ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับพนักงานขับรถยนต์ , คนครัว (บัดนี้ - 25 กันยายน 2552)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับพนักงานขับรถยนต์ , คนครั ว (บัดนี้ - 25 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  18 กันยายน 2552
 รายละเอียด :  
 ด้วยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ (จ้างเหมาบริการ)
 
 2 . ชื่อตำแหน่ง คนครัว (จ้างเหมาบริการ)
 
 3. คุณสมบัติทั่วไป สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 4. วิธีการรับสมัคร
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (เจ้าหน้าที่จะตรวจหลักฐานฉบับจริงแล้วคืนให้ผู้สมัครโดยจะเก็บเฉพาะสำเนาของเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน)
 (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (3) ใบขับขี่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะพนักงานขับรถยนต์)
 (4) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
 (6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิ ในการสอบ
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 28 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร หรือทาง www.djop.moj.go.th
 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2552
 
 
 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ที่สอบได้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร และทาง www.djop.moj.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกำหนด และจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตนเองสมัครสอบ
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
 - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อม ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
 
 ที่อยู่ :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com