ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า งชั่วคราว (รายวัน)
 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล
 สังกัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 
 
 
 ด้วยโรงพยาบาลอำนาจเจริญ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
 
 
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้างวันละ 192 บาท จำนวน 2 อัตรา
 
 (ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน อัตราค่าจ้าง 150 บาท/วัน)
 
 สวัสดิการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคม กำหนด
 
 
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 2.1 ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี มีสัญชาติไทย
 
 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม
 
 ประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
 
 2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 
 2.5 ไม่เป็นผู้คนต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
 
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
 
 ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 
 2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
 
 ของรัฐ
 
 
 
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล
 
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่าทางนี้ ทุกสาขา
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม MS OFFICE และเคยผ่านงานด้านคอมพิวเตอร์มาแล้ว
 
 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 - มีความสามารถในการพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ 36 คำ/นาที
 
 - มีความรู้และทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - สามารถปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญกำหนด
 
 ให้ปฏิบัติงานได้
 
 4. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 - ให้ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโรงพยาบาลอำนาเจริญ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ
 
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 -- 25 ธันวาคม 2552 ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา
 
 08.30-16.00 น.
 
 - ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 50 บาท
 
 
 
 5. หลักฐานและเอกสารที่ให้นำมายื่นในวันสมัคร
 
 5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
 
 ไม่เกิน 6 เดือน (ถับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 3 แผ่น
 
 5.2 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
 5.3 สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับที่สมัคร
 
 จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสมัคร
 
 5.4 ใบประกาศณียบัตร(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 
 5.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไว้
 
 ไม่เกิน 1 เดือน
 
 5.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ฯลฯ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 5.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 5.8 หากเป็นผู้ชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 
 
 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้อเขียน
 
 - โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน
 
 เวลา สถานที่ข้อเขียนให้ทราบในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ที่สำนักงานโรงพยาบาลอำนาเจริญ ชั้น 1
 
 อาคารปฏิบัติการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 
 
 
 7. หลักสูตรและวิธีการการคัดเลือก
 
 คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
 
 - วันที่ 29 ธันวาคม 2552 สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) เวลา 09.00 -- 12.00 น. ณ. ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 
 - วันที่ 29 ธันวาคม 2552 สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เวลา 13.30 -- 15.00 น. ณ. ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 
 
 
 8. เกณฑ์การตัดสิน
 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 
 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
 
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้ คะแนนสูงลงมาตามลำดับในกรณีที่สอบได้รับคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 4 มกราคม 2553
 
 - รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 6 มกราคม 2553
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com