ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคลากร จำนวน 10 อัตรา ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคลากร จำนวน 10 อัต รา ดังนี้
 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 - คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือมีความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การคลัง การบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบประมาณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office , Internet , Intranet ได้ดี
 - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 หน้าที่หลัก วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีของคณะฯ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ รวบรวมตรวจสอบ ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ จัดทำรายงานการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของคณะฯ
 
 2. บุคลากร สังกัดงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
 - คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้
 - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office , Internet , Intranet ได้ดี
 - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 หน้าที่หลัก การวางแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับองค์กร กำหนดกลยุทธ์ด้าน HRD และสามารถนำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในงานได้
 
 3. โปรแกรมเมอร์ สังกัดงานเวชสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
 - คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
 - สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Oracle, DB2, MS SQL, MS Access, JAVA ได้
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office , Internet , Intranet ได้ดี
 - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 หน้าที่หลัก พัฒนาโปรแกรมระบบงานเภสัชกรรมและเกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามที่ออกแบบเสร็จตามกำหนดแผนงาน ติดตั้งจัดทำคู่มือ อบรมการใช้ระบบ ดูแลเป็นที่ปรึกษาการใช้ระบบและแก้ไขปัญหาให้ระบบใช้งานได้ตลอดเวลาบริการ หาแนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดปัญหา ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดหน่วยประยุกต์และบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
 - คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office , Internet , Intranet ได้ดี
 - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 หน้าที่หลัก บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน ตรวจสอบบัญชีประจำเดือน รายรับ-รายจ่าย จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายงานยอดคงเหลือทุกสิ้นเดือน ประสานงานและติดตามเอกสารด้านการเงินและบัญชี
 5. นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดหน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์
 - สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการได้ดี
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office, Internet, Intranet ได้ดี
 - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 หน้าที่หลัก ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารน้ำต่างๆ ของร่างกาย ในห้องปฏิบัติการเคมี
 คลินิก ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดูแลและตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการวิจัยของหน่วยงานฯ และนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อภาควิชาฯ และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งตรวจสต็อคและดูแลการเบิกวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภายในหน่วยงานฯ
 6. นักวิชาการศึกษา (พิเศษ) สังกัดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์บัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 - มีประสบการณ์สอนพูดเด็กหูพิการอย่างน้อย 1 ปี
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office , Internet , Intranet ได้ดี
 - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 - หน้าที่หลัก ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กหูพิการในโครงการฯ ให้สามารถใช้การได้ยินที่เหลืออยู่ในการตอบสนองต่อเสียงและสื่อความหมายด้วยการพูด ภายใต้การกำกับดูแลของนักแก้ไขการได้ยินและนักแก้ไขการพูด
 
 สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 6
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 เลขที่ 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 ติดต่อสอบถามที่ โทร. 02-201-2583 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com