ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลกลาง รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552

โรงพยาบาลกลาง รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  19 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานประกันสังคม สังกัดโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ ดังนี้
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานประกันสังคม ดังนี้
 1.1 ตำแหน่งพนักงานหอผู้ป่วย จำนวน 3 อัตรา ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,624 บาท
 1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,165 บาท
 1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง
 เดือนละ9,131 บาท
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง
 พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร ดังนี้
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 (3) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (5) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูก
 พักงานจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ-
 บริหารส่วนท้องถิ่น การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ หรือ
 ส่วนราชการอื่น
 (6) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้าง เพราะกระทำผิด
 วินัยจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
 บริหารส่วนท้องถิ่น การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ หรือ
 ส่วนราชการอื่น
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
 สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 (9) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 2.2.1 ตำแหน่งพนักงานหอผู้ป่วย
 - ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำ
 กว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ
 2.2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 - ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
 ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ
 2.2.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 - ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการ
 ศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
 - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
 เขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลจาก
 สถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัท
 
 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
 (1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครสอบ)
 (2) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (3) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (4) ใบสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (4) หลักฐานทางการศึกษาจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 - ประกาศนียบัตร หรือ
 - ปริญญาบัตร หรือ
 - ระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา
 (5) หลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ได้แก่ จำนวน 1 ฉบับ
 ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน
 (แบบ สด.8) หรือสำเนาทะเบียนทหารกองประจำการ
 (แบบสด.3) พร้อมสำเนา
 (6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา
 
 4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบ
 จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
 อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่
 เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
 4.2 ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัคร
 4.3 ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพในวันรับสมัครและวันสอบ
 
 5. กำหนดวัน เวลาและสถานที่สมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
 
 6. หลักสูตรและวิธีการสอบ
 6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ตำแหน่งพนักงานหอผู้ป่วย
 สอบปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสอบปฏิบัติการพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 สอบปฏิบัติ โดยใช้วิธีทดสอบปฏิบัติการพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระเบียบ
 สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 สอบปฏิบัติ โดยใช้วิธีทดสอบปฏิบัติงานและการประมวลผลในระบบด้วยเครื่อง-
 คอมพิวเตอร์
 6.2 ภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้- ความสามารถ ท่วงที วาจา ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน บุคลิกภาพและสมรรถนะที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ
 
 7. การตรวจร่างกาย
 เมื่อผู้สมัครสอบผ่านทั้ง 2 ภาคแล้ว จะต้องได้รับการตรวจร่างกาย และนำใบรับรองแพทย์
 ที่ผ่านการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจวัณโรคและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ออกโดยโรงพยาบาลกลางผู้สมัครเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรับการตรวจตามที่ทางราชการกำหนดมายื่น หากใบรับรองแพทย์ที่นำมา
 แสดง ออกโดยสถานพยาบาลอื่นอาจไม่ได้รับการพิจารณาและหากผลการตรวจร่างกายพบโรคที่กำหนดในข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 ถือว่าขาดคุณสมบัติในการจ้างเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบรวมทั้งประกาศวัน เวลา และ
 สถานที่สอบให้ทราบในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ ป้ายประกาศชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
 
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
 
 10. การประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก
 10.1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ 6 โดยเรียงตามลำดับคะแนนเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายตามข้อ 7
 10.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย
 10.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี หากมีการ
 สอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกัน บัญชีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 
 11. การจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่
 ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตามจำนวนอัตราตำแหน่งที่ว่าง
 
 12. ผู้สมัครสอบไม่มีพันธะใด ๆ กับกรุงเทพมหานคร และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
 สมัครสอบ
 
 
 ที่อยู่ :  514 ถนนหลวง ป้อมปราบ กรุงเทพฯ  
 Tel / Fax :  02-2208000
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com