ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับวุฒิม.3 - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับวุฒิม.3 - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  05 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 สายวิชาการ 17 อัตรา สายสนับสนุน 6 อัตรา สายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือน 19,670 บาท (คุณวุฒิปริญญาเอก) 14,550 บาท (คุณวุฒิปริญญาโท)
 
 1. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด ด้านบริหารธุรกิจ ที่มีรายวิชาด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
 
 - ทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือภาคนิพนธ์ลักษณะเดี่ยวไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
 
 - หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดม ศึกษาทางด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์การทำงาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมใบสมัคร
 
 2. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีบัตรมัคคุเทศก์ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 4. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษศึกษา 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ วรรณคดีศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ
 
 - หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ และปริญญา โททางด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านการบัญชี
 
 - หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 
 - หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ สังกัดคณะครุศาสตร์
 
 8. วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านจิตวิทยา สังกัด คณะครุศาสตร์
 
 9. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสศึกษา ฝรั่งเศสธุรกิจ การสอนภาษาฝรั่งเศส สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 - ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 10. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี ภาษาอังกฤษ สาขาภาษาศาสตร์ สาขาวิชา Communication 5 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 11. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาดนตรีไทย มานุษยวิทยา ดนตรี ดนตรีชาติพันธุ์ ดุริยางค์ไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 - สำเร็จการศึกษาวิชาเอกเครื่องสายไทยในระดับปริญญาตรี
 
 - มีความสามารถพิเศษในการใช้โปรแกรมคอม พิวเตอร์ดนตรี
 
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 
 1. นิติกร สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เงินเดือน 10,330 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ดังนี้ กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ กฎหมาย มหาชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษา
 
 - รักษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ บุคคลพิการ
 
 - มีทักษะในการสื่อสารและเข้าใจการสื่อสารของบุคคลพิการ
 
 - สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักศึกษาพิการให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา
 
 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแม่สา เงินเดือน 5,080 บาท
 
 - วุฒิ ม.3 (ไม่เข้ากรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัย)
 
 - มีความสามารถในการจัดสวนและตกแต่งไม้ประดับ สามารถใช้อุปกรณ์จัดสวนได้ดี มีใจรักในงานด้านการจัดสวนและตกแต่งสวน
 
 - หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่สา อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 ผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสมดังนี้
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20
 
 - สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องตรงกับสาขาวิชาที่สมัครสอบโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - สำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือผู้ที่สอบ TOEFL ได้คะแนน 550 ขึ้นไป หรือสอบ IELTS ได้คะแนน 6.0 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 ทั้งนี้ อาจยกเว้นตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศของแต่ละสาขา
 
 วิธีการสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ww.personal.cmru. ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นใบ
 
 สมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
 
 - สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึง งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ถือตราวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และสั่งจ่ายธนาณัติในนาม ผศ.สุมินตรา ศรีชูชาติ ปณ.ช้างเผือก 50300
 
 - สมัครด้วยตนเองยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2552 ในเวลาราชการ
 
 หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกที่ต้องนำมายื่นในวันที่มาสอบคัดเลือก
 
 1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
 
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ (สายวิชาการให้แนบใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีด้วย)
 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนจากโรงพยาบาลแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
 
 7. หนังสือรับรองจากบุคคล 2 คนที่เชื่อถือได้ จำนวน 2 ฉบับ
 
 8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
 
 9. กรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ให้แนบประกอบการสมัครด้วย
 
 10. เพศชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดงด้วย
 
 11. กรณีชื่อ-สกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้แนบใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วย  
 ที่อยู่ :  เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com