ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักการแพทย์ รับม.6 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2552)

สำนักการแพทย์ รับม.6 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  24 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนิน การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญดังนี้
 
 1. พยาบาลวิชาชีพ 3 จำนวน 74 อัตรา ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.3 (ไม่ต่ำกว่าขั้น 7,940 บาท)
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งได้รับรองโดยสภาการพยาบาล
 
 - ผู้สมัครต้องสามารถอยู่เวรผลัดนอกเวลาราชการได้
 
 - ผู้สมัครต้องมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวิชิรพยาบาล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
 
 
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาใช้ในวันรับสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และสำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 กันยายน 2552
 
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ
 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ
 
 5. สำเนาใบรับรองแพทย์ พร้อมฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 หน้า
 
 6. สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี (สำหรับเพศชาย) พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ
 
 7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม ประกาศ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานประกันสังคม ดังนี้
 
 1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน 5,842 บาท
 
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 - ผู้สมัครจะต้องสามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้ และมีที่พักอาศัยใกล้โรงพยาบาลเพื่อสะดวกในการเดินทางไป-กลับ
 
 - ผู้สมัครจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ มหานครและวชิรพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
 
 ส่วนสำนักการแพทย์ จะดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักการแพทย์ 38 อัตรา ดังนี้
 
 สำนักงานเลขานุการ
 
 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. ทางบริหารธุรกิจ
 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
 
 - วุฒิ ม.3, มศ.3 , ม.6
 
 3. นักการ 2 อัตรา
 
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 กองวิชาการ
 
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์
 
 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 
 1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์
 
 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 - มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณได้อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ
 
 อัตราค่าตอบแทน
 
 - ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด วุฒิ ปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 360.75 บาท
 
 - ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด วุฒิ ปวส. ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 322.50 บาท
 
 - ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด วุฒิ ปวช. ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 261.75 บาท
 
 - วุฒิ ม.6 หรือต่ำกว่า ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 230.75 บาท
 
 
 
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของแต่ละส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันที่ยื่นใบสมัคร
 
 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 รูป โดยใช้กระดาษอัดรูปภาพถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น
 
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. ไปรษณียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 
 7. หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 
 8. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com