ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552)

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 รับเจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  06 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
 ราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
 จ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
 1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 2. ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกรมปศุสัตว์
 3. จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ หรืออื่น ๆ
 4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ – ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป
 5. ปฏิบัติงานช่วยฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ ตามมอบหมาย
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
 
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 2.1.1 มีสัญชาติไทย
 2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2.1.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.1.4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 2.1.5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
 เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.1.6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 2.1.7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
 หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำ
 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2535)
 มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
 3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ใช้งาน Internet ได้
 
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลาและสถานที่
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครได้จาก Website : http://www.dld.go.th/ region1
 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร 0-2501-3178 ตั้งแต่
 วันที่ 25 กันยายน - 9 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
 รายละ 30 บาท
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดย
 ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 3.2.2 สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
 วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
 อำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 ตุลาคม 2552
 3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 3.2.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
 ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
 ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
 ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 สมรรถนะ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด
 วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ
 สุขอนามัยที่ 1 และทาง Website http://www.dld.go.th/region1
 
 
 ที่อยู่ :  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 Tel / Fax :  0-2501-3178
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com