ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลนครขอนแก่น รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2552)

เทศบาลนครขอนแก่น รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 22 ธั นวาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  16 ธันวาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ของเทศบาลนครขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 , 19 แห่งประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ
 เทศบาล จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 9
 อัตรา ดังนี้
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 - มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล
 
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชา สัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ มีความรู้ในวิชาการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล
 
 3. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
 
 - มีความรู้ความสามารถในหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 - วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่าง ไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์
 
 - มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่ทำอยู่
 
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิว เตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 - มีความรู้ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 
 6. พนักงานเทศกิจ (ผู้มีทักษะ)
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีทักษะความชำนาญงานเทศกิจมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานจ้างทั่วไป
 
 7. นักการ
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 8. เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 2 อัตรา
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้สมัครมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 2 รูป
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร ปริญญาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกายถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 สำหรับการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม ประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนเทศบาลขอนแก่นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ
 
 ที่อยู่ :  3/3 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
 Tel / Fax :  043-221202
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com