ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมการขนส่งทหารบก รับนายทหารประทวน (บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2552)

กรมการขนส่งทหารบก รับนายทหารประทวน (บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 25 52)
 ประกาศรับสมัคร :  25 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 12 อัตรา รายละเอียดดังนี้
 
 - นายสิบส่งกำลัง กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก
 
 - พลขับรถกองยานพาหนะ กรมการขนส่งทหารบก
 
 - ช่างยานยนต์ล้อ กองพันทหารขนส่งที่ 1 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
 
 - พลขับรถ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
 
 - ช่างประจำเฮลิคอปเตอร์ กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก
 
 - ช่างซ่อมเครื่องยนต์กังหันไอพ่น กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก
 
 - ช่างซ่อมเครื่องยนต์ประกอบการบิน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก
 
 - ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก
 
 - ช่างซ่อมโครงสร้าง กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก 4 อัตรา
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 - บุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน หรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
 
 - เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา-มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติ
 
 - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 - ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 
 - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 
 - ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการของหน่วยงานของรัฐ เพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
 
 - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
 
 - งดรับนายสิบทหารกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.-จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการ
 
 - งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 
 - สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงในการสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับการบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลัง
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครตามตำแหน่ง
 
 - ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งนายสิบส่งกำลังกองคลัง กรมการขนส่งทหารบกรับสมัครทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3-5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และวุฒิ ม.3 มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 
 - ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งพลขับ รับสมัครทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3-5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และวุฒิ ปวช. สาขา วิชาช่างยนต์เท่านั้น และสามารถขับรถยนต์ได้ (แสดงใบขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร)
 
 - ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์และช่างซ่อมโครงสร้างกองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกรับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3-5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์เท่านั้น และมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 
 - ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งช่างประจำเฮลิคอปเตอร์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กังหันไอพ่นและช่างซ่อมเครื่องยนต์ประกอบการบินกองการบิน กรมการ ขนส่งทหารบกรับสมัครทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3-5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์เท่านั้นและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 
 - สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นเรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 
 หลักฐานประกอบในการสมัคร
 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นำฉบับตัวจริงมาแสดงและถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 
 - หลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา)
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา-มารดา
 
 - ใบสำคัญทหารกองหนุน เช่น สด.8, สด.9, สด.43 อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป
 
 - ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบมรณบัตรบิดา-มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
 
 - รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
 
 - หลักฐานการสมัครถ้าปลอมแปลงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หากตรวจสอบพบในภายหลังหน่วยจะยกเลิกหรือเพิกถอนการบรรจุ
 
 กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
 
 - ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552 ในเวลาราชการ 08.30-15.30 น. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ.94510
 
 ที่อยู่ :  กรมการขนส่งทหารบก 2 ถ.ประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 Tel / Fax :  0-2241-0959
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com