ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมสุขภาพจิต รับพยาบาล ( 12 - 16 ตุลาคม 2552 )

กรมสุขภาพจิต รับพยาบาล ( 12 - 16 ตุลาคม 2552 )
 ประกาศรับสมัคร :  10 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยกรมสุขภาพจิต จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
 ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่
 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 7 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 และ ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
 1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 - ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 1.2 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 1.3 จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 17 ตำแหน่ง
 - โรงพยาบาลศรีธัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 ตำแหน่ง
 - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ จำนวน 5 ตำแหน่ง
 - โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1
 ตำแหน่ง
 - สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 - โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
 ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่
 ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
 (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
 เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
 (3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการ
 ดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
 (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ
 ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
 โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้
 เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 (1) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน
 เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
 (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อให้
 ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
 
 3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
 คัดเลือก
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
 ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
 การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
 นี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
 ในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
 (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี มีลักษณะต้องห้าม
 ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
 ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี
 ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการ
 คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่
 นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
 มีนาคม 2538
 3.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
 สาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการ
 พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
 4. การรับสมัคร
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ
 แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโทร. 02 590 8062,
 02 590 8063 ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2552 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาค
 บ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.
 4.2 ค่าธรรมเนียมในการสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ในอัตรา 200 บาท
 เมื่อสมัครคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการ
 ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัคร
 คัดเลือกแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต นั้น
 4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2) สำเนาปริญญาบัตร สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record)
 และหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
 พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของ
 สถานศึกษาใดนั้น เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวัน
 ปิดรับสมัครคัดเลือก
 กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้นำ
 หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
 ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขา
 การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหาร
 กองเกิน สด.9 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”
 และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานในข้อ 2 และ 3 ต้นฉบับ มาตรวจสอบด้วย)
 6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และ
 แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ได้แก่
 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - วัณโรคในระยะอันตราย
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรอง
 แพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (2535) มายื่นด้วย
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสมัครเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 28 ตุลาคม 2552
 ทางเว็บไซต์ www.dmh.go.th และ www.hr.dmh.go.th/people
 
 6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
 6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยการสอบ
 ข้อเขียน ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ
 - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 - กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 6.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยการสัมภาษณ์
 ประเมินบุคคลพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
 การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
 อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์
 ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
 และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึง
 สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
 8.1 กรมสุขภาพจิตจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้
 คะแนนสูงลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
 สมรรถนะที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลข
 ประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2553
 แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
 
 9. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
 โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับ
 สมัคร ในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
 เพิ่มอีก กรมสุขภาพจิตอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดำเนินการคัดเลือก
 ใหม่ก็ได้
 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติราชการ
 ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่นเว้นแต่
 ลาออกจากราชการ
 กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
 ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทำนอง
 เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย
 
 ที่อยู่ :  กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 Tel / Fax :  0-2590-8062, 0-2590-8063
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com