ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มทร.ล้านนา น่าน รับอาจารย์ (บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2552)

มทร.ล้านนา น่าน รับอาจารย์ (บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  01 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ๑. ตำแหน่ง คุณวุฒิและจำนวนที่ต้องการ
 ๑ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๗๐๐ บาท
 วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขา
 - วิศวกรรมเครื่องกล
 - วิศวกรรมพลังงาน
 - ครุศาสตร์ เครื่องกล
 ๒ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๗๐๐ บาท
 ปริญญาโท สาขา
 - สาขา การบัญชี หรือ
 ปริญญาตรี
 - สาขาวิชาการบัญชี (กำลังศึกษาระดับปริญญาโททางการบัญชี อยู่ในระหว่างการทำสารนิพนธ์ ) อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
 
 ๒. หลักฐานการรับสมัคร
 ๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในคราวเดียวกันจำนวน ๑ รูป
 ๒. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติการศึกษา หรือคุณสมบัติตรงตามกำหนดกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๒ ฉบับ (ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท)
 ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๗. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
 ๘. เอกสารอื่น ๆ เช่นใบประกาศเข้าร่วมฝึกอบรมต่าง ๆ หรือ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 ผู้สมัครต้อง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
 หมายเหตุ หลักฐานการสมัครทุกรายการให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก
 ๑. รับสมัคร (ในวันเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ชั้น ๒
 ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตึกอำนวยการและ www.nan.rmutl.ac.th
 
 ๓. ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตึกอำนวยการ
 ๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตึกอำนวยการ และ www.nan.rmutl.ac.th
 
 ๕. รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการและทำสัญญา วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๒
 
 ๔. ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
 
 ๕. วิธีการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย
 ๑. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สอบโดยวิธีสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนนในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานรองอธิการบดี
 ๒. สาขาการบัญชี สอบโดยวิธี
 ๒.๑ สอบข้อเขียน ๒๐๐ คะแนน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และหรือความรู้ความสามารถที่ใช้ในตำแหน่ง และทดสอบวิชากฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ โดยจะทดสอบความรู้
 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา
 ๒.๒ สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 
 ขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดการสมัครและส่งใบสมัครได้ที่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ( ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ ) เลขที่ ๕๙ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔ ๗๗๒๖๐๐
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ ๕๙ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
 Tel / Fax :  ๐-๕๔ ๗๗๒๖๐๐
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com