ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับอาจารย์ , นิติกร (บัดนี้ - 18 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับอาจารย์ , นิติกร (บัดนี้ - 18 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  16 กันยายน 2552
 รายละเอียด :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 1. ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก/โท อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,700/14,600 บาท
 
 1.1 วุฒิปริญญาโท สาขาทางด้านโสตทัศนศึกษา หรือหลักสูตรและการสอน หรือพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา หรือการศึกษาพิเศษ
 
 - มีผลการเรียนระดับปริญญาโทเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.40 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์
 
 - มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิว เตอร์อยู่ในระดับดี
 
 - สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
 
 - มีประสบการณ์ในการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ได้แก่ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นวิทยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านที่สอดคล้องกับวิชาที่สำเร็จการศึกษา
 
 - มีความสามารถในการทำวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ มีความสามารถปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา อาจารย์ที่ดูแลปกครองนักศึกษา
 
 - มีความสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผน/โครงการของคณะ หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือคณะครุศาสตร์มอบหมาย
 
 1.2 วุฒิปริญญาโท สาขาการวัดประเมินผลทางการศึกษา หรือหลักสูตรการสอน หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือบริหารการศึกษา
 
 - มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก และ มีผลการเรียนในระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์
 
 - มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิว เตอร์อยู่ในระดับดี
 
 - สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
 
 - หากผู้สมัครมีระดับผลการเรียนไม่ตรงกับที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ ความรู้ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้จัดทำเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์)
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดทำประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านที่สอดคล้องกับวิชาที่สำเร็จการศึกษา
 
 - มีความสามารถในการทำวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
 
 - มีความสามารถปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา อาจารย์ที่ดูแลปกครองนักศึกษา
 
 - มีความสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผน/โครงการของคณะ หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือคณะครุศาสตร์มอบหมาย
 
 2. ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 อัตรา
 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาจุลชีววิทยา สาขาอุปกรณ์การแพทย์
 
 2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมพลังงาน
 
 2.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
 2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา
 
 - วุฒิปริญญาโท (ทำวิทยานิพนธ์) หรือได้รับเกียรตินิยม หรือเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
 
 3. ตำแหน่งอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา
 
 3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
 
 - วุฒิปริญาตรี นิติศาสตร์ ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป
 
 - ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพทางวิชาการในระดับดี
 
 - หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป
 
 - ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพทางวิชาการในระดับดี
 
 - หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา หรืองานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชานั้น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา
 
 4.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาวิชการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ
 
 สนใจสมัครได้ (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,400 บาท
 
 ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 1
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 
 ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหา วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 
 - สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตรงตามประกาศ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบผ่านพ้นการเกณฑ์หทาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 
 - ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่มีสัญญาผูกพันกับสังกัดเดิม ต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมเมื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกได้จากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งการบรรจุ
 
 - เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 Tel / Fax :  0-3532-2076-9
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com