ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.นราธิวาส รับ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2552)

อบจ.นราธิวาส รับ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  16 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ดังนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือ
 ตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างสำรวจที่ต้องใช้
 ความละเอียดแม่นยำและเทคนิคพอสมควรตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น วัดมุม วัดระยะ วัดระดับ ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศ ช่วยหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ วางหมุดหลักฐานหรือที่หมาย
 ในการสำรวจ ทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ ซ่อมรับแก้เครื่องมือสำรวจ ทำแผนที่สำรวจและคำนวณราคาทรัพย์สินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทน
 - อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวท.หรือเทียบเท่า เดือนละ ๖,๔๗๐ บาท
 - อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า เดือนละ ๗,๑๐๐ บาท
 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
 ๒.๑ มีสัญชาติไทย
 ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
 ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
 สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่า
 ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
 สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๓ รูป
 ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
 จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๖ สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
 ๔.๗ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล(ถ้ามี)
 
 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ)
 
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐-๗๓๕๑-๔๗๒๘ ในวันและเวลาราชการ และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเอง
 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 คณะกรรมการจะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก“สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
 
 ๘. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 
 ๙. การประกาศผลการเลือกสรร
 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐-๗๓๕๑-๔๗๒๘
 
 ๑๐. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 ๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีการสรรหา และเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน ในตำแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก
 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส(ก.จ.จ.นราธิวาส)
 
 อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและ หากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว
 
 
 ที่อยู่ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
 Tel / Fax :  0 7351 4728
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com