ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับวุฒิประถม - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับวุฒิประถม - ปริญญาเอก ( บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  18 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 10 อัตรา ดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 2. พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานอธิการบดี 2 อัตรา
 
 - เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า
 
 - มีความซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์เฉพาะส่วนบุคคล (ชนิดที่ 2)
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรสารสนเทศ ประจำสำนักวิทยบริการ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิ ปวส. หรือสูงกว่า
 
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องใช‰สำนักงานได้ดี
 - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ (ถ้ามี)
 
 - เพศชายต้องผ่านการการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิว เตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการใช้งานเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดทำฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมการจัดทำ Website หรือการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
 - ถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการดูแล Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ ได้ (ถ้ามี)
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 5. คนงาน (อาคาร 5) ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 - เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิระดับประถมศึกษา
 
 - สุภาพอ่อนน้อม มีทัศนคติที่ดีในการรักษาความสะอาดและบริการ มีความอดทน รับผิดชอบ เสียสละ ทำงานได้ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม
 
 6. คนงาน (อาคาร 6) ประจำคณะครุศาสตร์
 
 - เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิประถมศึกษา
 
 - สุภาพอ่อนน้อม มีทัศนคติที่ดีในการรักษาความสะอาดและบริการ
 
 - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความอดทน รับผิดชอบ เสียสละ ทำงานได้ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม
 
 7. อาจารย์อัตราจ้าง ประจำโรงเรียนประถมสาธิต
 
 - เพศชาย/หญิง
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถทางนาฏศิลป์หรือดนตรี สามารถออกแบบท่ารำได้
 
 - มีความรู้ทางด้านภาษาไทย เขียน/คัดลายมือสวยงามเป็นระเบียบ
 
 - มีความสามารถในการสอนระดับประถมศึกษา
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อารมณ์แจ่มใส มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง
 
 - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 8. อาจารย์อัตราจ้าง ประจำโรงเรียนสาธิต (มัธยม)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
 - สามารถสอนได้ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาก่อน
 
 - มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังเรียนอยู่
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ในวันเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)
 
 9. อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 7 อัตรา
 
 9.1 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 2 อัตรา
 
 - เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)
 
 - มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิว เตอร์อยู่ในระดับดี
 
 - สามารถสอนในรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับรายวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาได้อย่างน้อย 3 รายวิชา
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านที่สอดคล้องกับวิชาที่สำเร็จการศึกษา
 
 - มีความสามารถในการทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ และวิจัยทางการศึกษาเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
 
 - มีความสามารถปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา อาจารย์ผู้ดูแล ปกครองนักศึกษา
 
 - มีความสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผน/โครงการของคณะ หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา หรือคณะครุศาสตร์มอบหมาย
 
 - หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา
 
 9.2 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาเดียวกัน ถ้ามีความสามารถทางด้านกราฟิค หรือมัลติมีเดียจะพิจารณา เป็นพิเศษ
 
 9.3 อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา การบัญชี 1 อัตรา การท่องเที่ยว การโรงแรม 1 อัตรา
 
 - มีผลการศึกษาระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้ามีวิทยานิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 - สามารถทำงานวิจัยได้
 
 - สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการได้
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ เช่น การประชุม สัมมนาทางวิชาการ เป็นวิทยากร ภายในและภายนอกได้
 
 - มีความสามารถปฏิบัติงานกิจการศึกษา เช่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาได้
 
 ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 (วันและเวลาราชการเวลา 08.30-16.30 น.)
 
 10. นักวิเทศสัมพันธ์ สายสนับสนุน อัตราจ้างเดือนละ 10,400 บาท สังกัดกองนโยบายและแผน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - มีความรู้ความสามารถในงานวิเทศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล
 
 - มีความสามารถติดต่อประสานงาน มีมนุษย สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 
 - มีทักษะในการพิมพ์ได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
 - มีความสามารถในการศึกษาและจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอื่นอีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ได้ (ถ้ามี)
 
 - ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 11. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ อัตราจ้างเดือนละ 19,700/14,600 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ.รับรอง
 
 - ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป
 
 - ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพทางวิชาการในระดับดี
 
 - หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 
 - สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับการอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 - เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
 Tel / Fax :  0-3532-2076-9
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com