ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมการค้าต่างประเทศ รับนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2552)

กรมการค้าต่างประเทศ รับนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  14 ธันวาคม 2552
 รายละเอียด :   กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
 ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,700 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติ ศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติประยุกต์ ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
 
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เป็นอย่างดี สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 200 บาท
 
 สมัครทางไปรษณีย์
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขัน และแบบบัตรประจำตัวสอบแข่งขันที่ www.dft.moc.go.th และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบแข่งขันให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเอง เตรียมไปรษณีย์ธนาณัติ 216 บาท (เป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 200 บาท ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งบัตรประจำตัวสอบแข่งขัน พร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัคร 16 บาท) สั่งจ่ายในนาม น.ส.เยาวนุช บริสุทธพงศากุล ปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี 11000 โดยชื่อผู้ฝากเงินต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น ในกรณีชำระเงินไม่ครบตามที่กำหนด กรมการค้าต่างประเทศจะไม่รับสมัครสอบแข่งขัน และให้จัดส่งใบสมัคร แบบบัตรประจำตัวสอบแข่งขัน ไปรษณีย์ธนาณัติ ซองจดหมาย ขนาด 11x22 ซม. โดยจ่าหน้าซองถึงตนเอง และหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ไปยัง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ กรม กรมการค้าต่างประเทศ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน สำหรับการออกเลขประจำตัวสอบแข่งขันทางไปรษณีย์ เมื่อกรมการค้าต่างประเทศได้รับใบสมัครในวันใดก็จะออกเลขประจำตัวตามลำดับในวันนั้น โดยจะออกเลขประจำตัวเรียงลำดับต่อจากเลขประจำตัวสุดท้ายที่ออกให้แก่ผู้ที่ยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ณ กรมการค้าต่างประเทศ ในวันดังกล่าว ใบสมัครสอบแข่งขันที่ส่งหลังวันที่ 22 ธันวาคม 2552 จะไม่รับสมัครทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อทาง โทร. 0-2547-4846 หรือ 0-2547-5115
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 
 2. สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการสอบผ่านภาค ก.
 
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือประกาศ นียบัตร ใบรายงานผลการศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษามาได้ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับแล้ว โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร
 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้ที่สอบแข่งขันได้เมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำหลักฐานตัวจริง พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.กำหนดมายื่นด้วย
 
 
 
 ที่อยู่ :  44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 Tel / Fax :  0-2547-4846 หรือ 0-2547-5115
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com