ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมสรรพาวุธทหารบก รับ 15 อัตรา (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2552)

กรมสรรพาวุธทหารบก รับ 15 อัตรา (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  18 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (เพศชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
 1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 9 อัตรา ได้แก่
 
 1.1 เสมียน (ชกท.710) (ชาย) จำนวน 7 อัตรา
 
 1.2 เสมียน (ชกท.710) (หญิง) จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้
 
 2. ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) (ชาย) 1 อัตรา
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
 
 3. พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา
 
 - รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 
 - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
 
 คุณสมสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 - เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 
 - ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดได้
 
 - ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี 2553
 
 - เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนมิเตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้
 
 - มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 
 - ผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 
 - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพาวุธทหารบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
 
 - ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 
 - ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการและไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
 
 หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้
 
 - ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)
 
 - ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดง ผลการเรียน (ฉบับตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
 
 - สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
 
 - ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
 
 - ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ท.466-620) จากแพทย์ประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมˆใสˆแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
 
 - เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
 
 - ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
 
 - ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทย ฐานะการฝึกวิชาชีพทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 
 - บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.43
 
 - บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)
 
 - บุคคลพลเรือนหญิงใช้ผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และน้ำหนัก)
 
 ที่อยู่ :  กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com