ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับนักวิชาการสัตวบาล (บัดนี้ - 25 กันยายน 2552)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับนักวิชาการสัตวบาล (บัดนี ้ - 25 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  22 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วย จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบประมาณประจำปี 2553 ในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะจ้าง และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
 1.1 โครงการการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์
 จำนวน 7 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2552) จะดำเนินการจ้างและลงนามในสัญญา
 ต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรเงิน จากกรมปศุสัตว์แล้วเท่านั้น
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าได้ไม่ตำกว่าทางสัตวบาล หรือ สัตวศาสตร์
 2. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 3. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
 
 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 4.1 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4.4 บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 ใบรับรองแพทย์ออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย หลักฐานทุกฉบับต้องนำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย
 
 5. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด เวลา และสถานที่
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 28 กันยายน 2552 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
 
 6. วิธีการคัดเลือก
 ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด 2 ลำดับแรก โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
 8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและสอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้าหากมีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
 
 9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมปศุสัตว์ กำหนด
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com