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
 
 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
 การสอบ ดังนี้
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน จะประกาศให้ทราบ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และ www.non-pro.go.th ในวันที่ 12 ตุลาคม 2552
 
 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ( 200 คะแนน )
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
 กำหนดตำแหน่ง (ผนวก ก และ ผนวก ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
 8.2 ภาคความเ*ะสมกับแหน่ง (ภาค ค) ( 100 คะแนน)
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเ*ะสมกบตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
 เพื่อพิจารณาความเ*ะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว
 เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
 อย่างอื่น เป็นต้น
 เมื่อผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยได้คะแนน
 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเ*ะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเ*ะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยไม่ต้องนำคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 (ภาค ก) มารวม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
 
 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 10.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุด
 ลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 10.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
 สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้น*ก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายในกำหนด 2 ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศ
 ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัว
 ต่อเทศบาลที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่
 ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 11. การบรรจุและแต่งตั้ง
 11.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
 ที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
 11.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนด
 เงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถ
 โอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ.นนทบุรี)
 11.4 ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มาแสดงตนภายในกำหนดเวลา ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ.นนทบุรี)
 กำหนดไม่ว่าจะได้รับหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือมาแสดงตาม
 แต่ไม่แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ โดยมีลักษณะพฤติกรรม/การกระทำ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ที่ส่อเจตนาไม่ขอรับการบรรจุแต่งตั้งต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่งาน ก.จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ.นนทบุรี) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ไปต่อท้ายบัญชีถัดจากลำดับสุดท้ายของบัญชีตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 11.5 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
 
 12. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
 1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
 กำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
 3) ผู้นั้นมีได้เหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง
 ในตำแหน่งที่สอบได้
 4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบ แข่งขันได้โดยการโอน
 แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์
 จะรับการบรรจุ
 5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
 ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
 ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และคณะกรรมการข้าราชการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีเดิม
 เป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้
 กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎ*ยว่าด้วยการรับราชการ
 ทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้
 และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
 อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลัง
 ว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอสงวนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยชอบด้วยกฎ*ยในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และ
 ความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้
 และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎ*ยต่อไป
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2552
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com