ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ (บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ (บัดน ี้ - 30 ธันวาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  16 ธันวาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 อัตราเงินเดือนปริญญาโท ๙,๓๒๐ บาท ค่าตอบแทน ๓๘๐ บาท ค่าครองชีพ ๕๖๐ บาท
 
 อัตราเงินเดือนปริญญาเอก ๑๒,๖๐๐ บาท ค่าตอบแทน ๕๑๐ บาท
 
 ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาการศึกษาปฐมวัย
 - มีการทำปริญญานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วยหรือเคยทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องภายหลังจบการศึกษามาแล้ว ทั้งนี้ต้องนำมาแสดงประกอบการรับสมัครและการสัมภาษณ์ด้วย
 ๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 ๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าเป็นพนักงาน
 
 ๒. วัน เวลา และสถานที่รับเลือก
 ขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น ๒) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.npru.ac.th สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่
 ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
 
 ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 ๓.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
 ๓.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
 ๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
 ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
 ๓.๖ ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หน่วยประชาสัมพันธ์ และทางอินเตอร์เน็ต www.npru.ac.th
 
 ๕. วัน เวลา ที่ทำการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้
 ๕.๑ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน
 ๕.๒ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
 ๕.๓ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
 ๕.๔ ทดลองสอน ๕๐ คะแนน
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 
 ๗. ประกาศผลการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
 
 ๘. วันรายงานตัว
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 
 
 ที่อยู่ :  85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com