ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2552)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับวุฒิปริญญาตรี (บั ดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  02 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
 ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
 ราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ
 งานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักตรวจสอบภายใน
 นักวิชาการศึกษา
 รายละเอียดอื่นปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 8 ของระเบียบ
 สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
 ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหาร-
 งานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2552 เว้นวันหยุดราชการเวลา 09.00 – 15.30 น.
 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2889 4065 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th
 และ www.rmutr.ac.th
 3.2 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบดังนี้
 - ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งละ 100 บาท
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
 4. หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง
 คุณวุฒิ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษา
 ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็น
 เกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี
 ที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
 ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผล
 ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
 ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
 ในการประเมินสมรรถนะ
 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา
 สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
 
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ,ความรู้ความสามารถ
 เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดจะประกาศให้ทราบในวันที่ 13
 พฤศจิกายน 2552
 
 8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมิน
 ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน
 ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้
 ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ
 ที่สูงกว่า
 
 9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ
 คะแนนสอบ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และทาง เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th
 และ www.rmutr.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่
 วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 กำหนด
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป
 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ครั้งที่ 2/2552
 
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ปฏิบัติงานที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. เพศ /หญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถในงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 ของประเทศไทย
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนด
 ของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง 30 กันยายน 2555
 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
 
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ปฏิบัติงานที่ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. เพศ /หญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา บัญชี การจัดการ ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ
 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานเป็นอย่างดี
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Microsoft Office) และใช้ Internet ได้ดี
 3. มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยันกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อองค์กร
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และวันหยุดราชการได้
 6. มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านแผน งบประมาณ และวิเคราะห์โครงการ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฎิบัติงานในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ และจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
 2. ปฏิบัติงานในการจัดทำแผนงานและโครงการ ดำเนินการประเมินผลแผน
 3. ติดตาม/ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุง แนวทาง/
 วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 ในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง 30 กันยายน 2555
 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
 
 ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. เพศ /หญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
 ศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้ Internet ได้
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และจัดทำ
 เว็บไซด์ และดูแลเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ประเมินผล สรุปเหตุผล และการเขียนรายงาน
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
 7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยันกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อหน่วยงาน
 8. มีความหนักแน่น อดทน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 9. หากสามารถจัดทำเว็บไซด์ และดูแลเว็บไซด์ของหน่วยงานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
 งบประมาณ เงินทดรองจ่าย การควบคุมยานพาหนะ การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารงานบุคคล
 การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตาม กฎระเบียบ
 ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล สรุประเด็นข้อตรวจพบ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน
 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 3. จัดทำแผนการปฏิบัติบัติงานการตรวจสอบ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง 30 กันยายน 2555
 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
 
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office , Microsoft Excel
 และใช้ Internet ได้
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยันกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตน
 เพื่อองค์กร
 2. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานเป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก (SAR และงาน ก.พ.ร.)
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฎิบัติงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีตามตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
 เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
 2. ปฏิบัติงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งานติดตามกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรอง งานจัดทำ
 รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงาน งานจัดสรรเงินรางวัลตามผลการประเมินตามคำ
 รับรองการปฏิบัติราชการ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 ด้านประกันคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย
 4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการรายงานผลการควบคุมภายใน
 5. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแนวทาง/วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
 และประสิทธิผล
 6. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง 30 กันยายน 2555
 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
 ที่อยู่ :  96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com