ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.ปทุมธานี รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552

อบจ.ปทุมธานี รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  01 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 25 ตำแหน่ง รวม 83 อัตรา
 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 83 อัตรา
 1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 81 อัตรา
 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 7. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 9. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) กลุ่มวิชาพลศึกษา (วิชาเอกพลศึกษา) จำนวน 3 อัตรา
 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (วิชาเอกสังคมศึกษาหรือสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จำนวน 2 อัตรา
 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (วิชาเอกจิตรกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (วิชาเอกศิลปศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา (วิชาเอกธุรกิจศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาดนตรีสากล (วิชาเอกดุริยางคศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (วิชาเอกดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 กลุ่มวิชาทางการเกษตร (วิชาเอกเกษตรศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาปฐมวัย (วิชาเอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 - วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 - วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 12. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
 13. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 15 อัตรา
 14. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
 15. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 16. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 17. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
 18. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
 19. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 20. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 6 อัตรา
 21. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
 22. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 23. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 24. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 2 อัตรา
 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 
 2. คุณสมบัติ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
 4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4.2 วัณโรคในระยะอันตราย
 4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ฯ ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ชั้น 4) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่
 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้
 (1) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือสำเนาประกาศนียบัตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.9) (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 (4) สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
 (5) หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ที่ได้ปฏิบัติด้านขับรถยนต์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 ฉบับ
 (6) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 (7) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว)
 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ใช้วิธีเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้
 1. สมรรถนะความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 2. สมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 - ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ทดสอบความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 - ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ทดสอบความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 3. สมรรถนะคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 
 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรให้ทราบก่อนวันดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทร.0-2975-8940-8 ต่อ 411 , 413 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซด์ (www.pathumpao.go.th) และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อ และวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเอง
 
 8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องได้คะแนนในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
 
 9. การประกาศผลการเลือกสรร
 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอื่นของบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอื่นของบุคคลเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า หากได้คะแนนความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ของบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก
 
 10. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี
 
 ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2975-8940-8 ต่อ 411 , 413 ในวันและเวลาราชการ
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
 
 บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 ......................................................
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
 
 1. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดีการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 2. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
 และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น ท่าที ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออก หรือจากสื่อมวลชนต่าง ๆ และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สำรวจกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ นำมาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ระดับสูง ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์วิจัย วางแผน การประชาสัมพันธ์ และเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 3. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ทำหน้าที่ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว และเขียนคำสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 4. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสารเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. , ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 5. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว ตลอดจนระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่าง ๆ
 เสนอแนะและจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว และปัจจัย
 พื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงประเมินผล และแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการและในส่วนที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น ๆ ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง ศึกษา รวบรวม รายละเอียด ข้อมูลหามาตรฐาน ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาการ
 ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนด
 ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 6. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายแผน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงาน และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 7. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมประเภทต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ เสียง สารเป็นพิษและอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมเผยแพร่ให้มีการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับสูงในการศึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พัฒนาประเภทต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนอันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบจากการคมนาคมและขนส่ง ผลกระทบจากการพลังงาน ผลกระทบจากการเกษตรกรรม ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจเหตุเดือดร้อนรำคาญและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนอันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น น้ำเสีย เสียงรบกวน เขม่าควัน กลิ่นเหม็น เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 8. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษาพาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 9. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสันทนาการ ภายใต้การตรวจสอบบ้างและปฏิบัติ
 หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์เยาวชน สนามเด็กเล่นและสวนสัตว์ที่มีปริมาณมาก
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียน เช่น งานชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรี ชุมนุมนาฎศิลป์ ชุมนุมศิลปหัตถกรรมและขับร้อง งานอดิเรก งานกีฬาประชาชน งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ งานห้องสมุดประชาชน ศูนย์เด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 10. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี)
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (ในแต่ละกลุ่มวิชา และวิชาเอกตามประกาศ ฯ)
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 11. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุ่งยากพอสมควร ตามคำแนะนำแนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับแนะนำหรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคำแนะนำเป็นพิเศษ ในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ช่วยศึกษา ค้นคว้า รายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่าการสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 12. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน
 งบประมาณ บัญชี และพัสดุ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้รายจ่าย และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 13. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้ การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติ
 หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบำรุง รักษา ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้ จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
 ก.จ. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,470 บาท
 วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100 บาท
 
 14. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ
 เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ
 เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,470 บาท
 วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100 บาท
 
 15. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป
 หรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย เป็นต้น ทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญ หมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสำคัญหมวดที่ไม่มีปัญหาทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ
 เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,470 บาท
 วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100 บาท
 
 16. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
 คำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา
 การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ
 เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจ หาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทาง อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ ทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
 โยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,470 บาท
 วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100 บาท
 
 17. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบตามที่ได้รับ
 มอบหมาย เช่น แบบแนวทางและระดับของทางแบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคารผังบริเวณรูปตัด
 ง่าย ๆ ของแบบโครงสร้างของอาคาร สะพาน เขื่อน อาคาร การประปาเป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่าง ๆ เช่นแผนที่แสดงเส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศรวมทั้งเขียนตัวอักษรและอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรมหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,470 บาท
 วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100 บาท
 
 18. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานห้องสมุดที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง
 หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซ่อมแซมหนังสือ รับผิดชอบ อาคาร วัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุด ทำทะเบียน จัดหมวดหมู่หนังสือ และทำบัตรรายการหนังสือ แนะนำ และให้บริการแก่ประชาชนในการใช้ห้องสมุด และให้บริการตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของห้องสมุด จัดกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และชักจูงให้ประชาชนใช้ห้องสมุดมากขึ้น รวบรวมสถิติและจัดทำรายงานประจำปีของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษ์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
 นี้ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษ์ หรือทาง
 อื่น ที่ ก.จ.กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,470 บาท
 วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100 บาท
 
 19. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดย
 ใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชนให้บริการด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงในเรื่องทั่ว ๆ ไป อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ แจกจ่ายข่าวสารและเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางภาษาต่างประเทศ เลขานุการ บัญชี พาณิชยการ การตลาด การเงินการธนาคาร การโรงแรม การท่องเที่ยว การขาย การประชาสัมพันธ์หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 20. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ที่จำแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือ จานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.,ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 21. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเครื่องกล
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยในการสร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
 และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ คุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย
 เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 22. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ
 เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 23. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเกษตรที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นที่ไม่ยากเกี่ยวกับงานการเกษตร เช่น ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตรและนักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ดำเนินการส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การปรับปรุงเกษตรกรรม การขยายพันธุ์
 การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตร เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแปลงทดลอง แปลงสาธิตในการเกษตร สาธิตการใช้เครื่องมือและกรรมวิธีใหม่ ๆ การใช้ยาปราบศัตรูพืช ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ช่วยตรวจสอบการนำเข้า การส่งออกและการนำผ่านของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร รวมทั้งการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อออกใบอนุญาต และควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเกษตรกรรม ช่างกลการเกษตรหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 24. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยเก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวม
 และรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 5. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
 1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
 3. ระยะเวลาการจ้าง
 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (30 กันยายน 2553)
 4. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 ............................................................................................
 
 
 
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com