ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู รับนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2552)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู รับนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  16 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภูมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
 จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
 ราชการ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 ชื่อตำแหน่งงาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ลักษณะงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
 และกำหนดแนวทางตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และ
 กลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
 งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และ
 ทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบ
 การตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 บันทึกบัญชี ส่งเสริมการจัดทำบัญชีฟาร์ม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back
 office เช่นโปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทำการ ระบบ GFMIS ฯลฯ
 อัตราว่าง 2 อัตรา
 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่11 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 และ
 จะจัดจ้างต่อเนื่อง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
 พรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
 บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องไม่เป็น
 ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดง
 ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่
 น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
 หนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 9- 20 พฤศจิกายน 2552 ในวัน
 และเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาดำขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
 การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มี
 อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
 ในกรณีที่ไม่สามรถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองที่
 สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิด
 รับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
 ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ –นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา 200 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผขู้ าดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการ
 ขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร
 พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
 ใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ
 ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
 ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัคร
 ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
 ประเมินสมรรถนะ
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
 สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ณ
 หน่วยงานที่ท่านสมัคร
 
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
 ประเมิน
 ครั้งที่ 1
 สมรรถนะ (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 200 วิธีการประเมิน สอบข้อเขียน
 1) ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
 2) ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
 3) ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 4) ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์
 ครั้งที่ 2
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม 200 วิธีการประเมิน สอบสัมภาษณ์
 1) ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
 ตำแหน่งที่สมัคร
 2) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงาน
 ที่จะปฏิบัติ เช่น การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความชื่อสัตย์
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ก่อน
 และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป
 
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการ
 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
 สมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และในครั้งที่2 ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบ
 สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน
 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
 ในลำดับที่สูงกว่า
 
 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ
 คะแนนสอบในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ณ หน่วยงานที่ท่านสมัคร และทาง http://
 nongbualamphu.cad.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิก หรือ สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
 กำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
 แล้วแต่กรณี
 
 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 1. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 2. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
 3. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
 ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น
 4. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน
 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่3 (พ.ศ.2535) ได้แก่โรคเรื้อน วัณโรค
 ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรค
 พิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
 ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรทเี่ หลืออยู่
 ดัง
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com