ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับอาจารย์ประจำ (บัดนี้ - 26 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับอาจารย์ประจำ (บัดนี้ - 2 6 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  23 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 74 อัตรา ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
 1.1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาโท จำนวน 71 อัตรา
 1.2 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
 2.2 มีสัญชาติไทย
 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความ ผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2.8 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 2.9 ถ้าเป็นเพศชายต้องเป็นผู้ที่ผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 2.10 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
 ประกาศนี้
 
 3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี(อาคาร 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15-26 กันยายน 2552(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (เอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) ดังต่อไปนี้
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน ทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับปริญญาตรี/โท
 3. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาใบผ่านพ้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 8. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
 9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 ** ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 5. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
 5.1 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 5.3 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ ไว้ในใบสมัคร
 
 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าใบสมัคร และค่าธรรมเนียมสอบตามตำแหน่งที่ประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
 - ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 100 บาท สำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 - ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 50 บาท สำหรับตำแหน่งวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
 
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา วิชากฎหมาย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ใช้วิธีสอบข้อเขียน ตามที่กรรมการ ที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด
 7.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (40 คะแนน)
 - ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตาม ที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตามที่กรรมการที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด
 7.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (20 คะแนน)
 - โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ บุคลิคภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามที่กรรมการที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด
 
 8. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมรายละเอียดสถานที่สอบ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2552 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชาสัมพันธ์ (อาคาร 2) หรือที่ http://person.aru.ac.th
 
 9. กำหนดวันสอบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการเลือกสรรในวันที่ 28 กันยายน 2552 และสถานที่สอบจะประกาศในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 
 10. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ คะแนนสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) หรือโทรสอบถามได้ที่ 035-322076-9 ต่อ 1231 หรือที่ http://person.aru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่ วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 
 12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนด
 
 13. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 13.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 13.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
 
 ที่อยู่ :  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 Tel / Fax :  035-322076-9 ต่อ 1231
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com