ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมที่ดิน รับนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน (บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2552)

กรมที่ดิน รับนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน (บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2 552)
 ประกาศรับสมัคร :  24 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป
 ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่ นร 1004.1/ว 7 ลงวันที่ 25
 กันยายน 2551 และที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียด
 ต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
 ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการพิมพ์ เงินเดือน 5,760 บาท
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการพิมพ์ เงินเดือน 7,100 บาท
 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 (1) จัดทำต้นฉบับทางการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การจัดพิมพ์สะดวก ประหยัด
 ค่าใช้จ่าย และสิ่งพิมพ์ที่ออกมามีความสวยงาม
 (2) อัดเพลทแม่พิมพ์ด้วยเครื่องอัดเพลทและเครื่องยิงเพลท ถ่ายฟิล์ม Positive และ
 Negative ล้างเพลทด้วยเครื่องล้างเพลท เพื่อทำแม่พิมพ์
 (3) ตัดกระดาษด้วยเครื่องตัดกระดาษขนาดใหญ่ เพื่อไปใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
 (4) พิมพ์แบบพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือเอกสาร
 แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกรมที่ดิน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
 ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
 ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
 ในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
 (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
 หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 2 ปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 3 ปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
 จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
 การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 
 4. การรับสมัครคัดเลือก
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหา
 และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 - 27
 พฤศจิกายน 2552 ในวันราชการตามกำหนดเวลา ดังนี้
 - ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
 - ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น.
 4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกในอัตราคนละ 200 บาท
 และเมื่อสมัครคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมคัดเลือกจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ
 เข้าคัดเลือกแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เพราะเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปใน
 ทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมคัดเลือกแก่ผู้สมัครคัดเลือกสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
 การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
 4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
 Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้
 อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร ของ
 สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
 สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1
 ฉบับ
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" พร้อมทั้ง
 ลงชื่อ และวันที่กำกับไว้ด้วย
 4.4 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมา
 ยื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมที่ดินจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาด
 คุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 กรมที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552
 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น3) กรมที่ดิน และทางเว็บไซต์ www.dol.go.th อินทราเน็ต
 ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ข่าวการสอบ โดยกำหนดดำเนินการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552
 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
 6. วิธีการคัดเลือก กำหนดดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการคัดเลือก
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 8. การประกาศผลการคัดเลือก
 เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว กรมที่ดินจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่
 จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกคะแนนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัคร
 เข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 9. การขึ้นบัญชี
 กรมที่ดินจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2553 (วันที่ 30 กันยายน 2553)
 
 10. การบรรจุและแต่งตั้ง
 (1) ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
 และหากผู้ได้รับคัดเลือกประสงค์จะขอโอนไปรับราชการทางกรมที่ดินโดยผลการคัดเลือกนี้ ต้องดำเนินการ
 ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน นับแต่วันที่กรมที่ดินมีหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
 (2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องอยู่ปฏิบัติงานกรมที่ดินไม่น้อย
 กว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ
 
 ที่อยู่ :  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com