ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับพนักงานควบคุม (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับพนักงานควบคุม (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  17 ธันวาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานควบคุม จำนวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
 
 ข้อ 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
 1.1 ตำแหน่งพนักงานควบคุม
 1.2. กลุ่มงานบริการ
 1.3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมตัวและการดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขและข้อบังคับที่กำหนด การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน การระงับเหตุกรณีเกิดเหตุร้าย การตรวจตราและดูแลให้ผู้เยี่ยม หรือผู้ติดต่อ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของถานที่ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องมิให้รถยนต์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 1.4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 1.5. อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 6,100 บาท
 
 ข้อ 2. คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
 2.1. มีสัญชาติไทย
 2.2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 2.5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 2.7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปได้
 
 ข้อ 3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก 100 บาท (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5352-5517 และ 8)
 
 ข้อ 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก
 4.1. หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้
 4.2. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 4.3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4.4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4.5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 4.6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ใบสำคัญของทหารกองหนุน (ส.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4.7. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท อนึ่ง เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่กรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
 ข้อ 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 28 ธันวาคม 2552
 - วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลาตั้งแต่ 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
 ข้อ 6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
 ก. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ( 100 คะแนน)
 
 วิธีการสอบคัดเลือกจะดำเนินการ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความประพฤติและความเหมาะสมที่จะจ้างเหมาบริการ โดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้สมัคร ความสามารถ ประสบการณ์ ไหวพริบ ท่วงทีวาจา การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ร่วมงาน โดยวิธีสัมภาษณ์
 
 ข้อ 6. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกและการจ้างเหมาบริการผู้สอบคัดเลือกได้
 - ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
 - เริ่มจ้างเหมาบริการผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 4 มกราคม 2553
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 Tel / Fax :  0-5352-5517 และ 8
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com