ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี
 ประกาศรับสมัคร :  18 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์หลายตำแหน่งดังนี้
 
 1. พนักงานบันทึกข้อมูล งานข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน
 
 - เพศชาย วุฒิ ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโน โลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีการศึกษาวิชาการประมวผลด้วยเครื่องคอมพิว เตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต
 
 - มีความสามารถในการพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ไว้ มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
 
 2. พนักงานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานติดตามประเมินผลและงานประมูลทรัพย์ 3 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ มีความรู้ในเรื่องระเบียบงานสารบรรณ
 
 - มีความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือ
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 
 - มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
 
 3. พนักงานการเงินและบัญชี งานบัญชีและงบประมาณ และงานการเงิน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ การเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี สาขาการเงิน การธนาคาร)
 
 - มีความรู้ในระเบียบการทำบัญชีและการรับ-จ่ายเงิน
 
 - มีความสามารถในการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงิน
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
 
 4. พนักงานช่างโยธา งานโยธาและอาคารสถานที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างโยธา ช่างเขียนแบบ ช่างก่อสร้าง มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างในพื้นที่ต่าง ๆ
 
 - มีความสามารถในการสำรวจและการออกแบบ เพื่อก่อสร้าง หรือบำรุงรักษาอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 
 - มีความสามารถในการประมาณราคาสิ่งก่อ สร้างตามแบบ
 
 - มีความสามารถในการควบคุมการก่อสร้างหรือการซ่อมแซม บำรุงรักษา
 
 - มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรจุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้
 
 - มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
 
 5. พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายคลังและพัสดุ
 
 - เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปี และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 
 - วุฒิ ม.3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์
 
 - รู้เส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และในพื้นที่ที่มีหน่วยงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ตั้งอยู่
 
 - รู้กฎจราจรและมีมารยาทในการขับขี่ และการใช้รถ ใช้ถนน
 
 - มีความสามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีน้ำใจในการให้บริการ มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
 
 ทุกตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 6,150 บาท
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 08.00-16.30 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.Pawn.co.th ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือกชุดละ 50 บาท
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 4 รูป
 
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบประกาศ นียบัตร หรือปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 
 3. สำเนารับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด.43) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ใบสำคัญ (แบบ สด.8)
 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่าง ละ 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ให้แนบสำเนาใบอนุญาตขับรถ อย่างละ 1 ฉบับ
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com