ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง านราชการ


 
 ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 
 -----------------------------
 
 
         ด้วยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๔  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
     ๑.  ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน
          ๑.๑  นักวิจัย (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๓ อัตรา
          ๑.๒  พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) คุณวุฒิ ปวส. สายพณิชยการทุกสาขาจำนวน ๑ อัตรา  
 
     ๒.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
          ๒.๑  ตำแหน่ง นักวิจัย
                ๒.๑.๑  ดำเนินงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
                ๒.๑.๒  ติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ในด้านการวิจัยทางยุทธศาสตร์กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
                ๒.๑.๓  ร่วมจัดการประชุมและสัมมนาทางยุทธศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนให้การบริการทางวิชาการ  เช่น  การบรรยาย การสอน การร่วมประชุมสัมมนา ฯลฯ
                ๒.๑.๔  ให้คำปรึกษาในงานด้านวิชาการ
                ๒.๑.๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          ๒.๒ ตำแหน่ง  พนักงานบริการ
                ๒.๒.๑  ปฏิบัติงานด้านธุรการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ  พิมพ์หนังสือราชการเก็บหนังสือราชการ  
                ๒.๒.๒  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     ๓.  ระยะเวลาสัญญาจ้าง  สิ้นสุด  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้จะได้มีการต่อสัญญา ทุก ๆ ๔ ปี
 
     ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  ดังนี้
          ๔.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
                ๔.๑.๑   เป็นผู้มีสัญชาติไทย
                ๔.๑.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
                ๔.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                ๔.๑.๔  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองราชอาณาจักรไทย
                ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
                ๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
                ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
                ๔.๑.๙   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                ๔.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
                ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ  ๔.๑.๔  และ  ๔.๑.๕  อนุโลมให้สมัครได้  แต่หากผ่านการเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
 
     ๕.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
           ๕.๑  นักวิจัย
             -  คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
             -  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี
             -  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป
             -  มีความรู้ความสามารถในกระบวนการวิจัย การจัดทำเอกสารวิจัย
             -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ในสำนักงานได้
             -  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
         ๕.๒  ตำแหน่ง พนักงานบริการ
               ๕.๒.๑  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
               ๕.๒.๒  พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี
               ๕.๒.๓  มีความรู้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี
 
     ๖.  อัตราค่าตอบแทน
          ๖.๑  นักวิจัย  เดือนละ  ๑๒,๒๒๐.- บาท   และค่าประกันสังคม  ๖๑๐.- บาท
          ๖.๒  พนักงานบริการ  เดือนละ  ๘,๖๑๐.-  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐.- บาท และค่าประกันสังคม ๕๑๐ .-  บาท
 
     ๗.  การรับสมัคร
          ๗.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  
               ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒  ถึงวันพุธที่ ๒๕   พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่  วันศุกร์ที่ ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒  ถึงวันพฤหัสบดีที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ  กองธุรการ  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ      
          ๗.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร                
                ๗.๒.๑  ใบสมัคร
                ๗.๒.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายในครั้งเดียวกันและต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓  เดือน  จำนวน  ๒  รูป    
                ๗.๒.๓  สำเนาปริญญาบัตร   ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาภาษาไทย จำนวน ๒ ฉบับ
                ๗.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
                ๗.๒.๕  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
                ๗.๒.๖   สำเนาหลักฐานอื่น  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
                ๗.๒.๗   หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ (ถ้ามี)
          ๗.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
                ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร   จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ  
 
     ๘.  การสอบและการประกาศผลสอบ
          ๘.๑  การสอบข้อเขียน  (ทั้งสองตำแหน่ง)
                 วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
          ๘.๒  การประกาศผลสอบภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
                 วันศุกร์ที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
          ๘.๓ การสอบสัมภาษณ์
                 วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
     ๙.  การเลือกสรรและเกณฑ์การตัดสิน
          ๙.๑  การเลือกสรร โดยการสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน
              ๙.๑.๑  ตำแหน่ง นักวิจัย
                 -  วิชาความรู้ทั่วไป              ๒๕  ข้อ    ๕๐  คะแนน
                 -  วิชาเฉพาะตำแหน่ง             ๕๐   ข้อ  ๑๐๐  คะแนน
                 -  วิชาภาษาอังกฤษ            ๒๕  ข้อ    ๕๐  คะแนน
              ๙.๑.๒  ตำแหน่ง พนักงานบริการ
                 -  วิชาความรู้ทั่วไป              ๕๐  ข้อ   ๑๐๐  คะแนน
                 -  วิชาเฉพาะตำแหน่ง             ๕๐   ข้อ  ๑๐๐  คะแนน
          ๙.๒  การสอบสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ บุคลิกทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรม (๑๐๐ คะแนน)
 
     ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน
         ๑๐.๑   คณะกรรมการฯ จะจัดลำดับคะแนนในการสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ตามลำดับคะแนน
         ๑๐.๒  คณะกรรมการฯ จะจัดลำดับคะแนนการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและรายชื่อในลำดับสำรองตามลำดับคะแนน  
 
     ๑๑.  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
            ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ในวันอังคารที่  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  กองธุรการ โดยจัดเป็นลำดับของ ตำแหน่ง นักวิจัยตัวจริง จำนวน  ๓  คน สำรอง ๓  คน  พนักงานบริการตัวจริง  จำนวน  ๑  คน สำรอง ๒  คน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ  
 
     ๑๒.  การจัดทำสัญญาจ้าง
           การจัดทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นตัวจริง ในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองธุรการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
            ประกาศ     ณ     วันที่     ๙    พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๒
   
                         (ลงชื่อ)  พลตรี  สุรสิทธิ์   ถนัดทาง
                                          (สุรสิทธิ์   ถนัดทาง)
                                  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  
                                    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
 กองธุรการ  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๕ ๕๙๘๗
           ๐ ๒๒๗๗ ๔๓๐๐
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com