ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงงานเภสัชกรรมทหาร รับพนักงาน 5 อัตรา ( 12 - 20 ตุลาคม 2552 )

โรงงานเภสัชกรรมทหาร รับพนักงาน 5 อัตรา ( 12 - 20 ตุลาคม 2552 )
 ประกาศรับสมัคร :  10 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประสงค์
 จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๕๓ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา,พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
 จำนวน ๑ อัตรา และ พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
 ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
 เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และ
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
 งานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่จะจัดจ้าง กลุ่มงาน จำนวน อัตราค่าจ้าง และสถานที่รับสมัคร
 ๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างขั้น ๑ ( ๖,๑๐๐.- บาท )
 ๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างขั้น ๑ ( ๖,๑๐๐.- บาท )
 ๑.๓ ตำแหน่ง พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้างขั้น ๑
 ( ๖,๑๐๐.- บาท )
 ๑.๔ สถานที่รับสมัคร แผนกธุรการ กองกลาง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
 ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ ๑๘๓ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๑-๗๗๑๓ พันโทหญิง ผ่องศรี สิงห์แก้ว
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 ๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑
 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รายละเอียดตามผนวก ก
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการ
 ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
 ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามแนบ
 
 ๔. การรับสมัคร
 ๔.๑ บุคคลที่สนใจ สามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ แผนกธุรการ กองกลาง
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ ๑๘๓ ซอยตรีมิตร
 ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๑-๗๗๑๓ พันโทหญิง
 ผ่องศรี สิงห์แก้ว ในวันและเวลาราชการ
 ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้
 ไม่เกิน ๑ ปี ( นับถึงวันปิดรับสมัคร ) จำนวน ๓ รูป
 ๔.๒.๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา ( ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือ Transcript )
 ๔.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 ๔.๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น ทั้งนี้
 ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๔.๒.๕ ค่าธรรมเนียมการสอบ จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ ณ จุดรับสมัครในอัตรา
 ๒๐๐.- บาท ( สองร้อยบาทถ้วน )
 ๔.๓ การยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ ๔.๒ ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร
 ตามข้อ ๔.๑ ตั้งแต่ ๑๒ - ๒๐ ต.ค.๕๒
 ๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
 อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับ
 การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสถานที่สอบ
 ทางเว็บไซต์ http://www.mod.go.th/ และ http://www.dpfthailand.com และ http://job.ocsc.go.th
 และติดประกาศ ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ ๔.๑
 
 ๖. วัน เวลา ในการสอบและการประกาศผลสอบ
 ทางเว็บไซต์ http://www.mod.go.th/ และ http://www.dpfthailand.com และ http://job.ocsc.go.th
 และติดประกาศ ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ ๔.๑
 ๖.๑ การทดสอบครั้งที่ ๑ เป็นการสอบภาควิชาการ ( ข้อเขียน ) ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
 โดยจะประกาศผลสอบ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
 ๖.๒ การทดสอบครั้งที่ ๒ เป็นการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
 ๖.๓ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
 การเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ โดยแบ่งเป็นบัญชี ๑ ตัวจริง และบัญชี ๒ ตัวสำรอง ทางเว็บไซต์
 ในวันที่ ๒ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งบัญชีดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
 กำหนด ๑ ปี
 
 ๗. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสิน
 ๗.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบภาควิชาการ ( ข้อเขียน ) ก่อนและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า
 ร้อยละ ๖๐ ของแต่ละภาค จะสามารถเข้ารับการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ต่อไป
 ๗.๒ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จะต้องได้คะแนนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า
 ร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนด
 ๗.๓ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
 ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการทดสอบ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบ
 ภาควิชาการ ( ข้อเขียน ) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการ
 ทดสอบภาควิชาการ การปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ เป็นผู้พิจารณา
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับการตรวจร่างกายจาก
 แพทย์ทหารก่อน โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หลังจากนั้นจะดำเนินกรรมวิธีในการทำสัญญาจ้าง ตามที่
 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนด  
 ที่อยู่ :  เลขที่ ๑๘๓ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
 Tel / Fax :  ๐๒-๓๙๑-๗๗๑๓ พันโทหญิงผ่องศรี สิงห์แก้ว
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com