ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ท่าอากาศยานหัวหิน รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 24 กันยายน 2552)

ท่าอากาศยานหัวหิน รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 24 กันย ายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  21 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วย ท่าอากาศยานหัวหิน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
 ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวง การคลังที่ กค
 ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว
 ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ เรื่อง หลักสูตรและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ
 คัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกได้ท่าอากาศยานหัวหิน
 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ดังต่อไปนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
 ๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
 ๑.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
 ๑.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๑๐๐ บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
 ปฏิบัติงานประจำในท่าอากาศยานหัวหิน
 ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
 สอบคัดเลือก
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่า
 ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
 พลเรือน
 (๗) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๘) (๑๐) (๑๑) หรือ
 (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณาขอยกเว้นให้ข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม
 (๑๒) หรือ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาด
 คุณสมบัติตาม (๑๔) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็น
 กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลัง
 อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
 การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป ให้เป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
 ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลารับราชการ
 เว้นแต่คุณสมบัติตาม (๗) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
 รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
 ๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
 ท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๒๔
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายตั้งแต่
 เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือก และเอกสารการสมัคร
 สอบคัดเลือก ด้วยลายมือตนเอง (ตัวบรรจง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ต่อหน้า
 เจ้าหน้าที่
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 (๑) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท
 (๒) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท
 (๓) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐ บาท
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
 ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว
 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาคุณวุฒิหรือใบรับรองวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
 of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
 จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น
 จึงถือตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
 เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 คัดเลือก คือวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 คัดเลือกได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ
 การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่ปิดรับสมัครสอบ
 คัดเลือกมายื่นแทนก็ได้
 (๓) สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
 หรือใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. ๙) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานการสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
 ไม่ตรงกัน เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
 ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ยกเว้นผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและ
 ดับเพลิง ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่ทางกรมการขนส่งทางอากาศกำหนด ตามรายละเอียด
 แนบท้าย
 ในสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า
 “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่ กำกับไว้ทุกหน้าของเอกสาร
 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่น
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก ให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น ท่าอากาศยาน
 หัวหิน จะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับ
 การสอบ
 ท่าอากาศยานหัวหิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน
 เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ให้ทราบภายในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
 ท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางเว็บไซต์
 http://www.aviation.go.th
 
 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
 รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
 ๘. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า
 ร้อยละ ๖๐
 
 ๙. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 ท่าอากาศยานหัวหิน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จาก
 ผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับ เลข
 ประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 ๑๐. การบรรจุแต่งตั้ง
 ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้
 
 
 
 รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
 แนบท้ายประกาศท่าอากาศยานหัวหิน ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 
 ๑. นักวิชาการขนส่ง
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ได้แก่
 ๑. ช่วยวางแผน ช่วยควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของ
 ท่าอากาศยาน เช่น งานพัสดุของท่าอากาศยาน ช่วยพิจารณาจัดทำงบประมาณ
 การรายจ่ายเพื่อจัดตั้งงบประมาณของท่าอากาศยาน
 ๒. ให้บริการและควบคุมดูแลผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศในเขตท่าอากาศยาน
 ให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนด เช่น
 การปฏิบัติในลานจอด ตรวจสอบเอกสารการบิน ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ทำการ
 ในอากาศ เพื่อรายงานให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาตรวจปล่อยอากาศยานหรือการ
 หน่วงเหนี่ยวอากาศยาน ตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ การประสานงานด้านพิธี
 การบินสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศกับหน่วยงานอื่น เช่น ศุลกากร สำนักงาน
 ตรวจคนเข้าเมือง หน่วยกักพืช หน่วยตรวจโรค เป็นต้น
 ๓. อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการสินค้า พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์
 ๔. ช่วยทำคู่มือสนามบิน แผนในการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน
 ผู้โดยสาร และอาคารสถานที่ ปฏิบัติและป้องกันตามแผนป้องกันการก่อวินาศกรรม
 และวินาศภัย งานนิรภัยการบิน
 ๕. ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
 ๖. จัดเก็บค่า PSC ของเงินทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งสรุปรายงาน
 ๗. ดำเนินการเก็บรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของท่าอากาศยาน และการประเมิน
 ข้อมูลของท่าอากาศยาน
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังต่อไปนี้
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
 - ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
 ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทาง
 การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล
 หรือสมมุติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ซี่งเหมาะสมแก่การ
 ทดสอบความสามารถดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้
 - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง
 เศรษฐกิจ และสังคม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 วิชาภาษาไทย
 ทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยให้สรุปความ หรือ
 ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ
 จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังต่อไปนี้
 - พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และ พ.ร.บ. การเดินอากาศ
 (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
 - ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและ
 จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
 ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม
 การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
 ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 
 
 ๒. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ได้แก่
 ๑. การจัดทำแผนหรือโครงการประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน รวมถึงร่วมกับทาง
 จังหวัดจัดทำแผนหรือโครงการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 ทางอากาศ
 ๒. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของท่าอากาศยาน ของกรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๓. การอำนวยความสะดวกเบื้องต้นในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
 ท่าอากาศยาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 ๔. จัดกิจกรรมนิทรรศการของท่าอากาศยานและกิจกรรมในวันสำคัญหรือวันพิธีต่างๆ
 ๕. จัดเก็บค่า PSC ของเงินทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งสรุปรายงาน
 ๖. ดำเนินการเก็บรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของท่าอากาศยาน และการประเมิน
 ข้อมูลของท่าอากาศยาน
 ๗. จัดทำสถิติเที่ยวบิน
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน
 เป็นอย่างดี)
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังต่อไปนี้
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
 - ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
 ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทาง
 การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล
 หรือสมมุติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ซี่งเหมาะสมแก่การ
 ทดสอบความสามารถดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้
 - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง
 เศรษฐกิจ และสังคม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 วิชาภาษาไทย
 ทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยให้สรุปความ หรือ
 ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ
 จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังต่อไปนี้
 - พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และ พ.ร.บ. การเดินอากาศ
 (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
 - การบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้
 คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้โดยสาร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
 - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
 กับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและ
 จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
 ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม
 การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
 ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 
 
 ๓. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการขนส่งทางอากาศกำหนด
 ๑. เพศชาย อายุ ๑๘ – ๒๘ ปี
 ๒. มีสัญชาติไทย
 ๓. ส่วนสูง ๑๖๕ ซม. (ทั้งนี้ส่วนสูงและน้ำหนักต้องมีความสมดุลกัน)
 ๔. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
 ๕. เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาแล้ว หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
 ชั้นปีที่ ๓ ของกรมการรักษาดินแดน
 ๖. มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่ง
 แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
 ๖.๑ การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล
 เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช
 ๖.๒ การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐ / ๖๐ ทั้งสองข้างโดย
 ไม่สวมแว่นตา / เลนส์ , หรือเท่ากับหรือดีกว่า ๒๐ / ๒๐ สำหรับสายตา
 ข้างหนึ่ง และ ๒๐ / ๓๐ ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์
 ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ได้แก่
 ๑. ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการและ
 มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 ๒. ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 เช่น ช่องทางเข้าออก ประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้
 วางแผนในการกู้ภัย
 ๓. การกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
 ๔. ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขต
 รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำรถดับเพลิงที่เป็นระบบไฟฟ้า
 ผสมไฮดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์เคมีเพลิง โดยใช้สารดับเพลิงประเภทน้ำยาโฟม
 รวมทั้ง ระบบเครื่องยนต์เพื่อทำการดับเพลิงและกู้ภัย
 ๕. ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขต
 รับผิดชอบ
 ๖. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยาน และ
 ภายนอกท่าอากาศยานเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัยร่วมกัน กรณี
 ได้รับการร้องขอ
 ๗. จัดทำแผนรองรับเพื่อใช้ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผนฯ และ
 เสนอแนะปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ
 ๘. ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
 งานได้เสมอ
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังต่อไปนี้
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
 - ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
 ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทาง
 การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล
 หรือสมมุติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ซี่งเหมาะสมแก่การ
 ทดสอบความสามารถดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้
 - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง
 เศรษฐกิจ และสังคม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 วิชาภาษาไทย
 ทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยให้สรุปความ หรือ
 ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ
 จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) (๔๐ คะแนน)
 ดังต่อไปนี้
 - ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น
 - ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบสมรรถภาพร่างกาย (ปฏิบัติ)
 (๖๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
 - ทดสอบการดันพื้น ๓๐ ครั้ง
 - ทดสอบการลุกนั่ง ๔๐ ครั้ง
 - ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง ๖๐ ครั้ง
 - ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย ๑,๖๐๐ เมตร
 (เกณฑ์การทดสอบการวิ่งที่ถือว่าผ่าน ต้องใช้เวลาไม่เกิน ๐๙.๓๐ นาที)
 ผู้ที่มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ในภาค ก และภาค ข (ข้อสอบปรนัย) จะต้อง
 เป็นผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้วเท่านั้น
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจาก
 การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์
 ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
 ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพ
 อย่างอื่น เป็นต้น  
 ที่อยู่ :  ท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com