ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา รับสมัคร เจ้า หน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ
 ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
 ๑.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
 ๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๑.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 ๑.๕ ไม่เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 ๑.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 หรือมีร่างกาย หรือมีจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 ๑.๘ ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 ๑.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ
 เดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
 ๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
 ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย
 ๑.๑๒ ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียนวิชาทหารจบชั้นปีที่ ๓
 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ
 ๒.๑ มีความรู้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ, สาขางานการบัญชี,
 สาขางานการเลขานุการ, สาขางานการขาย, สาขางานคอมพิวเตอร์
 ๒.๒ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำร็จรูป Microsoft Office, Internet
 การใช้เครื่องพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
 ๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานสารบรรณ สามารถ ร่าง โต้ตอบ และพิมพ์หนังสือราชการได้
 ๒.๔ มีความรอบรู้และมีใจรักงานด้านงานบริการ
 
 ๓. อัตราเงินเดือน
 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับเงินเดือน เดือนละ ๕,๗๖๐ บาท
 
 ๔. วิธีการรับสมัคร
 ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกใบสมัครและหลักฐานตามข้อ ๕
 
 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นวันรับสมัคร
 ๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
 ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
 ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )
 ๕.๓ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )
 ๕.๔ สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา
 (Transcript) ที่ทางสถานศึกษาออกให้ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ
 (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 ๕.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 ๕.๖ เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จากหน่วยงานสถานประกอบการที่เคย
 ทำงานมาก่อน (ถ้ามี)
 ๕.๗ หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) รับรองสำเนาถูกต้อง
 ๕.๘ ค่าสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท
 
 ๖. สถานที่รับสมัคร
 ยื่นใบสมัครที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ๑๙๗ ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
 หมายแลข ๐๔๔ – ๒๒๐๘๖๖ – ๗
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com